head2018

vision

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

login 

10-1022 

newmem26-02-2018

อัตราปันผล-เฉลี่ยคืน ปี 2560
ปันผลร้อยละ 5.47 เฉลี่ยคืนร้อยละ 12
** อัตราปันผล-เฉลี่ยคืนนี้ ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ
ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560
วิธีคำนวณปันผล-เฉลี่ยคืน

panpon60jpg
panpon602

chang 61

klong

infomation
          เรื่อง ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  icon new
          เรื่อง โครงการการให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้น                     ฐาน ปี 2561 icon new
          เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญสานฝันสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด icon new
          เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 
          เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ                   สหกรณ์ ประจำปี 2561 
          เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมเพื่อฉลองวันเปิดสำนักงาน 
          เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
          เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุปี 2560 
          เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อการจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 
 dik 2.out.... อ่านต่อทั้งหมด .... dik 2.out

-1 -1 ภาพกิจกรรม -1 -1

IMG_6478
IMG_6413
IMG_6470
S__1146884
IMG_5935
IMG_5962
IMG_5848
IMG_5878
IMG_4403
IMG_4682
IMG_0575
IMG_2014
IMG_1757
IMG_2307
IMG_3449
IMG_8059
IMG_7490
S__28286984
VIP_Foto_94_of_25
552409
IMG_4184
IMG_4221
IMG_3938
IMG_7218
IMG_4257
IMG_6957
01/26 
start stop bwd fwd

_________________________________________________________________________________


กำหนดหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 6 ชั่วโมง/รายวิชา ระยะเวลาเรียน 1 วัน
(ประจำปี2560 ปิดรับสมัคร สมาชิกสมัครเต็มแล้วค่ะ)

ภาพบรรยากาศการเรียนวิชาชีพระยะสั้นของสมาชิก ประจำปี 2560

S__6389873
S__6390016
S__1138824
S__6389864
S__1138817
S__1138819
S__1138820
S__1138801
S__3964968
S__3964971
S__1351691
S__1351712
S__1351689
S__4653138
S__2121745
S__3162145
S__4653123
S__2113544
S__2113549
S__2121731
S__2121740
S__2113540
S__5513233
S__5513235
S__5513240
S__6717556
S__6717562
01/27 
start stop bwd fwd

bar 091

สหกรณ์ฯพบเพื่อนสมาชิก

S__52748314
IMG_7224
IMG_3798
IMG_4257
IMG_4453
IMG_1523
IMG_1518
IMG_1155
IMG_1147
IMG_1127
IMG_6954
IMG_6936
IMG_6930
01/13 
start stop bwd fwd

>>สวัสดิการสงเคราะห์เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส<<

S__56467458
312051
30718
5731
S__19668999
S__16285714
S__8052741
29702
29979
30267
01/10 
start stop bwd fwd

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
อำลาอาลัย

198282100221317215132250320010S  901122S  3629139S  23199762S  26869764S  27336706S  28286984S  49594382117357

 phone59