head2018

vision

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

member.anigif 

13-12-20192

16-11-2019

S  35815453

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551icon new

31-10-2018 

2019-2020 

03-20192

10-1022 

PEN1

panpon612

panpon613

  infomation
      เรื่อง หลักเกณฑ์เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ icon new
      เรื่อง หลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ ATM icon new
      เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนิน กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563   icon new
      เรื่อง โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ   icon new
      เรื่อง หน่วยสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563   
      เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563   
      เรื่อง ชะลอการรับเงินฝากโครงการออมทรัพย์พิเศษ ครบรอบ 58 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด   
      เรื่อง เปิดรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ และออมทรัพย์พิเศษโครงการ 3    
      เรื่อง เปิดรับเงินฝากโครงการออมทรัพย์พิเศษรายเดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ3.00 ต่อปี   icon new
      เรื่อง การรับสมัครผู้สอบบัญชี 
      เรื่อง เปิดโครงการออมทรัพย์พิเศษ ครบรอบ 58 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด  (ยกเลิก)
      เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2562 icon new
      เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563  
      เรื่อง สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ, กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563 
      เรื่อง การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563 
      เรื่อง  การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯที่ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563 
      เรื่อง  การกำหนดจำนวนกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 
      เรื่อง  ตรวจสอบรายชื่อการจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 
      เรื่อง  กำหนดแนวทางการปฎิบัติงานการเรียกเก็บเงินงวดชำระหนี้จากสมาชิกผู้ค้ำประกัน 
      เรื่อง  ประกาศกำหนดยกเลิกเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและประเภทสมทบ สำหรับปีบัญชี 2562 และยกเลิกระเบียบสมาคม 
      เรื่อง หลักเกณฑ์การปฎิบัติงานการติดตามเร่งรัดหนี้สินสมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้  icon new
   dik 2.out.... อ่านต่อทั้งหมด .... dik 2.out

phone 20192

-1 -1 ภาพกิจกรรม -1 -1 

คณะฝ่ายจัดการเข้ารับการอบรมหลักสูตร สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการเป็นทีม

IMG_1095
IMG_1093
IMG_1090
IMG_1074
IMG_1072
IMG_1069
IMG_1066
IMG_1045
IMG_1042
IMG_0938
IMG_0930
IMG_0784
IMG_0778
IMG_0775
IMG_0701
IMG_0668
IMG_0667
IMG_0557
IMG_0613
IMG_0612
IMG_0611
IMG_0609
IMG_0608
IMG_0607
IMG_0603
IMG_0602
IMG_0601
IMG_0600
IMG_0599
IMG_0598
IMG_0597
IMG_0596
IMG_0595
IMG_0594
IMG_0593
IMG_0592
IMG_0591
IMG_0590
IMG_0589
IMG_0588
IMG_0587
IMG_0586
IMG_0585
IMG_0584
IMG_0583
IMG_0582
IMG_0581
IMG_0580
IMG_0579
IMG_0578
IMG_0577
IMG_0576
IMG_0575
IMG_0574
IMG_0572
IMG_0571
IMG_0570
IMG_0569
IMG_0567
IMG_0566
IMG_0565
IMG_0564
IMG_0563
IMG_0562
IMG_0561
IMG_0560
IMG_0559
IMG_0558
IMG_0556
IMG_0555
IMG_0554
IMG_0553
IMG_0551
IMG_0550
IMG_0549
IMG_0548
IMG_0547
IMG_0546
IMG_0545
IMG_0544
IMG_0543
IMG_0542
IMG_0541
IMG_0540
IMG_0539
IMG_0537
IMG_0533
IMG_0531
01/88 
start stop bwd fwd
IMG_1264
IMG_1206
IMG_1181
IMG_1162
26231604_1888114004566899_2278999434021228578_n
IMG_0296
IMG_0370
IMG_0348
IMG_0365
IMG_0366
IMG_0402
IMG_1532
IMG_1501
IMG_1550
IMG_1559
img-1180
img-603
img-970
01/18 
start stop bwd fwd


_________________________________________________________________________________

กำหนดหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 6 ชั่วโมง/รายวิชา ระยะเวลาเรียน 1 วัน
ภาพบรรยากาศกิจกรรม

S__62677022
S__62677023
S__62677025
S__62677017
S__62677020
S__62677012
S__4177996
S__4177997
S__4177999
S__4177989
S__4177990
S__4177991
S__4177974
S__4177982
S__4177986
S__4177987
S__4177969
S__4177971
S__4177973
S__4177947
S__4177955
S__4177944
S__24059928
S__24059918
S__24059919
S__24059924
S__20553735
S__20553736
S__24059923
S__1146885
S__6390016
200421
S__1138824
S__5513235
S__5513240
S__6717555
S__6717560
S__6717562
262023
262022
262034
86457
S__23126021
S__23126028
S__23142409
S__23126031
S__23142408
1317992
1317993
1318043
1269225
1269234
S__24010770
113563
S__24010768
S__24010769
113818
01/57 
start stop bwd fwd

bar 091

สหกรณ์ฯพบเพื่อนสมาชิก

IMG_4717
IMG_4638
IMG_4611
IMG_4599
IMG_4595
IMG_4593
IMG_4740
IMG_4739
IMG_4729
IMG_4726
IMG_4720
IMG_4585
IMG_4573
IMG_4575
IMG_4581
IMG_4570
IMG_4571
IMG_4572
IMG_4565
IMG_4568
IMG_3497
IMG_3499
IMG_3491
IMG_3492
IMG_3495
IMG_3496
IMG_3488
IMG_3489
IMG_3490
IMG_0496
IMG_0497
IMG_0495
IMG_0492
IMG_0493
IMG_0491
S__6078489
IMG_3486
S__6078488
IMG_3482
IMG_3485
IMG_3526
IMG_3519
IMG_3516
IMG_3514
IMG_3524
IMG_1828
IMG_1818
IMG_1823
IMG_1816
IMG_1452
IMG_0483
IMG_0163
IMG_0155
S__1818690
IMG_0525
IMG_0514
IMG_0510
IMG_0147
S__1818686
IMG_0141
IMG_0137
IMG_0468
IMG_0459
S__52748314
IMG_4257
IMG_1523
IMG_1518
IMG_1155
IMG_1147
IMG_1127
IMG_6954
IMG_6936
IMG_6930
01/73 
start stop bwd fwd

>>สวัสดิการสงเคราะห์เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส<<

77517
S__6553602
76399
73690
S__6029328
67632
69824
69223
67631
62646
21958
21958_0
11082
11083
S__56467458
312051
30718
5731
S__16285714
S__8052741
29702
29979
30267
01/23 
start stop bwd fwd

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
อำลาอาลัย

198282100221317215132250320010S  901122S  3629139S  23199762S  26869764S  27336706S  28286984S  49594382117357