head2018

ฝ่ายจัดการ

UDOM1

4.1

4.24.34.4

ฝ่ายกฎหมาย ติดตามและเร่งรัดหนี้สิน 

4.5   4.31

ฝ่ายบริหารสำนักงาน

4.6 4.28 4.27

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

4.7 4.29 4.30

ฝ่ายประมวลผล

4.8  4.33

ฝ่ายการเงินและสวัสดิการ

4.9 4.20 4.21

4.22  4.32

ฝ่ายอำนวยการ

4.10 6 4.25

 ฝ่ายสินเชื่อ

4.11 4.13

4.14 4.15 4.16

4.17 4.18 4.19

ฝ่ายบัญชี

4.12  4.23

ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ การวิจัยและพัฒนาสหกรณ์

14

ลูกจ้างชั่วคราว

14.1

คณะเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

4.34  20

4.36  4.37

4.38  24

ลูกจ้างประจำ 

 15.1  16.1

17.1  18.1