head2018

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

infban

  ประจำปีการเงิน 2562
      9 ต.ค. 62 เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563
     28 ก.ย.62 เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2562
     28 ก.ย.62 เรื่อง ชะลอการรับเงินฝากโครงการออมทรัพย์พิเศษ ครบรอบ 58 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
     28 ก.ย.62 เรื่อง กำหนดเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ และออมทรัพย์พิเศษโครงการ 3
     28 ก.ย.62 เรื่อง เปิดรับเงินฝากโครงการออมทรัพย์พิเศษรายเดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี
     24 ก.ย.62 เรื่อง การรับสมัครผู้สอบบัญชี
     20 ส.ค.62 เรื่อง โครงการออมทรัพย์พิเศษ ครบรอบ 58 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด (ยกเลิก)
     27 ก.ค.62 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ          ประจำปี 2563
     27 ก.ค.62 เรื่อง สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ,กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563
     27 ก.ค.62 เรื่อง การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563
     27 ก.ค.62 เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯที่ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563
     27 ก.ค.62 เรื่อง การกำหนดจำนวนกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563
     22 มิ.ย.62 เรื่อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานการเรียกเก็บเงินงวดชำระหนี้จากสมาชิกผู้ค้ำประกัน
     28 พ.ค.62 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฎิบัติงานการติดตามเร่งรัดหนี้สินสมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้
     23 เม.ย.62 เรื่อง การต่อประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ
     23 เม.ย.62 รื่อง ประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกประกันชีวิตกลุ่่ม
     20 มี.ค.62 รื่อง ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2562
     19 มี.ค.62 เรื่อง ผลการตัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร
     19 มี.ค.62 เรื่อง ผลการตัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาจ้างและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
     4 มี.ค.62 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกร
    25 ก.พ.62 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจฯชุมนุม (สส.ชสอ.) ณ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
    22 ก.พ.62 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาจ้างและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
    20 ก.พ.62 เรื่อง กำหนดเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษและออมทรัพย์พิเศษโครงการ 3
    20 ก.พ.62 เรื่อง กำหนดเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษและออมทรัพย์พิเศษโครงการ 3 (ยกเลิก)
    20 ก.พ.62 เรื่อง โครงการประกันชีวิตกลุ่ม
    29 ม.ค.62 เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562
    29 ม.ค.62 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
    22 ม.ค.62 เรื่อง ยกเลิกการเปิดหน่วยบริการสมาชิก ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
    22 ม.ค.62 เรื่อง เปิดรับเงินฝากโครงการออมทรัพย์พิเศษรายเดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี (ยกเลิก)
    22 ม.ค.62 เรื่อง ปิดรับเงินฝากโครงการออมทรัพย์พิเศษรายเดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี
    11 ม.ค.62 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาจ้างและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
    10 ม.ค.62 เรื่อง การตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด      ชุดที่ 59
   22 ธ.ค. 61 เรื่อง การตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด        ชุดที่ 59
   ประจำปีการเงิน 2561
   14 พ.ย. 61 เรื่อง แจ้งวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด ประจำเดือนธันวาคม 2561
   14 พ.ย. 61 เรื่อง แจ้งงดการทำธุรกรรมเงินกู้สามัญ ATM ที่ตู้ ATM ชั่วคราว เพื่อทำการปิดบัญชีของสหกรณ์
   17 พ.ย. 61 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562
    25 ก.ย. 61 เรื่อง กำหนดเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษและออมทรัพย์พิเศษโครงการ 3
    24 ก.ย. 61 เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชี
    24 ก.ย. 61 เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุ ปี 2561
    20 ส.ค. 61 เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562
    20 ส.ค. 61 เรื่อง สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562
    20 ส.ค. 61 เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562
    20 ส.ค. 61  เรื่อง กำหนดจำนวนกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562
    23 พ.ค. 61  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน/รั้วและราง     ระบายน้ำ โดยวิธีพิเศษ
    15 พ.ค. 61  เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน/รั้วและรางระบายน้ำ โดยวิธีพิเศษ
    18 เม.ย.61  เรื่อง ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2561
    18 เม.ย.61  เรื่อง เปิดรับเงินฝากสมาชิกสมทบ
    19 ก.พ. 61  รื่อง โครงการรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์
    15 ก.พ. 61  เรื่อง ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
    15 ม.ค. 61  เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญสานฝันสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
    29 ธ.ค. 60  เรื่อง วันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด ประจำปี 2561
    23 ธ.ค. 60  เรื่อง การตั้งที่ปรึกษาควบคุมภายใน
    23 ธ.ค. 60  เรื่อง การตั้งที่ปรึกษาสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี
    23 ธ.ค. 60  เรื่อง การตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
    23 ธ.ค. 60  เรื่อง การตั้งคณะผุ้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด   ประจำปี 2561
    23 ธ.ค. 60  เรื่อง การตั้งคณะกรรมการดำเนินการรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด     ชุดที่ 58
   ประจำปีการเงิน 2560
    18 พ.ย. 60 รื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2561
    19 ต.ค. 60 รื่อง โครงการส่งเสริมการออมเพื่อฉลองวันเปิดสำนักงาน
    18 ต.ค. 60 รื่อง การกำหนดสีบัตรลงคะแนนสรรหา
    18 ต.ค. 60 รื่อง การรับสมัครผู้สอบบัญชี
    10 ต.ค. 60 รื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ, กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2561
    26 ก.ย. 60 รื่อง ปิดรับโครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุปี2557-2559
    11 ก.ย. 60 รื่อง การจัดทำนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
    15 ส.ค. 60 รื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
    15 ส.ค. 60 รื่อง โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุปี 2560
    15 ส.ค. 60 รื่อง สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2561
    15 ส.ค. 60 รื่อง การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2561
    15 ส.ค. 60 รื่อง การกำหนดจำนวนกรรมการดำเนินการ  ประจำปี 2561
    15 ส.ค. 60 รื่อง การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ประจำปี 2561
    15 ส.ค. 60 รื่อง การสรรหาประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ     ประจำปี 2561
    11 ส.ค. 60 รื่อง แผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงสอ.ครูชลบุรี ปี2560
    11 ก.ค. 60 รื่อง การรับสมัครสมาชิกบำนาญเข้าใหม่เป็นสมาชิกสมทบ
    15 พ.ค.60 รื่อง ชะลอการรับเงินฝากสมาชิกสมทบ
    15 พ.ค.60 รื่อง ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2560
    26 เม.ย.60 รื่อง แจ้งวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด เดือนพฤษภาคม 2560
    26 เม.ย.60 รื่อง ชะลอการรับสมัครสมาชิกสมทบ
    18 เม.ย.60 รื่อง ประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกประกันชีวิตกลุ่ม
    13 มี.ค.60 รื่อง โครงการประกันชีวิตกลุ่ม
    14 ก.พ.60 รื่อง การรับสมัครสมาชิกสมทบ
    14 ก.พ.60 รื่อง เปิดรับเงินฝากสมาชิกสมทบ
    16 ม.ค.60 รื่อง ปิดรับเงินฝากโครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุ ปี 2559
    24 ธ.ค.59 รื่อง การตั้งที่ปรึกษาสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
    24 ธ.ค.59 รื่อง การตั้งที่ปรึกษาควบคุมภายใน
    24 ธ.ค.59 รื่อง การตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
    24 ธ.ค.59 รื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด ชุดที่ 57