head2018

บริการด้านเงินฝาก

..การฝากเงิน.. (ไม่เสียภาษี)

1. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปี 

-  สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ โดยเปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 500 บาท

-  ผู้ฝากจะฝากหรือถอนเมื่อใดก็ได้ คิดดอกเบี้ยรายวัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปี

เอกสารที่ต้องใช้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ โครงการ 3 ดอกเบียร้อยละ 2.90 ต่อปี 

-  เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อส่งเสริมการออมโครงการ 3 

- เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 500 บาท

-  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.90 ต่อปี (ดอกเบี้ยรายวัน)

เอกสารที่ต้องใช้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการต้องฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 30 วัน จึงจะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากให้

**เงินฝากดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปี 2.90 ต่อปี
ฝากเงินได้ไม่เกิน 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ต่อคนต่อเดือน

3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายเดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี

- เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายเดือนโดยหักเงิน ณ ที่จ่ายเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆกัน

- เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 500.-บาท เงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน

- สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงการเพิ่มส่งเงินฝากโครงการดังกล่าวได้ต่อเมื่อครบ 12 เดือน

เอกสารที่ต้องใช้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สลิปเงินเดือนเดือนปัจจุบัน

** อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศ

click