head2018

บริการด้านเงินฝาก

..การฝากเงิน..

1. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ย 2.80 (ไม่เสียภาษี)

-  สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ โดยเปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 500 บาท

-  ผู้ฝากจะฝากหรือถอนเมื่อใดก็ได้ คิดดอกเบี้ยรายวัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปี

2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ โครงการ 3 ดอกเบีย 2.90 (ไม่เสียภาษี)

-  เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อส่งเสริมการออมโครงการ 3 โดยไม่จำกัดจำนวนเงินฝาก

-  ระยะเวลาดำเนินการเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป

-  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.90 ต่อปี (ดอกเบี้ยรายวัน)

สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการต้องฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 30 วัน จึงจะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากให้

3 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายเดือน (12เดือน) ดอกเบี้ย 3.50

-  เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายเดือนโดยหักเงิน ณ ที่จ่ายเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆกัน

-  เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1,000.-บาท แต่ไม่เกินเงินได้รายเดือนของสมาชิก

-  สมาชิกฝากครบ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี(ไม่เสียภาษี)

-  ในกรณีที่ฝากเงินไม่ถึง 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.90 ต่อปี

-  เปิดรับเงินฝากรายเดือนตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556 เป็นต้นไป 

-  สมาชิกต้องส่งเอกสารขอเปิดบัญชีก่อนวันสิ้นเดือนของทุกเดือน เพื่อหักเก็บรายเดือน ณ ที่จ่ายในเดือนนั้น

click