head2018

แบบฟอร์มคำขอ


สามารถติดต่อสอบถามก่อนดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ 038-111092-6 หรือ 0957172677 เพื่อความถูกต้อง

** แบบฟอร์มเฉพาะกิจ
    - ใบตอบรับการลงคะแนนสรรหา  (สำหรับสมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงคะแนนสรรหา)

    - หนังสือแจ้งความจำนงการทำประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2561

   1. ใบสมัครสมาชิก/ลาออก
    1.1 ใบสมัครสมาชิกสามัญ
    1.2 ใบสมัครสมาชิกสมทบ (ชะลอการรับสมัคร)
    1.3 ใบลาออก
   
   2. รายการเปลี่ยนแปลง
    2.1 คำขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดชำระหนี้
    2.2 คำขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินค่าหุ้น
    2.3 คำขอเปลี่ยนแปลงอัตราส่งเงินงวดชำระหนี้สามัญ ATM
    2.4 คำขอยกเลิกสัญญาเงินกู้สามัญ ATM
    2.5 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
   
   3. รายการคำขอกู้ต่างๆ
    3.1 คำขอกู้เงินสามัญ
    3.2 คำขอกู้เงินฉุกเฉิน
    3.3 คำขอกู้เงิน สามัญ ATM
    3.4 คำขอกู้เงิน สามัญสานฝันสมาชิกสหกรณ์
   Credit2018
   4. คำขอรับเงินสวัสดิการ
    4.1 แบบขอรับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
    4.2 แบบขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศพของสมาชิก
    4.3 แบบขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศพบิดามารดาของสมาชิก
    4.4 แบบขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศพคู่สมรส-บุตรสมาชิก
    4.5 แสดงเจตนาการตั้งผู้รับโอนประโยชน์
    4.6 แบบขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ
    4.7 แบบขอทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ระดับอนุบาลจนถึงป.ตรี 2561
      (หมดเขตส่งวันที่ 15 สิงหาคม 2561)
   
   5. คำขอโอนย้ายสหกรณ์
   6. คำขอเป็นสมาชิกสหกรณ์ครูชลบุรี จำกัด (ต่อเนื่อง)
   7. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ
 

  7.1 ใบสมัครสมาชิก

           - ใบสมัครสมาชิกกองที่ 1

           - ใบสมัครสมาชิกกองที่ 2

           - ใบสมัครสมาชิกกองที่ 3

 

  7.2 ใบลาออก

            - ใบลาออกกองที่ 1

            - ใบลาออกกองที่ 2

            - ใบลาออกกองที่ 3

 

  7.3 หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก

            หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกกองที่ 1

            - หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกกองที่ 2

            - หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกกองที่ 3

 

  7.4 บันทึกข้อความ (ขอส่งเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์)

           บันทึกข้อความกองที่ 1 (ขอส่งเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ)

            - บันทึกข้อความกองที่ 2 (ขอส้งเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ)

            - บันทึกข้อความกองที่ 3 (ขอส่งเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ)

 

  7.5 หนังสือแจ้งขอบัตรสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (กองที่ 1,2และ3)

   
   8. เงินฝาก
    8.1 หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
    8.2 หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายเดือน (280813)
    8.3 หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ โครงการ 3 (280813)
    8.4 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายเดือน  (280813)
   
   9.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
    9.1 เอกสารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
   10.  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่นประเทศไทย (สส.ชสอ.)
    10.1 เอกสารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   11.  ใบตอบรับการส่งเงินสมาคมฯครูไทย/ สมาคมฯชุมนุมฯ (ในกรณีต้องการเปลี่ยนแปลง)