Image

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลดลง
คงเหลือร้อยละ 5.50 ต่อปีทุกสัญญา

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

รายงานกิจการประจำปี

Image
Image

วาระประชุมใหญ่ประจำปี 2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ

Image
Image
Image
Image
Image
Image

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินที่มีมาตรฐาน

มีความมั่นคง

มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

จำนวนวันในการคิดดอกเบี้ย เงินกู้ ประจำปี 2564

เดือน
ดอกเบี้ย(วัน)
ธ.ค.64
27
ม.ค.65
30
ก.พ.65
28
มี.ค.65
33
เม.ย.65
29
พ.ค.65
30
มิ.ย.65
32
ก.ค.65
28
ส.ค.65
32
ก.ย.65
32
ต.ค.65
29
พ.ย.65
35

  รวม 365 วัน

  ธนาคาร
  สาขา
  เลขบัญชี

   

  กรุงไทย

  สามแยกอ่างศิลา
  376-0-33289-7
    กรุงเทพ
  ชลบุรี
  265-0-69080-9
    ออมสิน
  ชลบุรี
  0-5014140853-9
  ทหารไทยธนชาต
  บางปลาสร้อย
  696-2-01321-2
   ธกส.
  ชลบุรี
  01053-2-57496-0                                

  กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล และวัตถุประสงค์ให้สหกรณ์ทราบ มิฉะนั้นท่านจะเสียสิทธิในการคำนวณดอกเบี้ย

  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  เงินฝาก
  ดอกเบี้ยร้อยละ(ปี)
  ออมทรัพย์พิเศษ
  2.00
  ออมทรัพย์พิเศษโครงการ 3
  2.00
  ออมทรัพย์พิเศษ
  รายเดือน
  2.00
  (หัก ณ ที่จ่าย)

         รับฝากจำกัด ไม่เกินเดือนละ 5 แสนบาทต่อคน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564

     ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นร้อยละ 2.00 ต่อปี       
  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทร้อยละ 5.50 ต่อปี

  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

  0
  จำนวนสมาชิก
  0
  สมาชิกสามัญ
  0
  สมาชิกสมทบ

  ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

  Line Official
  @kruchoncoop
  Facebook Fanpage
  Facebook.com/chtsc
  Facebook Messenger
  logo.jpg
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

  55/99 ม.3 ต.เสม็ด

  อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

  it.chtsc@hotmail.com
  chtsc.coop@hotmail.com

  © Copyright 2022 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

  Search