สมาคมฌาปนกิจฯ (กอง 1)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี (กอง 1)

คณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ชุดที่ 16 ประจำปี 2564

 1. นายประเวศ คำหงส์                                     นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 2. นายธวัช บุทธรักษา                                     อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 3. นางสาวศิริรัตน์ ธรรมพิทักษ์พงษ์          เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 4. นางวรรณี จิตเจือจุน                                    นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 5. นายอุดม มัตโน                                              กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 6. นายภุชงค์ บุณยรัตนสุนทร                        กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 7. นายสัญญลักษณ์ สุวรรณรัศมี                  กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 8. นายวัชรินทร์ ศรีเปารยะ                              กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 9. นายอรรถพล ปิ่นมั่น                                     กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 10. นายณรงค์ สุขเจริญ                                     กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 11. นางสาวอัญญา หมื่นกล้าหาญ                กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 12. นายคงสิน แสงสัตยา                                  กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 13. นางสุจิตรา วรวาส                                         เลขานุการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

ที่ปรึกษาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

 1. ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์                              ที่ปรึกษาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 2. ดร.วสันต์ นาวเหนียว                           ที่ปรึกษาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

ผู้ตรวจสอบกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

 1. นางอัมพร สาระพันธ์                             ผู้ตรวจสอบกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

วัตถุประสงค์  
    
         - เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว

การรับสมัคร
         - สมาชิกสหกรณ์หรือคู่สมรสที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ และบุตรสมาชิกสหกรณ์
            อายุ 20 ปีแต่ไม่เกิน 45 ปี เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100.-บาท ค่าบำรุงปีละ 50.-บาท
            และสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 300.-บาท
         - เมื่อสมาชิกของสมาคมฯ คนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรมสมาชิกทุกคนต้องชำระ
            เงินสงเคราะห์รายละ 30.-บาท
เอกสารประกอบการสมัคร
        1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
        2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
        3. ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลรัฐบาลตัวจริง 1 ฉบับ
** กรณีคู่สมรสสมัครแนบสำเนาทะเบียนสมรส

 ปัจจุบัน เมื่อสมาชิกเสียชีวิตสมาคมจ่ายเงินสงเคราะห์ประมาณ รายละ 276,000.00 บาท
หัก ค่าใช้จ่าย 4% จำนวน 11,040.00 บาท คงเหลือ 264,960.00 บาท

ตั้งแต่แรกตั้ง จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564

จำนวนสมาชิก 

รวมสมาชิกเดือนสิงหาคม 2564  จำนวน 9,200 คน
เดือนสิงหาคม 2564 สมาชิกเข้าใหม่   - ราย
                                                 ลาออก       10 ราย
                                                 ถึงแก่กรรม  9 ราย                                               
                                                 พ้นสภาพ   - ราย 

ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม2564

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ บางปลาสร้อย
ยอด 282,880.04 บาท

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ แยกอ่างศิลา
ยอด 548,721.18 บาท

บัญชีเงินฝากสหกรณ์โครงการ 3
ยอด 3,792,818.43 บาท
บัญชีเงินฝากสหกรณ์โครงการ 3 (สงเคราะห์ล่วงหน้า)
ยอด 2,392,370.00 บาท

รวม 7,016,789.65 บาท

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2021 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search