head2018

vision

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

เปิดทำการวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.
ปิดทำการวันอาทิตย์ - วันจันทร์

********************************************************************************* 

 I MEMBER ระบบข้อมูลสมาชิก hot 

1602823646567

 

covid1 

ขยายเวลาพักชำระหนี้เพิ่ม 6 งวด
สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์พักชำระหนี้(เงินต้น)

และหรือผู้ที่พักการชำระหนี้อยู่ก่อนแล้ว ต้องการขยายการพักชำระหนี้
โปรดยื่นแสดงความจำนงกับสหกรณ์

 แบบฟอร์มขอพักชำระหนี้ (COVID-19)

ขั้นตอนการยื่นหนังสื่อขอพักชำระหนี้เงินต้น

***************************************************************************

21-12-20192 2

***********************************************************************'

รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหา
เป็นกรรมการดำเนินการประจำปี 2564

pre 2021 

************************************************************************

2020-20201

 

SET2020

22-06-20202

13-12-20192

pon621

pon623

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551icon new

10-1022 

PEN1

  infomation
      เรื่อง  การกำหนดสีบัตรลงคะแนนสรรหา icon new
      เรื่อง  หน่วยสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 icon new
      เรื่อง  รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 icon new
      เรื่อง  การกำหนดวันหยุดประจำเดือนตุลาคม 2563 icon new
      เรื่อง  การรับสมัครผู้สอบบัญชี icon new
      เรื่อง  การกำหนดหลักเกณฑ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ icon new
      เรื่อง  การกำหนดวันหยุดประจำเดือนกันยายน 2563 icon new
      เรื่อง  โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2563 icon new
      เรื่อง  การกำหนดวันหยุดประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 icon new
      เรื่อง  โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 icon new
      เรื่อง  การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯที่ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 icon new
      เรื่อง  การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 icon new
      เรื่อง  สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 icon new
      เรื่อง  กำหนดจำนวนกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 icon new
      เรื่อง  แนวทางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)icon new
      เรื่อง  การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท พ.ศ.2563icon new
      เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
      เรื่อง แจ้งยกเลิกวันหยุดชดเชยและวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
      เรื่อง มาตรการฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 
      เรื่อง แจ้งการต่อประกันชีวิตกลุ่มและเรียกเก็บค่าเบี้ยประกัน ปี 2563 
      เรื่อง ประกาศรายชื่อบริษัทประกันชีวิตกลุ่มที่ผ่านการสรรหา ประจำปี 2563 
      เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยการรับฝากเงินตามโครงการออมทรัพย์พิเศษ ครบรอบ 58 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด 
      เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยการรับฝากเงินตามโครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2562
      เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี2563 โดยวิธีพิเศษ
      เรื่อง กำหนดเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ และออมทรัพย์พิเศษโครงการ 3 (กำหนดให้สมาชิกฝากเงินได้ไม่เกินเดือนละ 100,000.-บาทต่อคน)
      เรื่อง ชะลอการรับเงินฝากโครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุราชการ                ปี 2562 
      เรื่อง ชะลอการรับเงินฝากโครงการออมทรัพย์พิเศษรายเดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ            3.00 ต่อปี 
      เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
   dik 2.out.... อ่านต่อทั้งหมด .... dik 2.out

phone20202

-1 -1 ภาพกิจกรรม -1 -1 

คณะฝ่ายจัดการเข้ารับการอบรมหลักสูตร สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการเป็นทีม

IMG_1095
IMG_1093
IMG_1090
IMG_1074
IMG_1072
IMG_1069
IMG_1066
IMG_1045
IMG_1042
IMG_0938
IMG_0930
IMG_0784
IMG_0778
IMG_0775
IMG_0701
IMG_0668
IMG_0667
IMG_0557
IMG_0613
IMG_0612
IMG_0611
IMG_0609
IMG_0608
IMG_0607
IMG_0603
IMG_0602
IMG_0601
IMG_0600
IMG_0599
IMG_0598
IMG_0597
IMG_0596
IMG_0595
IMG_0594
IMG_0593
IMG_0592
IMG_0591
IMG_0590
IMG_0589
IMG_0588
IMG_0587
IMG_0586
IMG_0585
IMG_0584
IMG_0583
IMG_0582
IMG_0581
IMG_0580
IMG_0579
IMG_0578
IMG_0577
IMG_0576
IMG_0575
IMG_0574
IMG_0572
IMG_0571
IMG_0570
IMG_0569
IMG_0567
IMG_0566
IMG_0565
IMG_0564
IMG_0563
IMG_0562
IMG_0561
IMG_0560
IMG_0559
IMG_0558
IMG_0556
IMG_0555
IMG_0554
IMG_0553
IMG_0551
IMG_0550
IMG_0549
IMG_0548
IMG_0547
IMG_0546
IMG_0545
IMG_0544
IMG_0543
IMG_0542
IMG_0541
IMG_0540
IMG_0539
IMG_0537
IMG_0533
IMG_0531
01/88 
start stop bwd fwd
IMG_1264
IMG_1206
IMG_1181
IMG_1162
26231604_1888114004566899_2278999434021228578_n
IMG_0296
IMG_0370
IMG_0348
IMG_0365
IMG_0366
IMG_0402
IMG_1532
IMG_1501
IMG_1550
IMG_1559
img-1180
img-603
img-970
01/18 
start stop bwd fwd


_________________________________________________________________________________

กำหนดหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 6 ชั่วโมง/รายวิชา ระยะเวลาเรียน 1 วัน

**ขอเลื่อนโครงการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

food
ภาพบรรยากาศกิจกรรม

S__62677022
S__62677023
S__62677025
S__62677017
S__62677020
S__62677012
S__4177996
S__4177997
S__4177999
S__4177989
S__4177990
S__4177991
S__4177974
S__4177982
S__4177986
S__4177987
S__4177969
S__4177971
S__4177973
S__4177947
S__4177955
S__4177944
S__24059928
S__24059918
S__24059919
S__24059924
S__20553735
S__20553736
S__24059923
S__1146885
S__6390016
200421
S__1138824
S__5513235
S__5513240
S__6717555
S__6717560
S__6717562
262023
262022
262034
86457
S__23126021
S__23126028
S__23142409
S__23126031
S__23142408
1317992
1317993
1318043
1269225
1269234
S__24010770
113563
S__24010768
S__24010769
113818
01/57 
start stop bwd fwd

bar 091

สหกรณ์ฯพบเพื่อนสมาชิก

IMG_4717
IMG_4638
IMG_4611
IMG_4599
IMG_4595
IMG_4593
IMG_4740
IMG_4739
IMG_4729
IMG_4726
IMG_4720
IMG_4585
IMG_4573
IMG_4575
IMG_4581
IMG_4570
IMG_4571
IMG_4572
IMG_4565
IMG_4568
IMG_3497
IMG_3499
IMG_3491
IMG_3492
IMG_3495
IMG_3496
IMG_3488
IMG_3489
IMG_3490
IMG_0496
IMG_0497
IMG_0495
IMG_0492
IMG_0493
IMG_0491
S__6078489
IMG_3486
S__6078488
IMG_3482
IMG_3485
IMG_3526
IMG_3519
IMG_3516
IMG_3514
IMG_3524
IMG_1828
IMG_1818
IMG_1823
IMG_1816
IMG_1452
IMG_0483
IMG_0163
IMG_0155
S__1818690
IMG_0525
IMG_0514
IMG_0510
IMG_0147
S__1818686
IMG_0141
IMG_0137
IMG_0468
IMG_0459
S__52748314
IMG_4257
IMG_1523
IMG_1518
IMG_1155
IMG_1147
IMG_1127
IMG_6954
IMG_6936
IMG_6930
01/73 
start stop bwd fwd

>>สวัสดิการสงเคราะห์เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส<<

77517
S__6553602
76399
73690
S__6029328
67632
69824
69223
67631
62646
21958
21958_0
11082
11083
S__56467458
312051
30718
5731
S__16285714
S__8052741
29702
29979
30267
01/23 
start stop bwd fwd

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
อำลาอาลัย

198282100221317215132250320010S  901122S  3629139S  23199762S  26869764S  27336706S  28286984S  49594382117357