head2018

ฝ่ายจัดการ

1

2

3 4 5

ฝ่ายสินเชื่อ

6

16  17 

 18  19 

21  22  20

ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ การวิจัยและพัฒนา

8

ฝ่ายการเงินและสวัสดิการ

9

23    24

25    26

ฝ่ยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

10

27    28

ฝ่ายติดตามเร่งรัดหนี้สิน

11

ฝ่ายประมวลผล

12

49

ฝ่ายบัญชี

13

31      39

ฝ่ายบริหารสำนักงาน

14

32    33

ฝ่ายอำนวยการ

15

34    35

คณะเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

53   51  52

50   40  41

ลูกจ้างประจำ

42 43 44 45