สมาคมฌาปนกิจฯ (กอง 3)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชลบุรี (กอง 3)

คณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชลบุรี ชุดที่ 7  ประจำปี 2564

1. ดร.วสันต์ นาวเหนียว                   นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
2. นายวิชาญ เตี่ยไตบูลย์                 อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ คนที่ 1
3. นายสนธยา นาคปฐม                   อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ คนที่ 2
4. นางเครือวัลย์ จันทราพยอม          นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
5. นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ         เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯฯ
6. นายวิฑูรย์ หนูขาว                        กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
7. นายมนูญ เชื้อชาติ                        กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
8. นายประทีป ปรีชา                         กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
9. นายมนัส คงวัฒนะ                        กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
10. นายสมนึก ทองแก้ว                   กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
11. นายเสรี ศรีนวล                            กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
12. นายวัชระ บุปผามาศ                  กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
13.นายทิวา พุทธรักษา                    กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
14. นายอรรถ ปานะเจริญ                 เลขานุการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

ที่ปรึกษาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชลบุรี

1. นายประเวศ คำหงส์                      ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2. ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์                       ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผู้ตรวจสอบกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชลบุรี

1. นางสาวศิริขวัญ ดาวเรือง      ผู้ตรวจสอบกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

การรับสมัคร

- สมาชิกอายุไม่เกิน 55 ปี
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 
- ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันของรัฐบาล
- ค่าสมัคร 100.-บาท ค่าบำรุงปีละ 50.-บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 300.-บาท
- สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรสสมัคร อายุไม่เกิน 55 ปี)
- สำหรับบุตรอายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่สมัคร
- สำเนาบัตรประชาชนพยาน
  เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม เก็บเงินสงเคราะห์ศพรายละ 50.-บาท

ปัจจุบันเมื่อสมาชิกเสียชีวิตสมาคมฯจ่ายเงินสงเคราะห์ประมาณ รายละ 236,550.00 บาท
หัก ค่าใช้จ่าย 4 % จำนวน 9,462.00.-บาท คงเหลือเงินรับ 227,088.00 บาท
ตั้งแต่แรกจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 
จำนวนสมาชิกรวมสมาชิกเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 4,731 คน
เดือนธันวาคม 2564 สมาชิกเข้าใหม่ 2 ราย
                                                 ลาออก 2 ราย
                                                 ถึงแก่กรรม 1 ราย
                                                 พ้นสภาพ - ราย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์
ยอด 459,627.52 บาท

บัญชีเงินฝากสหกรณ์โครงการ 3
ยอด 791,889.36 บาท

บัญชีเงินฝากสหกรณ์โครงการ 3 (เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า)
ยอด 699,450.00 บาท

รวม 1,950,966.88 บาท

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2022 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search