สมาคมฌาปนกิจฯ (กอง4)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ชลบุรี จำกัด (กอง4)

คณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ชลบุรี ชุดที่ 2 ประจำปี 2564 

1. นายเต็มเสืออ่วม                          นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
2. นายพรเลิศ เลามีชัยเจริญ        อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
3. นางสาวพัชรี คำหงส์                  เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
4. นายพฒิพร อุ่นเจริญ                   นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
5. นายศรชัย เข้มแข็ง                      กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
6. นายภราดร พวงดี                         กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
7. นางสาวรัชนีวรรณ แก้วดวงเล็ก      เลขานุการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

การรับสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันของรัฐบาล (อายุไม่เกิน 30 วัน)
- ค่าสมัคร 100.-บาท ค่าบำรุงปีละ 50.-บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 500.-บาท
- สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรสสมัคร)
    * สมาชิกและคู่สมรส อายุไม่เกิน 55 ปี นับถึงวันที่สมัคร
    * บุตรอายุ 20 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันที่สมัคร

ปัจจุบันเมื่อสมาชิกสมาคมฯเสียชีวิตจ่ายเงินสงเคราะห์ฯประมาณ รายละ 59,000.00 บาท
หักค่าใช้จ่าย 4 %  จำนวน 2,360.00 บาท คงเหลือรับเงิน 56,640.00 บาท

ตั้งแต่แรก จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

จำนวนสมาชิก

รวมเดือนสมาชิกเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 590 คน
เดือนสิงหาคม 2564 สมาชิกเข้าใหม่ 20 ราย
                                     ลาออก 1
                                     ถึงแก่กรรม -
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกอ่างศิลา
ยอด 58,789.66 บาท

บัญชีเงินฝากสหกรณ์โครงการ 3
ยอด 1,093.88 บาท

บัญชีเงินฝากสหกรณ์โครงการ 3 (สงเคราะห์ล่วงหน้า)
ยอด 295,000.00 บาท

รวม 354,883.54 บาท

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2021 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search