สมาคมฌาปนกิจฯครูไทย (สสอค.)  

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)  

>> คลิก ประกาศสมาชิกเสียชีวิตทั่วประเทศ (สสอค.)

ข้อมูลสมาคมฌาปนกิจฯครูไทย (สสอค.) ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

สรุปจำนวนเงินสงเคราะห์ศพที่จ่ายไปแล้ว
ตั้งแต่แรกตั้ง จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2553-พ.ศ.2564) รวมทั้งสิ้น จำนวนสมาชิก 314 ราย ** เป็นจำนวนเงิน 189,618,951.24 **

** รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ (คลิก)

เดือนมกราคม 2565 จ่ายเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (คลิก)
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จ่ายเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (คลิก)
เดือนมีนาคม 2565 จ่ายเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (คลิก)
เดือนเมษายน 2565 จ่ายเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก(คลิก)

ข้อมูลสมาคมฌาปนกิจฯครูไทย

มีสมาชิกทั่วประเทศ 309,012 ราย (ณ เดือนธันวาคม 2564)
มีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด 4,476 ราย (ณ เดือนเมษายน 2565)
สมาชิกเสียชีวิตจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ศพละ 1.941 บาท
ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ ประมาณ 600,000.-บาท (หักค่าใช้จ่าย 4%)
คงเหลือรับเงินสงเคราะห์ฯ ประมาณ 576,000.-บาท
รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ/สมทบ อายุไม่เกิน 55 ปี (ไม่เกิดก่อน ปีพ.ศ.2509)
เงินค่าสมัคร 40.-บาทและค่าบำรุงฯ 40.-บาท
เงินสงเคราะห์ฯล่วงหน้า 4,800.-บาท รวมจ่าย 4,880.-บาท
รับสมัครในเดือนพฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาทำการ)
ได้รับสิทธิ์การเป็นสมาชิก 1 กรกฎาคม 2565

หลักฐานประกอบการสมัครใหม่
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน 1ฉบับ (พร้อมแนบรายงานสุขภาพตนเอง)
4. สำเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ (กรณีสมาชิกสมทบคู่สมรส)
    สำหรับผู้ที่ขอใช้นางสาวหรือใช้นามสกุลเดิมต้องแนบแบบ ค.ร.2 ใช้ 1ฉบับ
5. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
6. หลักฐานผู้รับโอนผลประโยชน์ ใช้สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
**กรณีเอกสารเป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกรายการ

หลักฐานประกอบการเสียชีวิต
1. สำเนาใบมรณบัตร 1 ฉบับ
2. สำเนาหนังสือรับรองการเสียชีวิตจากโรงพยาบาล(กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล) 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรช้าราชการของผู้เสียชีวิต 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต (ประทับตรา *ตาย*) 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนสมรสหรือหนังสือสำคัญการหย่าของผู้เสียชีวิต 1 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์ 1 ฉบับ
7. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ 1 ฉบับ
8. สำเนารายงานสอบสวนการเสียชีวิต (กระณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ) 1 ฉบับ
9. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้รับผลประโยชน์ 1 ฉบับ
10. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
** กรณีเอกสารเป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกรายการ

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2022 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search