head2018

ขั้นตอนการให้บริการสมาชิก

ขั้นตอนการให้บริการสมาชิก

home-1 ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเข้าใหม่ icon-17

home-1 ขั้นตอนการลาออก icon-17

home-1 ขั้นตอนการยื่นขอสินเชื่อ (กู้เงิน) icon-17

home-1 เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ (กู้เงิน) icon-17

home-1 ขั้นตอนการนำฝากเงิน (กรณีเงินสด) icon-17

home-1 ขั้นตอนการนำฝากเงิน (กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารชื่อบัญชี"สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด") icon-17

home-1 ขั้นตอนการนำฝากเงิน (กรณีฝากด้วยเช็คที่สั่งจ่ายชื่อ "สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด")icon-17 

home-1 ขั้นตอนการถอนเงิน (กรณีเงินสด) icon-17

home-1 ขั้นตอนการถอนเงิน (กรณีรับเช็ค) icon-17

home-1 ขั้นตอนการถอนเงิน (กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิก) icon-17

home-1 ขั้นตอนการเบิกสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส icon-17

home-1 ขั้นตอนการเบิกสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพคู่สมรสและบุตรของสมาชิก icon-17

home-1 ขั้นตอนการเบิกสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพบิดามารดาของสมาชิก icon-17

home-1 ขั้นตอนการเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล (คนไข้ใน) icon-17

home-1 ขั้นตอนการเบิกสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย icon-17

home-1 ขั้นตอนการเบิกสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพของสมาชิก icon-17

home-1 ขั้นตอนการโอนย้าย (โอนย้ายไป) icon-17

home-1 ขั้นตอนการโอนย้าย (โอนย้ายมา) icon-17

วิธีใช้งานแอปพลิเคชั่น

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชั่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

Nipic 1

 

Nipic 2

 

 

ตัวอย่าง การทำ ภาพเลื่อนๆๆๆๆๆ

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

การบริการสมาชิก

การบริการสมาชิก

.... การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ฯถึงสมาชิก ...

1. สหกรณ์จัดทำเว็บไซต์ เพื่อให้สมาชิกได้ใช้บริการ (http://www.chtsc.com)

2. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ วาสารงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสหกรณ์

3. ประชาสัมพันธ์งาน ผ่าน Social media facebook สหกรณ์ และโปรแกรม Line ID : @krucoopchon

15702502564068

4. จัดพบปะประชุมกลุ่มย่อยกับสมาชิกสหกรณ์

5. จัดส่ง SMS ข้อมูลผ่านยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของสมาชิกสหกรณ์

... การดำเนินการบริการสมาชิก ...

6. ตรวจสอบลายมือชื่อสมาชิกจากคอมพิวเตอร์ตามตัวอย่างลายมือชื่อที่สมาชิกให้ไว้

    เพื่อเป็นการตรวจสอบหลักฐานการกู้และการค้ำประกัน

7. การฝากเงิน การถอนเงิน สามารถฝาก-ถอนได้ทุกวันทำการ

8. สมาชิกสามารถลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ทุกวัน

   กรณีที่มีเงินค่าหุ้นมากกว่าหนี้เงินกู้สหกรณ์จะจ่ายเงินให้ในวันที่สมาชิกขอลาออก

   (การลาออกนั้นต้องไม่ติดภาระการค้ำประกัน หากติดค้ำประกันต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน)

9. การยื่นเรื่องขอรับเงินสวัสดิการต่างๆ สมาชิกสามารถปฎิบัติได้ดังนี้

   - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์

   - ส่งเอกสารกับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ทุกวันพฤหัสบดี 

     เขต 3 ทุกวันพุธ **งดออกหน่วยบริการเขต2และ3ตั้งแต่วันที่ 1 เมษยน 2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

     และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานรวบรวมนำส่งสหกรณ์ ส่งเอกสารโดยตรง  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

   - สหกรณ์เปิดทำการ วันอังคาร - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
     **ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เปิดทำการวันจันทร์-วันศกุร์ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

   เมื่อสหกรณ์ฯ ตรวจหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว สหกรณ์ฯจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับสมาชิก

   (สมาชิกแนบเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย) หรือรับเป็นเงินสด ได้ที่สหกรณ์ฯ

10. สหกรณ์หาแหล่งเงินทุนจากภายนอกมาให้บริการกับสมาชิก

11. จัดการประชุมสัมมนาสมาชิก เพื่อชี้แจง พบปะ และเสริมสร้างความเข้าใจ

การรับโอนสมาชิก

                  สหกรณ์ได้กำหนดระเบียบว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ไว้ในกรณีที่สมาชิกโอนมา

จากสหกรณ์อื่นสหกรณ์จะไม่นับอายุการเป็นสมาชิกและคิดเงินปันผลเฉลี่ยคืนต่อเนื่องให้ และสมาชิกที่โอนไป

อยู่ในระหว่างการโอนจะไม่มีสิทธิได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์ และสมาชิกที่โอนในระหว่างปี สหกรณ์ฯจะไม่คิด

เงินปันผลเฉลี่ยคืนให้เช่นกัน

การโอนเงินให้สหกรณ์

สมาชิกสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่สหกรณ์เปิดบัญชีไว้บริการ โดยไม่ต้องนำเงินสดมาที่สหกรณ์ ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกอ่างศิลา เลขบัญชี 376-0-33289-7

ธนาคารกรุงเทพ สาขาชลบุรี เลขบัญชี 265-0-69080-9

ธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี เลขบัญชี 0-5014140853-9

ธนาคารธนชาต สาขาบางปลาสร้อย เลขบัญชี 599-2-18645-9

ธนาคาร ธกส. สาขาชลบุรั เลขบัญชี 01053-2-57496-0

anigif

click

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

 I MEMBER ระบบข้อมูลสมาชิก hot 

covid1

 แบบฟอร์มขอพักชำระหนี้ (COVID-19)

ขั้นตอนการยื่นหนังสื่อขอพักชำระหนี้เงินต้น

stop20202

COVID01-04-2020

Socialcovid

SET2020

22-06-20202

13-12-20192

pon621

pon623

S  35815453

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551icon new

2019-2020 

10-1022 

PEN1

  infomation
      เรื่อง  การกำหนดวันหยุดประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 icon new
      เรื่อง  โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 icon new
      เรื่อง  การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯที่ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 icon new
      เรื่อง  การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 icon new
      เรื่อง  สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 icon new
      เรื่อง  กำหนดจำนวนกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 icon new
      เรื่อง  แนวทางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)icon new
      เรื่อง  การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท พ.ศ.2563icon new
      เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
      เรื่อง แจ้งยกเลิกวันหยุดชดเชยและวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
      เรื่อง มาตรการฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 
      เรื่อง แจ้งการต่อประกันชีวิตกลุ่มและเรียกเก็บค่าเบี้ยประกัน ปี 2563 
      เรื่อง ประกาศรายชื่อบริษัทประกันชีวิตกลุ่มที่ผ่านการสรรหา ประจำปี 2563 
      เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยการรับฝากเงินตามโครงการออมทรัพย์พิเศษ ครบรอบ 58 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด 
      เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยการรับฝากเงินตามโครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2562
      เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี2563 โดยวิธีพิเศษ
      เรื่อง กำหนดเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ และออมทรัพย์พิเศษโครงการ 3 (กำหนดให้สมาชิกฝากเงินได้ไม่เกินเดือนละ 100,000.-บาทต่อคน)
      เรื่อง ชะลอการรับเงินฝากโครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุราชการ                ปี 2562 
      เรื่อง ชะลอการรับเงินฝากโครงการออมทรัพย์พิเศษรายเดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ            3.00 ต่อปี 
      เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
   dik 2.out.... อ่านต่อทั้งหมด .... dik 2.out

phone20202

-1 -1 ภาพกิจกรรม -1 -1 

คณะฝ่ายจัดการเข้ารับการอบรมหลักสูตร สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการเป็นทีม

IMG_1095
IMG_1093
IMG_1090
IMG_1074
IMG_1072
IMG_1069
IMG_1066
IMG_1045
IMG_1042
IMG_0938
IMG_0930
IMG_0784
IMG_0778
IMG_0775
IMG_0701
IMG_0668
IMG_0667
IMG_0557
IMG_0613
IMG_0612
IMG_0611
IMG_0609
IMG_0608
IMG_0607
IMG_0603
IMG_0602
IMG_0601
IMG_0600
IMG_0599
IMG_0598
IMG_0597
IMG_0596
IMG_0595
IMG_0594
IMG_0593
IMG_0592
IMG_0591
IMG_0590
IMG_0589
IMG_0588
IMG_0587
IMG_0586
IMG_0585
IMG_0584
IMG_0583
IMG_0582
IMG_0581
IMG_0580
IMG_0579
IMG_0578
IMG_0577
IMG_0576
IMG_0575
IMG_0574
IMG_0572
IMG_0571
IMG_0570
IMG_0569
IMG_0567
IMG_0566
IMG_0565
IMG_0564
IMG_0563
IMG_0562
IMG_0561
IMG_0560
IMG_0559
IMG_0558
IMG_0556
IMG_0555
IMG_0554
IMG_0553
IMG_0551
IMG_0550
IMG_0549
IMG_0548
IMG_0547
IMG_0546
IMG_0545
IMG_0544
IMG_0543
IMG_0542
IMG_0541
IMG_0540
IMG_0539
IMG_0537
IMG_0533
IMG_0531
01/88 
start stop bwd fwd
IMG_1264
IMG_1206
IMG_1181
IMG_1162
26231604_1888114004566899_2278999434021228578_n
IMG_0296
IMG_0370
IMG_0348
IMG_0365
IMG_0366
IMG_0402
IMG_1532
IMG_1501
IMG_1550
IMG_1559
img-1180
img-603
img-970
01/18 
start stop bwd fwd


_________________________________________________________________________________

กำหนดหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 6 ชั่วโมง/รายวิชา ระยะเวลาเรียน 1 วัน

**ขอเลื่อนโครงการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

food
ภาพบรรยากาศกิจกรรม

S__62677022
S__62677023
S__62677025
S__62677017
S__62677020
S__62677012
S__4177996
S__4177997
S__4177999
S__4177989
S__4177990
S__4177991
S__4177974
S__4177982
S__4177986
S__4177987
S__4177969
S__4177971
S__4177973
S__4177947
S__4177955
S__4177944
S__24059928
S__24059918
S__24059919
S__24059924
S__20553735
S__20553736
S__24059923
S__1146885
S__6390016
200421
S__1138824
S__5513235
S__5513240
S__6717555
S__6717560
S__6717562
262023
262022
262034
86457
S__23126021
S__23126028
S__23142409
S__23126031
S__23142408
1317992
1317993
1318043
1269225
1269234
S__24010770
113563
S__24010768
S__24010769
113818
01/57 
start stop bwd fwd

bar 091

สหกรณ์ฯพบเพื่อนสมาชิก

IMG_4717
IMG_4638
IMG_4611
IMG_4599
IMG_4595
IMG_4593
IMG_4740
IMG_4739
IMG_4729
IMG_4726
IMG_4720
IMG_4585
IMG_4573
IMG_4575
IMG_4581
IMG_4570
IMG_4571
IMG_4572
IMG_4565
IMG_4568
IMG_3497
IMG_3499
IMG_3491
IMG_3492
IMG_3495
IMG_3496
IMG_3488
IMG_3489
IMG_3490
IMG_0496
IMG_0497
IMG_0495
IMG_0492
IMG_0493
IMG_0491
S__6078489
IMG_3486
S__6078488
IMG_3482
IMG_3485
IMG_3526
IMG_3519
IMG_3516
IMG_3514
IMG_3524
IMG_1828
IMG_1818
IMG_1823
IMG_1816
IMG_1452
IMG_0483
IMG_0163
IMG_0155
S__1818690
IMG_0525
IMG_0514
IMG_0510
IMG_0147
S__1818686
IMG_0141
IMG_0137
IMG_0468
IMG_0459
S__52748314
IMG_4257
IMG_1523
IMG_1518
IMG_1155
IMG_1147
IMG_1127
IMG_6954
IMG_6936
IMG_6930
01/73 
start stop bwd fwd

>>สวัสดิการสงเคราะห์เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส<<

77517
S__6553602
76399
73690
S__6029328
67632
69824
69223
67631
62646
21958
21958_0
11082
11083
S__56467458
312051
30718
5731
S__16285714
S__8052741
29702
29979
30267
01/23 
start stop bwd fwd

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
อำลาอาลัย

198282100221317215132250320010S  901122S  3629139S  23199762S  26869764S  27336706S  28286984S  49594382117357

 

 

หมวดหมู่รอง