head2018

การถือหุ้น

...การถือหุ้น...

 1. สมาชิกสามัญ - ส่งค่าหุ้นแรกเข้าในอัตราไม่เกินกว่า

                           ร้อยละ 2 ของเงินได้รายเดือน

                         - ข้าราชการบำนาญ, บำเหน็จ,

                           ลูกจ้างประจำ, เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

                           ที่เกษียณอายุและยังเป็นสมาชิก

                        ส่งค่าหุ้นไม่เกิน 2% ของเงินได้รายเดือน

                           และต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บาท

                         - สมาชิกส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า

                           100 งวด และมีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า

                           300,000.-บาท มีสิทธิของดส่ง

                           ยกเว้นกรณีที่สมาชิกมีหนี้มากกว่า

                           300,000.-บาท ต้องส่งเงินค่าหุ้นต่อไป

                           จนกว่าหนี้เท่ากับหุ้นจึงงดส่งได้

                                            - สำหรับสมาชิกบำนาญ,ข้าราชการ

                           ที่รับบำเหน็จ, ลูกจ้างประจำ,

                           เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯที่เกษียณอายุ

                                                      กรณีมีหุ้นไม่น้อยกว่า 300,000.-บาท

                                                     ไม่มีหนี้กับสหกรณ์หรือมีน้อยกว่าหุ้น

                                                  ให้มีสิทธิ์งดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้

                            โดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนงวดที่ส่ง

                         - ในปีหนึ่งๆสมาชิกขอเปลี่ยนแปลง

                            การส่งค่าหุ้นมากกว่า 2 ครั้งไม่ได้

2. สมาชิกสมทบ - ถือหุ้นอย่างน้อย 1,000.-บาท

                          แต่ไม่เกิน 20,000.-บาท

                                                        (สามารถซื้อหุ้นได้เพียงครั้งเดียว)