head2018

พรบ.และระเบียบสหกรณ์ฯ

1. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

2. พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2553

3. ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด พ.ศ.2559

4. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ค่าหุ้น พ.ศ.2563

5. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2557

6. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2554

7. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2557

8. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ.2563

9. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ พ.ศ.2548

10. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2544

11. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2552

12. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้เงินทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานหรือทุนอื่นๆเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ พ.ศ.2553

13. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2544

14. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2544

15. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์พ.ศ.2556

16. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ที่ปรึกษาสหกรณ์ พ.ศ.2553

17. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2559

18.ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2554

19.ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก พ.ศ.2563

20. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการสงเคราะห์เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส พ.ศ.2556

21. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการชดเชยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก พ.ศ.2555

22. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพบิดามารดาของสมาชิก พ.ศ.2563

23. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพคู่สมรสและบุตรของสมาชิก พ.ศ.2563

24. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย พ.ศ.2563

25. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2551

26. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการทุนการศึกษาสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2552

27. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการส่งเสริมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด พ.ศ.2548

28. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2544

29. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้รถยนต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด พ.ศ.2544

30. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การขอใช้ห้องประชุมสหกรณ์ พ.ศ.2544

31. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินยืม พ.ศ.2552

32. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2558

33. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การอยู่เวรรักษาสถานที่ พ.ศ.2559

34. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การประชุมเครือข่ายสื่อสารทาง Line สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด พ.ศ.2558

35. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินสวัสดิการชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้สมาชิก ที่เจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

36. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นสำหรับเงินกู้ทุกประเภท ตามความสมัครใจ พ.ศ.2563

37. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นสำหรับเงินกู้ทุกประเภท ตามความสมัครใจ พ.ศ.2563 (ฉบับที่2)

38. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด พ.ศ.2563

39. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกั