head2018

การถือหุ้น

...การถือหุ้น...

 1. สมาชิกสามัญ - ส่งค่าหุ้นแรกเข้าในอัตราไม่เกินกว่า

                           ร้อยละ 2 ของเงินได้รายเดือน

                         - ข้าราชการบำนาญ, บำเหน็จ,

                           ลูกจ้างประจำ, เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

                           ที่เกษียณอายุและยังเป็นสมาชิก

                        ส่งค่าหุ้นไม่เกิน 2% ของเงินได้รายเดือน

                           และต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บาท

                         - สมาชิกส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า

                           100 งวด และมีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า

                           300,000.-บาท มีสิทธิของดส่ง

                           ยกเว้นกรณีที่สมาชิกมีหนี้มากกว่า

                           300,000.-บาท ต้องส่งเงินค่าหุ้นต่อไป

                           จนกว่าหนี้เท่ากับหุ้นจึงงดส่งได้

                                            - สำหรับสมาชิกบำนาญ,ข้าราชการ

                           ที่รับบำเหน็จ, ลูกจ้างประจำ,

                           เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯที่เกษียณอายุ

                                                      กรณีมีหุ้นไม่น้อยกว่า 300,000.-บาท

                                                     ไม่มีหนี้กับสหกรณ์หรือมีน้อยกว่าหุ้น

                                                  ให้มีสิทธิ์งดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้

                            โดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนงวดที่ส่ง

                         - ในปีหนึ่งๆสมาชิกขอเปลี่ยนแปลง

                            การส่งค่าหุ้นมากกว่า 2 ครั้งไม่ได้

2. สมาชิกสมทบ - ถือหุ้นอย่างน้อย 1,000.-บาท

                          แต่ไม่เกิน 20,000.-บาท

                                                        (สามารถซื้อหุ้นได้เพียงครั้งเดียว)

ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

       เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2504 คณะข้าราชการครูจำนวนหนึ่ง นำโดยนายยรรยง วงศ์สวรรค์ ตำแหน่งทางราชการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
ได้มีการประชุมเพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ฯ ในตอนนั้นมีผู้เข้าชื่อปรากฏคามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม จำนวน 111 คน และมีคณะผู้ก่อตั้งสหกรณ์ 10 คน
ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญติสหกรณ์เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2504 ใช้ชื่อว่า "สหกรณ์ครูชลบุรี จำกัดสินใช้" เลขทะเบียนสหกรณ์ 62/11005
เริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2504 มีสมาชิก 354 คน ทุนดำเนินงาน 10,540.-บาท มีคณะกรรมการชุดที่ 1 จำนวน 12 คน 
ใช้แผนกศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีเป็นที่ทำการสหกรณ์ ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2512
เป็น "สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด" 

อาคารและที่ดิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด มีที่ดินรวมทั้งสิ้น 2 แปลง คือ

แปลงที่ 1 ตึกแถว 3 ชั้น 4 คูหา (เนื้อที่ 76 ตารางวา) ที่ตั้งอาคาร สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด (หลังเก่า ปัจจุบันไม่เปิดให้บริการ)

CCF31012014 0001

เลขที่ 55/1-4 ถนนพาสเภตรา ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

จดทะเบียน ตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2504 เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.010234

โดยมีสมาชิกเริ่มแรก 354 คน ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2544

เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ 62/11005 และเลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.246544

 

 


 

แปลงที่ 2 เนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (หลังใหม่)

ที่ตั้ง สำนักงานอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด แห่งใหม่ เพื่อเปิดให้บริการสมาชิกทุกท่าน

เลขที่ 55/99 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งปัจจุบัน อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

โดยทำการวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2556 และดำเนินการก่อสร้างเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

** เริ่มให้บริการ สมาชิก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 **

VIP Foto 1 of 2

 

*************************************************************

ความหมายของคำว่า "สหกรณ์"

ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

"สหกรณ์" หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันและได้จดทะเบียนตามพระราชบัญัตินี้

วัตถุประสงค์

1. ออมทรัพย์

2. รับเงินฝากจากสมาชิก

3. ให้เงินกู้แก่สมาชิกตามความจำเป็น

4. การช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

5. จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัว

6. จัดหาทุนเพิ่มขึ้น

7. ให้สมาชิกมีที่ดิน/บ้าน เป็นของตนเอง

8. ให้สหกรณ์อื่นกู้

9. ร่วมขบวนการสหกรณ์

 วัตถุประสงค์หลัก

1. การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

2. การออมทรัพย์

3. การให้สวัสดิการ

อุดมการณ์สหกรณ์

อุดมการณ์สหกรณ์ คือ แนวความคิดที่เชื่อว่าหลักและวิธีการสหกรณ์ จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม

ให้มีความอยู่ดี กินดี มีสุขโดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

หลักการสหกรณ์

1. การเปิดรับสมาชิกทั่วไป และเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ

2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

3. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก

4. การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ

5. การศึกษา การฝึกอบรม และข่าวสาร

6. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์

7. ความเอื้ออาทรต่อชุมชน 

การบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์

1. ทุนของสหกรณ์

- ทุนเรือนหุ้น

- ทุนสำรอง

- ทุนสะสม

- กำไรสุทธิ

2. เงินรับฝาก

3. เงินกู้ยืม

สารประชาสัมพันธ์

สารประชาสัมพันธ์

ประจำปี 2563

เลือกตั้ง
ประจำปี 2564
1-11-2020

เดือนก.ค.-ส.ค.2563
1JULY-AUGUST2020

เดือนพ.ค.-มิ.ย.2563
1MAY-JUNE2020

เดือนมี.ค.-เม.ย.2563
1mar-apr2020

เดือน ม.ค.-ก.พ.2563
1JAN-FEB2020

ประจำปี 2562

เดือน พ.ย.-ธ.ค.2562
1DEC

ลือกตั้งประจำปี 2563
1 OCT

เดือน ก.ย.-ต.ค.2562
1SEP-OCT2019

เดือน ก.ค.-ส.ค.2562
1July-August2019

เดือน พ.ค.-มิ.ย.2562
MAY2019

เดือน มี.ค.-เม.ย.2562
1 MARCH-APRIL

เดือน ม.ค.-ก.พ. 2562
1JAN

ธันวาคม 2561
1DEC2018

พฤศจิกายน 2561
1NOV2018

ตุลาคม 2561
1OCT

ฉบับพิเศษ
เลือกตั้งปี 2562
1OCT2

กันยายน 2561
1SEP2018

เดือนสิงหาคม 2561
1AUGUST

เดือนมิถุนายน 2561
1June2018

เดือนพฤษภาคม 2561
1may

เดือนเมษายน 2561
1April

เดือนมีนาคม 2561
1March2018

เดือนกุมภาพันธ์ 2561
1FEB2018

เดือนมกราคม 2561 
1jan2018

ประจำปี 2560

เดือนธันวาคม 2560

ดือนพฤศจิกายน 2560

เดือนตุลาคม 2560

เปิดตัวผู้สมัครประธานกรรมการดำเนินการ, กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561

เดือนกันยายน 2560

เดือนสิงหาคม 2560

เดือนกรกฎาคม 2560

เดือนมิถุนายน 2560

เดือนพฤษภาคม 2560

เดือนเมษายน 2560

เดือนมีนาคม 2560

เดือนกุมภาพันธ์ 2560

ดือนมกราคม 2560


ประจำปี 2559
ดือนธันวาคม 2559
เดือนพฤศจิกายน 2559 
เดือนตุลาคม 2559
เดือนกันยายน 2559
เดือนสิงหาคม 2559
เดือนกรกฎาคม 2559
เดือนมิถุนายน 2559
เดือนพฤษภาคม 2559
เดือนเมษายน 2559
เดือนมีนาคม 2559
เดือนกุมภาพันธ์ 2559
เดือนมกราคม 2559

ประจำปี 2558
เดือนธันวาคม 2558
เดือนพฤศจิกายน 2558เดือนตุลาคม 2558
เดือนตุลาคม (ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง)
เดือนกันยายน 2558
เดือนสิงหาคม 2558
เดือนกรกฏาคม2558
เดือนมิถุนายน2558
เดือนพฤษภาคม2558
เดือนเมษายน 2558
เดือนมีนาคม 2558
เดือนกุมภาพันธ์ 2558
เดือนมกราคม 2558

ประจำปี 2557
เดือนธันวาคม 2557 
เดือนพฤศจิกายน 2557
สารประชาสัมพันธ์ลงคะแนนสรรหากรรมการฯ ประจำปี 2558
เดือนตุลาคม 2557
เดือนกันยายน 2557
เดือนสิงหาคม 2557
เดือนกรกฎาคม 2557
เดือนมิถุนายน 2557
เดือนพฤษภาคม 2557
เดือนเมษายน 2557
เดือน มีนาคม 2557
เดือน กุมภาพันธ์ 2557    
เดือน มกราคม 2557 

 

  

ฝ่ายจัดการ

1

2

3 4 5

ฝ่ายสินเชื่อ

6

16  17 

 18  19 

21  22  20

ฝ่ายกฎหมายและนิติการ

7

ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ การวิจัยและพัฒนา

8

ฝ่ายการเงินและสวัสดิการ

9

23    24

25    26

ฝ่ยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

10

27    28

ฝ่ายติดตามเร่งรัดหนี้สิน

11

ฝ่ายประมวลผล

12

49

ฝ่ายบัญชี

13

31

ฝ่ายบริหารสำนักงาน

14

32    33

ฝ่ายอำนวยการ

15

34    35

คณะเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

36  37  38

39  40  41

ลูกจ้างประจำ

42 43 44 45

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

infban

  ประจำปีการเงิน 2563
        24พ.ย.63 เรื่อง โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายเดือน
        14พ.ย.63 เรื่อง รายชื่อผู้รับได้การสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี 
        31ต.ค.63 รื่อง วันหยุดทำการของสหกรณ์เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563
        17ต.ค.63 เรื่อง การกำหนดสีบัตรลงคะแนนสรรหา
        17ต.ค.63 เรื่อง หน่วยสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
        9 ต.ค. 63 เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
       30 ก.ย.63 เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำเดือนตุลาคม 2563
       15 ก.ย.63 เรื่อง การรับสมัครผู้สอบบัญชี
       15 ก.ย.63 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ
       28 ส.ค.63 เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำเดือนกันยายน 2563
       20 ส.ค.63 เรื่อง แจ้งวันปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
       18 ส.ค.63 เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2563
       31 ก.ค.63 เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
       20 ก.ค.63 เรื่อง โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563
       20 ก.ค.63 เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯที่ประสงค์จะเข้ารับการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
       20 ก.ค.63 เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
       20 ก.ค.63 เรื่อง สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
       20 ก.ค.63 เรื่อง การกำหนดจำนวนกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
        3 ก.ค.63 เรื่อง ประกาศวันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด (เพิ่มเติม)
ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
      23 มิ.ย.63 เรื่อง ประกาศวันหยุดประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
      23 มิ.ย.63 เรื่อง กำหนดวันจ่ายเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
      18 มิ.ย.63 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้อสังหาริมทรัพย์ เป็นหลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญ พ.ศ.2563
      26 พ.ค.63 รื่อง การกำหนดวันหยุดประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
      20 เม.ย.63 รื่อง การกำหนดวันหยุดประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
      14 เม.ย.63 รื่อง แนวทางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
      14 เม.ย.63 รื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท พ.ศ.2563
      14 เม.ย.63 รื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
      3 เม.ย.63 รื่อง แจ้งยกเลิกวันหยุดชดเชยและวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์
      28 มี.ค.63 รื่อง มาตรการฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
      21 มี.ค.63 รื่อง ปิดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
      20 มี.ค.63 รื่อง แจ้งการต่อประกันชีวิตกลุ่มและเรียกเก็บค่าเบี้ยประกัน ประจำปี 2563
      20 มี.ค.63 รื่อง ประกาศรายชื่อบริษัทประกันชีวิตกลุ่มที่ผ่านการสรรหา ประจำปี 2563
      19 มี.ค.63 รื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยการรับฝากเงินตามโครงการออมทรัพย์พิเศษ ครบรอบ 58 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
      19 มี.ค.63 รื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยการรับฝากเงินตามโครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2562
      14 ก.พ.63 รื่อง การสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2563 โดยวิธีพิเศษ
      28 ธ.ค 62 รื่อง กำหนดเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ และออมทรัพย์พิเศษโครงการ 3
      28 ธ.ค 62 รื่อง ชะลอการรับเงินฝากโครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2562
      28 ธ.ค 62 รื่อง ชะลอการรับเงินฝากโครงการออมทรัพย์พิเศษรายเดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี
      28 ธ.ค 62 รื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
      21 ธ.ค 62 เรื่อง การตั้งที่ปรึกษาสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
      21 ธ.ค 62 เรื่อง การตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
      21 ธ.ค 62 เรื่อง การตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด ประจำปี 2563
      21 ธ.ค 62 เรื่อง การตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด      ชุดที่ 60
      21 ธ.ค 62 เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563

ระจำปีการเงิน 2562
      21 พ.ย. 62 เรื่อง หลักเกณฑ์เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเพื่อสมาชิกสหกรณ์
      21 พ.ย. 62 เรื่อง หลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ ATM
      16 พ.ย. 62 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรกาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563
      19 ต.ค. 62 เรื่อง โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ
      19 ต.ค. 62 เรื่อง หน่วยสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563
      9 ต.ค. 62 เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563
     28 ก.ย.62 เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2562
     28 ก.ย.62 เรื่อง ชะลอการรับเงินฝากโครงการออมทรัพย์พิเศษ ครบรอบ 58 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
     28 ก.ย.62 เรื่อง กำหนดเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ และออมทรัพย์พิเศษโครงการ 3
     28 ก.ย.62 เรื่อง เปิดรับเงินฝากโครงการออมทรัพย์พิเศษรายเดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี
     24 ก.ย.62 เรื่อง การรับสมัครผู้สอบบัญชี
     20 ส.ค.62 เรื่อง โครงการออมทรัพย์พิเศษ ครบรอบ 58 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด (ยกเลิก)
     27 ก.ค.62 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ          ประจำปี 2563
     27 ก.ค.62 เรื่อง สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ,กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563
     27 ก.ค.62 เรื่อง การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563
     27 ก.ค.62 เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯที่ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563
     27 ก.ค.62 เรื่อง การกำหนดจำนวนกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563
     22 มิ.ย.62 เรื่อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานการเรียกเก็บเงินงวดชำระหนี้จากสมาชิกผู้ค้ำประกัน
     28 พ.ค.62 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฎิบัติงานการติดตามเร่งรัดหนี้สินสมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้
     23 เม.ย.62 เรื่อง การต่อประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ
     23 เม.ย.62 รื่อง ประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกประกันชีวิตกลุ่่ม
     20 มี.ค.62 รื่อง ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2562
     19 มี.ค.62 เรื่อง ผลการตัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร
     19 มี.ค.62 เรื่อง ผลการตัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาจ้างและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
     4 มี.ค.62 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกร
    25 ก.พ.62 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจฯชุมนุม (สส.ชสอ.) ณ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
    22 ก.พ.62 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาจ้างและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
    20 ก.พ.62 เรื่อง กำหนดเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษและออมทรัพย์พิเศษโครงการ 3
    20 ก.พ.62 เรื่อง กำหนดเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษและออมทรัพย์พิเศษโครงการ 3 (ยกเลิก)
    20 ก.พ.62 เรื่อง โครงการประกันชีวิตกลุ่ม
    29 ม.ค.62 เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562
    29 ม.ค.62 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
    22 ม.ค.62 เรื่อง ยกเลิกการเปิดหน่วยบริการสมาชิก ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
    22 ม.ค.62 เรื่อง เปิดรับเงินฝากโครงการออมทรัพย์พิเศษรายเดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี (ยกเลิก)
    22 ม.ค.62 เรื่อง ปิดรับเงินฝากโครงการออมทรัพย์พิเศษรายเดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี
    11 ม.ค.62 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาจ้างและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
    10 ม.ค.62 เรื่อง การตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด      ชุดที่ 59
   22 ธ.ค. 61 เรื่อง การตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด        ชุดที่ 59
   ประจำปีการเงิน 2561
   14 พ.ย. 61 เรื่อง แจ้งวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด ประจำเดือนธันวาคม 2561
   14 พ.ย. 61 เรื่อง แจ้งงดการทำธุรกรรมเงินกู้สามัญ ATM ที่ตู้ ATM ชั่วคราว เพื่อทำการปิดบัญชีของสหกรณ์
   17 พ.ย. 61 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562
    25 ก.ย. 61 เรื่อง กำหนดเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษและออมทรัพย์พิเศษโครงการ 3
    24 ก.ย. 61 เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชี
    24 ก.ย. 61 เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุ ปี 2561
    20 ส.ค. 61 เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562
    20 ส.ค. 61 เรื่อง สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562
    20 ส.ค. 61 เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562
    20 ส.ค. 61  เรื่อง กำหนดจำนวนกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562
    23 พ.ค. 61  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน/รั้วและราง     ระบายน้ำ โดยวิธีพิเศษ
    15 พ.ค. 61  เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน/รั้วและรางระบายน้ำ โดยวิธีพิเศษ
    18 เม.ย.61  เรื่อง ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2561
    18 เม.ย.61  เรื่อง เปิดรับเงินฝากสมาชิกสมทบ
    19 ก.พ. 61  รื่อง โครงการรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์
    15 ก.พ. 61  เรื่อง ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
    15 ม.ค. 61  เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญสานฝันสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
    29 ธ.ค. 60  เรื่อง วันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด ประจำปี 2561
    23 ธ.ค. 60  เรื่อง การตั้งที่ปรึกษาควบคุมภายใน
    23 ธ.ค. 60  เรื่อง การตั้งที่ปรึกษาสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี
    23 ธ.ค. 60  เรื่อง การตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
    23 ธ.ค. 60  เรื่อง การตั้งคณะผุ้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด   ประจำปี 2561
    23 ธ.ค. 60  เรื่อง การตั้งคณะกรรมการดำเนินการรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด     ชุดที่ 58
   ประจำปีการเงิน 2560
    18 พ.ย. 60 รื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2561
    19 ต.ค. 60 รื่อง โครงการส่งเสริมการออมเพื่อฉลองวันเปิดสำนักงาน
    18 ต.ค. 60 รื่อง การกำหนดสีบัตรลงคะแนนสรรหา
    18 ต.ค. 60 รื่อง การรับสมัครผู้สอบบัญชี
    10 ต.ค. 60 รื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ, กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2561
    26 ก.ย. 60 รื่อง ปิดรับโครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุปี2557-2559
    11 ก.ย. 60 รื่อง การจัดทำนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
    15 ส.ค. 60 รื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
    15 ส.ค. 60 รื่อง โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุปี 2560
    15 ส.ค. 60 รื่อง สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2561
    15 ส.ค. 60 รื่อง การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2561
    15 ส.ค. 60 รื่อง การกำหนดจำนวนกรรมการดำเนินการ  ประจำปี 2561
    15 ส.ค. 60 รื่อง การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ประจำปี 2561
    15 ส.ค. 60 รื่อง การสรรหาประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ     ประจำปี 2561
    11 ส.ค. 60 รื่อง แผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงสอ.ครูชลบุรี ปี2560
    11 ก.ค. 60 รื่อง การรับสมัครสมาชิกบำนาญเข้าใหม่เป็นสมาชิกสมทบ
    15 พ.ค.60 รื่อง ชะลอการรับเงินฝากสมาชิกสมทบ
    15 พ.ค.60 รื่อง ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2560
    26 เม.ย.60 รื่อง แจ้งวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด เดือนพฤษภาคม 2560
    26 เม.ย.60 รื่อง ชะลอการรับสมัครสมาชิกสมทบ
    18 เม.ย.60 รื่อง ประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกประกันชีวิตกลุ่ม
    13 มี.ค.60 รื่อง โครงการประกันชีวิตกลุ่ม
    14 ก.พ.60 รื่อง การรับสมัครสมาชิกสมทบ
    14 ก.พ.60 รื่อง เปิดรับเงินฝากสมาชิกสมทบ
    16 ม.ค.60 รื่อง ปิดรับเงินฝากโครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุ ปี 2559
    24 ธ.ค.59 รื่อง การตั้งที่ปรึกษาสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
    24 ธ.ค.59 รื่อง การตั้งที่ปรึกษาควบคุมภายใน
    24 ธ.ค.59 รื่อง การตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
    24 ธ.ค.59 รื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด ชุดที่ 57

หมวดหมู่รอง