head2018

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

infban

  ประจำปีการเงิน 2564
     21 ม.ค.64  เรื่อง โครงการระดมเงินฝากเป็นกรณีพิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
       4 ม.ค.64  เรื่อง แจ้งปิดทำการให้บริการสมาชิกสหกรณ์
       30 ธ.ค.63  เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)
       26 ธ.ค.63  เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
       26 ธ.ค.63  เรื่อง การตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
       26 ธ.ค.63  เรื่อง การตั้งที่ปรึกษาสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
       26 ธ.ค.63  เรื่อง การตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด       ชุดที่ 61
  ประจำปีการเงิน 2563
        2 ธ.ค.63 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2563
        24พ.ย.63 เรื่อง หลักเกณฑ์เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกสหกรณ์
        24พ.ย.63 เรื่อง โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายเดือน
        14พ.ย.63 เรื่อง รายชื่อผู้รับได้การสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี 
        31ต.ค.63 รื่อง วันหยุดทำการของสหกรณ์เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563
        17ต.ค.63 เรื่อง การกำหนดสีบัตรลงคะแนนสรรหา
        17ต.ค.63 เรื่อง หน่วยสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
        9 ต.ค. 63 เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
       30 ก.ย.63 เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำเดือนตุลาคม 2563
       15 ก.ย.63 เรื่อง การรับสมัครผู้สอบบัญชี
       15 ก.ย.63 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ
       28 ส.ค.63 เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำเดือนกันยายน 2563
       20 ส.ค.63 เรื่อง แจ้งวันปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
       18 ส.ค.63 เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2563
       31 ก.ค.63 เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
       20 ก.ค.63 เรื่อง โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563
       20 ก.ค.63 เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯที่ประสงค์จะเข้ารับการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
       20 ก.ค.63 เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
       20 ก.ค.63 เรื่อง สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
       20 ก.ค.63 เรื่อง การกำหนดจำนวนกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
        3 ก.ค.63 เรื่อง ประกาศวันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด (เพิ่มเติม)
ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
      23 มิ.ย.63 เรื่อง ประกาศวันหยุดประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
      23 มิ.ย.63 เรื่อง กำหนดวันจ่ายเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
      18 มิ.ย.63 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้อสังหาริมทรัพย์ เป็นหลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญ พ.ศ.2563
      26 พ.ค.63 รื่อง การกำหนดวันหยุดประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
      20 เม.ย.63 รื่อง การกำหนดวันหยุดประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
      14 เม.ย.63 รื่อง แนวทางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
      14 เม.ย.63 รื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท พ.ศ.2563
      14 เม.ย.63 รื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
      3 เม.ย.63 รื่อง แจ้งยกเลิกวันหยุดชดเชยและวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์
      28 มี.ค.63 รื่อง มาตรการฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
      21 มี.ค.63 รื่อง ปิดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
      20 มี.ค.63 รื่อง แจ้งการต่อประกันชีวิตกลุ่มและเรียกเก็บค่าเบี้ยประกัน ประจำปี 2563
      20 มี.ค.63 รื่อง ประกาศรายชื่อบริษัทประกันชีวิตกลุ่มที่ผ่านการสรรหา ประจำปี 2563
      19 มี.ค.63 รื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยการรับฝากเงินตามโครงการออมทรัพย์พิเศษ ครบรอบ 58 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
      19 มี.ค.63 รื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยการรับฝากเงินตามโครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2562
      14 ก.พ.63 รื่อง การสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2563 โดยวิธีพิเศษ
      28 ธ.ค 62 รื่อง กำหนดเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ และออมทรัพย์พิเศษโครงการ 3
      28 ธ.ค 62 รื่อง ชะลอการรับเงินฝากโครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2562
      28 ธ.ค 62 รื่อง ชะลอการรับเงินฝากโครงการออมทรัพย์พิเศษรายเดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี
      28 ธ.ค 62 รื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
      21 ธ.ค 62 เรื่อง การตั้งที่ปรึกษาสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
      21 ธ.ค 62 เรื่อง การตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
      21 ธ.ค 62 เรื่อง การตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด ประจำปี 2563
      21 ธ.ค 62 เรื่อง การตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด      ชุดที่ 60
      21 ธ.ค 62 เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563

ระจำปีการเงิน 2562
      21 พ.ย. 62 เรื่อง หลักเกณฑ์เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเพื่อสมาชิกสหกรณ์
      21 พ.ย. 62 เรื่อง หลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ ATM
      16 พ.ย. 62 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรกาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563
      19 ต.ค. 62 เรื่อง โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ
      19 ต.ค. 62 เรื่อง หน่วยสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563
      9 ต.ค. 62 เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563
     28 ก.ย.62 เรื่อง โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2562
     28 ก.ย.62 เรื่อง ชะลอการรับเงินฝากโครงการออมทรัพย์พิเศษ ครบรอบ 58 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
     28 ก.ย.62 เรื่อง กำหนดเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ และออมทรัพย์พิเศษโครงการ 3
     28 ก.ย.62 เรื่อง เปิดรับเงินฝากโครงการออมทรัพย์พิเศษรายเดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี
     24 ก.ย.62 เรื่อง การรับสมัครผู้สอบบัญชี
     20 ส.ค.62 เรื่อง โครงการออมทรัพย์พิเศษ ครบรอบ 58 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด (ยกเลิก)
     27 ก.ค.62 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ          ประจำปี 2563
     27 ก.ค.62 เรื่อง สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ,กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563
     27 ก.ค.62 เรื่อง การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563
     27 ก.ค.62 เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯที่ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563
     27 ก.ค.62 เรื่อง การกำหนดจำนวนกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563
     22 มิ.ย.62 เรื่อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานการเรียกเก็บเงินงวดชำระหนี้จากสมาชิกผู้ค้ำประกัน
     28 พ.ค.62 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฎิบัติงานการติดตามเร่งรัดหนี้สินสมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้
     23 เม.ย.62 เรื่อง การต่อประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ
     23 เม.ย.62 รื่อง ประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกประกันชีวิตกลุ่่ม
     20 มี.ค.62 รื่อง ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2562
     19 มี.ค.62 เรื่อง ผลการตัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร
     19 มี.ค.62 เรื่อง ผลการตัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาจ้างและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
     4 มี.ค.62 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกร
    25 ก.พ.62 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจฯชุมนุม (สส.ชสอ.) ณ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
    22 ก.พ.62 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาจ้างและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
    20 ก.พ.62 เรื่อง กำหนดเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษและออมทรัพย์พิเศษโครงการ 3
    20 ก.พ.62 เรื่อง กำหนดเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษและออมทรัพย์พิเศษโครงการ 3 (ยกเลิก)
    20 ก.พ.62 เรื่อง โครงการประกันชีวิตกลุ่ม
    29 ม.ค.62 เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562
    29 ม.ค.62 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
    22 ม.ค.62 เรื่อง ยกเลิกการเปิดหน่วยบริการสมาชิก ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
    22 ม.ค.62 เรื่อง เปิดรับเงินฝากโครงการออมทรัพย์พิเศษรายเดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี (ยกเลิก)
    22 ม.ค.62 เรื่อง ปิดรับเงินฝากโครงการออมทรัพย์พิเศษรายเดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี
    11 ม.ค.62 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาจ้างและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
    10 ม.ค.62 เรื่อง การตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด      ชุดที่ 59
   22 ธ.ค. 61 เรื่อง การตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด        ชุดที่ 59