head2018

เกี่ยวกับสมาชิก

.สมาชิก...

สมาชิกสหกรณ์ มี 2 ประเภท

1. สมาชิกสามัญ - สิทธิและหน้าที่

               สิทธิ  : เข้าร่วมประชุมใหญ่

                         เข้าชื่อเพื่อขอเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญ

                         เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการหรือ ผู้ตรวจสอบกิจการ

                         ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ฯ

                         สิทธิอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับระเบียบ

              หน้าที่ : ปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือ คำสั่งสหกรณ์ฯ

                         เข้าร่วมประชุม

                         ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสหกรณ์

                         สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

                         ร่ววมือกับคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

 คุณสมบัติของสมาชิก

1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

3. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

4. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

5. เป็นข้าราชการ, ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างประจำ หรือเป็นพนักงงานของรัฐสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในเขต จังหวัดชลบุรีหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือ

6. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสำนักกองการศึกษา ฝ่ายการศึกษา

หรือในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดชลบุรี

7. ข้าราชการที่รับบำเหน็จ, ลูกจ้างประจำหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่เกษียณอายุและยังคงเป็นสมาชิกต่อเนื่อง

8. เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

newmem2020

การรับสมัครสมาชิกสมทบ (ชะลอการรับสมัคร)

2. สมาชิกสมทบ

              สิทธิ : ซื้อหุ้นและฝากเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ    

                        ไม่มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆจากสหกรณ์ฯ

                        ไม่มีสิทธิ เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ, นับชื่อองค์ประชุมใหญ่ ออกเสียงหรือเป็นกรรมการ

            หน้าที่ : ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติ หรือคำสั่งสหกรณ์ฯ

                         เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

                         ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสหกรณ์

                         สอดส่องดูแลกิจการสหกรณ์

                         ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ

1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

2. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

3. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยิมเงิน

4. เป็นบิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรของสมาชิกสามัญหรือ

5. พนักงานราชการ

6. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะที่คณะกรรมการเห็นสมควร

7. เป็นผู้มีความประสงค์จะทำธุรกิจหรือใช้บริการจากสหกรณ์

เอกสารรับสมัครสมาชิกสมทบ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

3. หนังสือผู้รับโอนประโยชน์

4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับโอนประโยชน์

IMG 4040