head2018

บริการด้านสินเชื่อ

 ** การกู้ทุกประเภทต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 เดือน **

(หักค่าหุ้นมาแล้ว 3 งวด) 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 085-1411590,063-3872915

การกู้เงินทุกประเภทผู้กู้
ต้องนำผู้ค้ำประกันมาเซ็นเอกสารคำขอกู้
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
(ตั้งแต่วันที่ 1เม.ย.63เป็นต้นไป ผู้ค้ำฯไม่ต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ จนกว่าโรคระบาดจะคลี่คลาย)

สมาชิกต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่าย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน icon new

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ขั้นตอนการยื่นกู้ 

 08-01-202123

**หมายเหตุ
การกู้ทุกประเภทสมาชิกกรอกเอกสารคำขอกู้ให้ครบถ้วน

และเซ็นเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น
ในสัญญาเงินกู้ และสัญญาค้ำทุกประเภทห้ามลงวันที่
วันที่ในเอกสารคำขอกู้จะเป็นวันที่ ที่อนุมัติเงินกู้เท่านั้น
พยานทุกจุด ต้องเซ็นมาให้เรียบร้อย
(ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิกที่ไม่ประสงค์เซ็นเป็นพยาน)

1. กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

หลักเกณฑ์การกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอได้ที่ >>> คลิ๊ก <<<

 - กู้ได้สองเท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000.-บาท และไม่เกินค่าหุ้น

- ส่งคืนเงินกู้เป็นรายเดือน ๆ ละ เท่า ๆ กัน ไม่เกิน 12 งวด พร้อมดอกเบี้ย

2. กู้สามัญ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอได้ที่ >>> คลิ๊ก <<<

New member 1 Page 3

จำนวนผู้ค้ำประกัน

New member 1 Page 5

3. กู้สามัญ ATM

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอได้ที่ >>> คลิ๊ก <<<

หลักเกณฑ์การกู้สามัญ ATM  >>>คลิ๊ก<<<

4. กู้สามัญสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกสหกรณ์

ดาวโหลดแบบฟอร์มคำขอได้ที่ >>>คลิ๊ก<<<

- สมาชิกส่งใช้เงินงวดชำระหนี้เงินกู้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันแบบคงยอด เป็นรายเดือนๆละเท่าๆกัน
ทั้งนี้เงินงวดชำระหนี้แบบคงยอดนี้จะต้องมีจำนวนเงินคงยอดตลอดสัญญาต้องไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้
ในแต่ละเดือน ยกเว้นงวดสุดท้ายจะต้องชำระคืนเงินกู้ที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด

หลักเกณฑ์การกู้สามัญสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ >>>คลิ๊ก<<<

5. กู้เงินสามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน

อ่านขั้นตอนการยื่นกู้ เอกสารประกอบ >>>คลิ๊ก<<<

02

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** หมายเหตุ **

- คำขอกู้ของสมาชิกต้องผ่านความเห็นจากผู้บังคับบัญชา ระดับต่างๆที่ตนสังกัด ดังนี้
  - ผู้อำนวยการ หรือ ผู้รักษาการในตำแหน่งดังกล่าว หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- สำหรับผู้กู้ที่เป็นสมาชิกไม่ถึง 5 ปี ต้องมีทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว
  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ของกู้ 
(ผู้กู้สามารถให้หักเงินกู้เพื่อซื้อหุ้นได้)

- สมาชิกที่ต้องการกู้เงินสามัญไม่เกินจำนวนหุ้นที่ตนมีอยู่กับสหกรณ์ ต้องไม่มีเงินกู้ของสหกรณ์ประเภทอื่น

- เงินกู้ทุกประเภทรวมกัน ต้องไม่เกินวงเงินสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน (4,500,000.-บาท)

- เงินกู้สามัญกำหนดส่งสูงสุดไม่เกินสามร้อยหกสิบงวด และส่งอายุไม่เกิน 86 ปี
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

สหกรณ์ฯคิดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท อัตราร้อยละ 5.95 บาทต่อปี

(ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563)

(อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การทำประกันชีวิตกลุ่มกับสหกรณ์

วิธีการคำนวณวงเงินทำประกัน

1. รวมยอดเงินกู้ทุกประเภท

2. หักเงินสมาชิกที่จะได้รับเมื่อถึงแก่กรรม ประกอบด้วย

   - ทุนเรือนหุ้น

   - เงินสงเคราะห์ศพ

   - เงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

   ฯลฯ

3. เมื่อนำข้อ1 หัก ข้อ2 คงเหลือเท่าไรให้ทำประกันตามวงเงิน

4. ค่าเบี้ยประกันทุนประกัน 100,000.-บาท เสียเบี้ยประกัน 470.-บาท (ปี2563)

   (คำนวณเบี้ยประกันตามวันคุ้มครอง)

5. การทำประกันกลุ่มจะครบสัญญาในวันที่ 8 พฤษภาคม ของทุกปี

6. การเก็บเบี้ยประกันจะเก็บประมาณเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนหรือกรกฎาคมของทุกปี

click