head2018

บริการด้านสวัสดิการ

การให้สวัสดิการสมาชิก

1. สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก โดยกำหนดระเบียบการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้

    สมาชิก   ไม่ถึง 6 เดือน    ได้ 60,000 บาท

    สมาชิก    6 เดือน - 1 ปี   ได้ 80,000 บาท

    สมาชิกเกินกว่า   1-3 ปี   ได้ 90,000 บาท 

    สมาชิกเกินกว่า   3-5 ปี   ได้ 100,000 บาท

    สมาชิกเกินกว่า  5-7 ปี    ได้ 110,000 บาท

    สมาชิกเกินกว่า  7-9 ปี    ได้ 120,000 บาท

    สมาชิกเกินกว่า  9-11 ปี  ได้ 130,000 บาท

    สมาชิกเกินกว่า 11-13 ปี ได้ 140,000 บาท

    สมาชิกเกินกว่า 13-15 ปี ได้ 150,000 บาท

    สมาชิกเกินกว่า 15-17 ปี ได้ 160,000 บาท

    สมาชิกเกินกว่า 17-19 ปี ได้ 170,000 บาท

    สมาชิกเกินกว่า 19-21 ปี ได้ 180,000 บาท

    สมาชิกเกินกว่า 21-23 ปี ได้ 190,000 บาท

    สมาชิกเกินกว่า 23-25 ปี ได้ 200,000 บาท

    สมาชิกเกินกว่า 25-27 ปี ได้ 210,000 บาท

    สมาชิกเกินกว่า 27-29 ปี ได้ 220,000 บาท

    สมาชิกเกินกว่า 29-31 ปี ได้ 230,000 บาท

    สมาชิกเกินกว่า 31-33 ปี ได้ 240,000 บาท   

    สมาชิกเกินกว่า 33-35 ปี ได้ 250,000 บาท

    สมาชิกเกินกว่า 35-37 ปี ได้ 260,000 บาท

    สมาชิกเกินกว่า 37-39 ปี ได้ 270,000 บาท

    สมาชิกเกินกว่า 39-41 ปี ได้ 280,000 บาท

    สมาชิกเกินกว่า 41-43 ปี ได้ 290,000 บาท

    สมาชิกเกินกว่า 43 ปีขึ้นไป ได้ 300,000 บาท

เงินข้างต้นนี้รวมค่าจัดการศพในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯแล้ว จำนวน 10,000 บาท

เอกสารขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพของสมาชิก

- สำเนาบัตรใบมรณบัตรของสมาชิก 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชนของสมาชิก 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับโอนประโยชน์ อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยของผู้รับโอนประโยชน์ 1 ฉบับ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. สวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพบิดามารดา คู่สมรสและบุตร โดยจ่ายเงินให้กับสมาชิก

กรณีบิดามารดา คู่สมรสและบุตรถึงแก่กรรม จำนวน 2,000.-บาท/ศพ

เอกสารการขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพคู่สมรสและบุตรของสมาชิก

- สำเนาใบมรณบัตร 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน 1 ฉบับ

- สำเนาใบสำคัญการสมรสของสมาชิก (คู่สมรสเสียชีิวิต) 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้านบุตรสมาชิก (บุตรเสียชีวิต) 1 ฉบับ

- สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (กรณีไม่ได้มารับเงินด้วยตนเอง) 1 ฉบับ

เอกสารการขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดามารดาของสมาชิก

สำเนาใบมรณบัตร 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก 1 ฉบับ

- สำเนาใบสำคัญการสมรสหรือสำเนาใบสำคัญการหย่า 1 ฉบับ

- สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระณีไม่ได้มารับเงินด้วยตนเอง) 1ฉบับ

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภับพิบัติต่างๆ โดยกำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์

ตามเกณฑ์แห่งความเสียหาย ดังนี้

ตั้งแต่ 10,000.-บาท   แต่ไม่ถึง 20,000.-บาท  ได้รับเงินไม่เกิน 5,000.-บาท

- ตั้งแต่ 20,000.-บาท   แต่ไม่ถึง 40,000.-บาท  ได้รับเงินไม่เกิน 8,000.-บาท

- ตั้งแต่ 40,000.-บาท   แต่ไม่ถึง 60,000.-บาท  ได้รับเงินไม่เกิน 11,000.-บาท

- ตั้งแต่ 60,000.-บาท   แต่ไม่ถึง 80,000.-บาท  ได้รับเงินไม่เกิน 14,000.-บาท

- ตั้งแต่ 80,000.-บาท   แต่ไม่ถึง 100,000.-บาท ได้รับเงินไม่เกิน 17,000.-บาท

- ตั้งแต่ 100,000.-บาท แต่ไม่ถึง 120,000.-บาท ได้รับเงินไม่เกิน 20,000.-บาท

- ตั้งแต่ 120,000.-บาท แต่ไม่ถึง 140,000.-บาท ได้รับเงินไม่เกิน 23,000.-บาท

- ตั้งแต่ 140,000.-บาท แต่ไม่ถึง 160,000.-บาท ได้รับเงินไม่เกิน 26,000.-บาท

- ตั้งแต่ 160,000.-บาท แต่ไม่ถึง 180,000.-บาท ได้รับเงินไม่เกิน 29,000.-บาท

- ตั้งแต่ 180,000.-บาท แต่ไม่ถึง 200,000.-บาท ได้รับเงินไม่เกิน 32,000.-บาท

- ตั้งแต่ 200,000.-บาท ขึ้นไป ได้รับเงินไม่เกิน 35,000.-บาท

 เอกสารการขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ

- สำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองบ้านที่สมาชิกอาศัยอยู่จริง 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชนของสมาชิก 1 ฉบับ

- หนังสือรับรองของนายอำเภอ/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านเจ้าของท้องที่รับรองว่า

  สมาชิกผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ประสบภัยพิบัติจริง 1 ฉบับ

- บัญชีรายละเอียดทรัพย์สินที่ประสบภัยพิบัติ พร้อมประเมินค่าเสียหาย 

  โดยให้ผู้บังคับบัญชาของสมาชิกประสบภัยพิบัติรับรอง

- สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (กรณีไม่ได้มารับเงินด้วยตนเอง) 1 ฉบับ

- รูปถ่ายหรือหลักฐานอื่นๆ

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. สวัสดิการรักษาพยาบาลเพื่อสมาชิก โดยจ่ายเงินชดเชยให้กับสมาชิกที่เข้ารับการรักษาพยาบาล

เป็นคนไข้ในอัตราคืนละ 300.-บาท และไม่เกิน 30 วันในรอบปี

เอกสารการขอรับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลเพื่อสมาชิก

- หลักฐานแสดงการเข้ารับการรักษาพยาบาล เป็นคนไข้ใน (ระบุนอน ร.พ.) 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชนของสมาชิก 1 ฉบับ

- สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (กรณีไม่ได้มารับเงินด้วยตนเอง) 1 ฉบับ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. จัดทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับอนุบาล (อายุไม่ต่ำกว่า 3 ปี) ถึงระดับปริญญาตรี(อายุไม่เกิน 25 ปี)

สมาชิกมีบุตรหลายคนสามารถรับทุนได้ทุกคน โดยจ่ายให้ทุนละ 500.-บาท

**ชะลอการให้ทุนการศึกษาบุตร**

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. สหกรณ์ฯ จ่ายค่าของที่ระลึกให้กับสมาชิกคนละ 600.-บาท โดยคำนวณจากสมาชิก

ณ วันที่ 30 กันยายน ในปีนั้นๆโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิกในเดือนธันวาคม ของทุกปี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. จัดสวัสดิการสงเคราะห์เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

>>>รายละเอียด<<<