นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สมัครเข้ารับการสรรหา

1. ขอบเขตและวัตถุประสงค์
                         ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด  เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สมัครเข้ารับการสรรหา  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ทุกคนจะได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สหกรณ์ฯ จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น และใช้บังคับแก่การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับกรรมการ    ผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สมัครเข้ารับการสรรหา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศให้ทราบและเข้าใจถึงวิธีเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การเก็บรักษา และการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2. ความหมาย

                         “สหกรณ์ฯ”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
                         “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายถึง  กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ และ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ที่มีความประสงค์เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานกับสหกรณ์ฯ
                         “ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data)”  หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ซึ่งสหกรณ์ฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวต่อเมื่อสหกรณ์ฯ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือในกรณีที่สหกรณ์ฯ มีความจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาตไว้เท่านั้น
                         “การประมวลผลข้อมูล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ ของสหกรณ์ฯ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการลบข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562

 3. ข้อมูลที่จัดเก็บ
                         
สหกรณ์ฯ โดยฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายการเงินและสวัสดิการและ ฝ่ายบัญชี จะเป็นผู้จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดข้อมูลด้านล่างนี้    ทั้งนี้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจส่งผลกระทบให้สหกรณ์ฯ ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เงื่อนไขการสมัครงาน กฎหมายสหกรณ์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้  ดังนี้
                         - ข้อมูลของผู้สมัครกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
                         - ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก วันเดือนปีเกิด อายุ สถานภาพ ตำแหน่ง ระดับ หน่วยงาน/โรงเรียน สังกัด อำเภอ กระทรวง หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐาน ชื่อ – นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก ตำแหน่ง หน่วยงาน/โรงเรียน ลงลายมือชื่อผู้สมัคร ลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร เป็นต้น
                         - ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อาทิ เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ศาสนา ที่อยู่ วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ ชื่อเจ้าพนักงานออกบัตร เป็นต้น
                         - สำเนาทะเบียนบ้าน และข้อมูลในสำเนาทะเบียนบ้าน เช่น ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ เพศ เลขประจำตัวประชาชน สถานภาพ วันเดือนปีเกิด ชื่อ-นามสกุลมารดาผู้ให้กำเนิด เลขประจำตัวประชาชน(มารดา) สัญชาติ(มารดา) ชื่อ-สกุลบิดาผู้ให้กำเนิด เลขประจำตัวประชาชน(บิดา) สัญชาติ(บิดา) ลงลายมือชื่อนายทะเบียน เลขรหัสประจำบ้าน สำนักทะเบียน รายการที่อยู่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน ประเภทบ้าน ลักษณะบ้าน วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ ลงลายมือชื่อนายทะเบียน เป็นต้น
                         - ช่องทางติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์บ้าน e-mail เป็นต้น
                         - ข้อมูลสมาชิก เช่น เลขทะเบียนสมาชิก เป็นต้น
                         - ข้อมูลทางการศึกษาหรือประวัติการทำงาน เช่น สำเนาใบรายงานผลการศึกษา สำเนาใบคุณวุฒิทางการศึกษา สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือ สำเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งอาจมีข้อมูลที่ประกอบด้วยชื่อสถานศึกษา รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ชื่อคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา ระดับคะแนนเฉลี่ย หน่วยกิตทางการศึกษา จำนวนปีที่เคยเป็นกรรมการฯ หรือข้อมูลการผ่านการอบรม เป็นต้น
                         - ข้อมูลการทำงาน เช่น ข้อมูลสมาชิก ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนอื่น โบนัส สำเนาใบแจ้งรายได้ การแสดงวิสัยทัศน์ในตำแหน่งที่รับการสรรหา เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตำแหน่งงาน หรือสวัสดิการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับ
                         - ข้อมูลทางการเงิน เลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลเครดิตบูโร การตรวจบุคคลล้มละลาย จำนวนเงินสมทบ เป็นต้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ฯ และข้อกำหนดของกฎหมาย
                         - ข้อมูลด้านสุขภาพ (อาจจัดเก็บเพิ่มเติม) เช่น ใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจร่างกายก่อนเริ่มทำงาน ผลการตรวจสุขภาพ ประวัติการรักษาพยาบาล เป็นต้น สำหรับประกอบการรับสมัคร
                         - เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการสรรหา เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา สำเนาหลักฐานแสดงการผ่านการอบรม หนังสือรับรองข้อมูลเครดิตบูโร สำเนาใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น
                         - รูปถ่าย ที่ใช้สำหรับติดใบสมัคร รวมไปถึงรูปถ่ายที่ปรากฏอยู่บนเอกสารต่าง ๆ
                         สหกรณ์ฯ อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสหกรณ์ อันได้แก่
                         - ข้อมูลของบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร) เพื่อประโยชน์ในการจัดสวัสดิการของสหกรณ์ฯ บางประเภท ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกครอบครัว เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ความสัมพันธ์ อาชีพ เบอร์โทรศัพท์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น
                         - ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น เพื่อใช้สำหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน เช่น ชื่อ-นามสกุล ความสัมพันธ์ อาชีพ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ เป็นต้น
                         - ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ้างอิง เพื่อใช้สำหรับการสมัคร เช่น ชื่อ-สกุล ความสัมพันธ์ ที่อยู่ สถานที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น                         - ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่อาจมีการจัดเก็บเพิ่มเติม เพื่อการตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในของสหกรณ์ฯ และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด หน่วยงาน/โรงเรียน เป็นต้น
                         - ข้อมูลประกอบการบริหารจัดการภายในของสหกรณ์ฯ และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
                          -ข้อมูลตามประกาศ คำสั่ง บันทึกข้อความ และเอกสารต่าง ๆ ของสหกรณ์ เช่น ชื่อ- นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด หน่วยงาน/โรงเรียน เป็นต้น
                         - ข้อมูลตามใบรายงานวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ฯ เช่น ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง ลงลายมือชื่อผู้จัดการ ลงลายมือชื่อประธานกรรมการฯ เป็นต้น
                         - ข้อมูลตามใบข้อมูลคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ เช่น ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เลขประจำตัวประชาชน ระดับการศึกษา เป็นผู้มีคุณวุฒิด้าน/สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์ ประวัติการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับสหกรณ์ ลงลายมือชื่อผู้จัดการสหกรณ์ เป็นต้น                         - ข้อมูลตามใบ Profile สหกรณ์ประจำปี ข้อมูลรายงานกิจการประจำปี เช่น ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เลขประจำตัวประชาชน วุฒิการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ E-mail ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ ลงลายมือชื่อหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ ลงลายมือชื่อผู้จัดการสหกรณ์ ลงลายมือชื่อหัวหน้าผู้บันทึกข้อมูล(ประธาน)  เป็นต้น
                         - ข้อมูลตามใบรายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการและที่ปรึกษาของสหกรณ์ เช่น ชื่อ-นามสกุล   ตำแหน่ง    เงินเดือน/ค่าจ้าง ค่าเบี้ยประชุม  ค่าตอบแทน  โบนัส  ค่าพาหนะ  เป็นต้น

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
                         
โดยทั่วไปแล้วสหกรณ์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล   อันได้แก่ 
                         - ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
                         - เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็น คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
                         ในบางกรณีสหกรณ์ฯอาจได้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมาจากแหล่งอื่นทั้งนี้สหกรณ์ฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ได้กำหนดเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นไว้ อันอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้
                         4.1  ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจาก บุคคล หรือหน่วยงาน อื่นใดที่สหกรณ์มีนิติสัมพันธ์ด้วย
                         4.2  ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจากบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
                         4.3  ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ฯ สถาบันการเงิน บริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอก (เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ข้อมูลเครดิต เป็นต้น)
                         4.4  ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจากบริษัทประกัน และ/หรือ บุคคลอื่นใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกรมธรรม์ประกันภัย หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่สหกรณ์ฯ ในการทำธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ หรือในกรณีอื่นใด เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วย
                         ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้จัดให้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไว้ ในรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ  ได้แก่
                         - รูปแบบเอกสาร เช่น ใบสมัครเข้ารับการสรรหา สัญญา บันทึกข้อความขออนุมัติจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ใบสำคัญจ่ายเงิน  เป็นต้น
                         - รูปแบบสำเนาเอกสาร  เช่น  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร  เป็นต้น
                         - รูปแบบการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น บันทึกข้อมูลกรรมการ บันทึกข้อมูลผู้ตรวจสอบกิจการ บันทึกข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน  เป็นต้น

                         สหกรณ์ฯ โดยฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายการเงินและสวัสดิการและ ฝ่ายบัญชี จะเป็นผู้จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้รับข้อมูลมาจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนการทำงานของสหกรณ์ฯ และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น

 

 5. การรักษาความปลอดภัย
                         
สหกรณ์ฯ มีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายในสหกรณ์ฯ และกำหนดการใช้ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายอย่างเข้มงวด ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัย  อันได้แก่

  • การใช้กุญแจปิดล๊อคตู้หรือห้องจัดเก็บเอกสาร
  • การใช้ชื่อเฉพาะ และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

                         ซึ่งมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้ สหกรณ์ฯ ได้กำหนดให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ   รองผู้จัดการ   ผู้ช่วยผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายของสหกรณ์   ซึ่งเป็นบุคลากรของสหกรณ์ฯ   เป็นผู้ควบคุมดูแลและเป็นผู้อนุมัติการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการป้องกันข้อมูลที่เหมาะสม รวมถึงการกำหนดให้มีการดูแลรักษาข้อมูล และมีมาตรการที่เหมาะสมในการใช้ การส่งต่อ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นโดยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดเก็บนี้ จะมีวิธีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของ แฟ้มเอกสาร ไฟล์ข้อมูล หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น


6. ผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

                         สหกรณ์ฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศฉบับนี้ เพื่อนำไปใช้ในกิจการงานของสหกรณ์ฯ โดยมีผู้ใช้ข้อมูล และ วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

                         6.1 ฝ่ายอำนวยการ โดยคณะกรรมการคัดเลือก มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
                         - รับสมัครบุคคลเข้าเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการแทนตำแหน่งที่ว่าง/ครบวาระ
                         - ประกอบการสมัครการสรรหากรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
                         - เพื่อจัดทำประกาศ คำสั่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ฯ และข้อกำหนดของกฎหมาย
                         - เพื่อบริหารงานข้อมูลเป็นหลักฐาน  เช่น  การจ่ายเบี้ยประชุม   การจ่ายค่าตอบแทน การจ่ายค่าพาหนะ  ผ่านระบบ Online Banking หรือผ่านธนาคาร  เป็นต้น
                         - เพื่อประกอบการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
                         - เพื่อเสนอรายชื่อในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และ รายงานกิจการประจำปีให้สมาชิก ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบการสรรหาและพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
                         - เพื่อรายงานให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดรับทราบการดำเนินงานของสหกรณ์
                         - เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย เช่น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ คำสั่ง / ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
                         
                         6.2  ฝ่ายการเงินและสวัสดิการ มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ

                         - จัดทำข้อมูลเพื่อยื่นภาษีต่อกรมสรรพากร
                         - จัดทำข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน
                         - การลงรายการบันทึกบัญชี ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าตรวจสอบกิจการ เป็นต้น
                         - เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน

                         6.3  ฝ่ายบัญชี มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ
                         - การลงรายการบันทึกบัญชี จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ
                         - การลงรายการบันทึกบัญชี จ่ายค่าพาหนะกรรมการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ
                         - การลงรายการบันทึกบัญชี จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ
                         - เป็นหลักฐานประกอบการลงรายการบันทึกบัญชี


7. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
                         
สหกรณ์ฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการดำเนินการทั้งหลายตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งไว้ในข้อที่ 6. ซึ่งสหกรณ์ฯ จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ฐานในการประมวลผลข้อมูล โดยอาจจะอาศัยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งหรือหลายเหตุผลประกอบกันก็ได้ ดังต่อไปนี้
                         7.1  ประมวลผลตามฐานของสัญญา เพื่อให้สหกรณ์ฯ สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายอันมีขึ้นระหว่างสหกรณ์ฯ กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สหกรณ์ฯ กำหนด โดยดำเนินการอื่นใดตามวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นตามสัญญา เช่น การจัดทำเงินเดือน การบริหารจัดการสวัสดิการ การทำประกันภัยของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและครอบครัว เป็นต้น ซึ่งสหกรณ์ฯ อาจทำการประมวลผลเอง หรือประมวลผลร่วมกับบุคคลภายนอกเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์
                         7.2  ประมวลผลตามฐานประโยชน์อันชอบธรรม เพื่อให้สหกรณ์ฯ บริหารจัดการภายใน ตรวจสอบ จัดทำ รายงาน ดูแลรักษาระบบความปลอดภัยรวมถึงจัดการความเสี่ยง อันเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสหกรณ์ฯ เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การสำรวจความผูกพันของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีต่อสหกรณ์ การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ เป็นต้น
                         7.3  ประมวลผลตามฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย สหกรณ์ฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไปประมวลผลและดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร ตามประมวลรัษฎากร หรือ สำนักงานประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม หรือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามกฎหมายสหกรณ์   เป็นต้น
                         7.4  ประมวลผลตามความยินยอม สหกรณ์ฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการภายในสหกรณ์ฯ หรือการพิจารณารับสมัคร คัดเลือก  เป็นต้น
                         การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น ซึ่งบางกรณีสหกรณ์ฯ อาจพิจารณาให้สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศนี้ ไปประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ขัดหรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิมแต่ในกรณีที่สหกรณ์ฯ  จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิม สหกรณ์ฯ จะขอความยินยอมใหม่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ใหม่ นั้น ทั้งนี้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีความประสงค์จะถอนความยินยอมในการประมวลผลดังกล่าว สามารถติดต่อ และแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ได้ อนึ่ง การถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในของสหกรณ์ฯ อันหมายรวมถึง    การพิจารณารับ สมัครคัดเลือก ทำสัญญา และ/หรือ สิทธิ์ในสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม


8. การส่งต่อหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
                         
สหกรณ์ฯ อาจส่งต่อข้อมูล หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับบุคคลภายในสหกรณ์ฯ ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการทำงาน และอาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็น เพื่อการประมวลผลข้อมูลในหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาหรือตามกฎหมาย หรือตามที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสหกรณ์ฯ อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก ดังกรณีต่อไปนี้
                         8.1  หน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การจัดทำเงินเดือน การยื่นภาษี การยื่นประกันสังคม การประกันชีวิตหรือสุขภาพ โดยส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าว ให้แก่กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีข้อตกลงดำเนินการร่วมกัน เป็นต้น
                         8.2  หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐบาล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฎหมาย
                         8.3  เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามสัญญาหรือตามกฎของสหกรณ์ฯ หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย


9. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
                         
9.1 ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดเก็บไว้นั้น สหกรณ์ฯ จะมีระยะเวลาเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
                         - ใบสมัครเข้ารับการสรรหากรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ มีระยะเวลาจัดเก็บ 5 ปี นับจากวันที่รับใบสมัคร
                         - เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มีระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี นับจากวันที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพ้นวาระ
                         - เอกสารสำเนาหน้าเล่มสมุดบัญชีธนาคาร มีระยะเวลาจัดเก็บ 10 ปี หลังจากจ่ายเงินกู้
                         - เอกสารการลงบันทึกบัญชีของฝ่ายบัญชี มีระยะเวลาจัดเก็บ 10 ปี หลังจากวันที่มีการบันทึกจ่าย
                         - ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกบันทึกไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีระยะเวลาจัดเก็บ 5 ปี นับจากวันที่จ่ายค่าตอบแทน
                         - ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการเงิน และการบัญชี ที่ถูกบันทึก ไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีระยะเวลาจัดเก็บ 10 ปี นับจากวันที่จ่ายค่าตอบแทน
                         9.2  กรณีของผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหา สหกรณ์ฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัครให้แก่สหกรณ์ฯ
                         9.3  สหกรณ์ฯ จะพิจารณากำหนดระยะเวลาของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตามระเบียบว่าด้วยการจัดเก็บข้อมูลของสหกรณ์ หรือมีการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม และจำเป็นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทและวัตถุประสงค์ ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด
                         9.4  สหกรณ์ฯ อาจพิจารณาระยะเวลาของการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามอายุความ หรือระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด   ( เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกฎหมายการบัญชี กฎหมายภาษีอากร กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่สหกรณ์ฯ ต้องปฏิบัติ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย


10. แหล่งจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
                         
สหกรณ์ฯ มีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในสหกรณ์ และการบังคับใช้นโยบายอย่างเข้มงวดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดความปลอดภัย โดยกำหนดแหล่งจัดเก็บข้อมูลไว้ดังต่อไปนี้
                         - ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร จะถูกจัดเก็บไว้ในตู้เหล็กหรือห้องเก็บเอกสารที่มีการล๊อคกุญแจ
                         - ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปของไฟล์ประมวลผล หรือข้อมูลดาต้า จะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดชื่อผู้ใช้เฉพาะ และรหัสการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอกหรือการโจรกรรมข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์
                         ทั้งนี้สหกรณ์ฯ ได้กำหนดให้บุคลากรของสหกรณ์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายการจัดเก็บ และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเข้มงวด รวมถึงการจัดให้มีการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการที่เหมาะสมสำหรับ การใช้ การส่งต่อ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บไว้

 

 11. วิธีการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดเก็บไว้
                         
เมื่อครบกำหนดการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้แล้ว สหกรณ์ฯ ได้กำหนดวิธีการทำลายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
                         - ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเอกสาร สหกรณ์ฯ จะทำลายโดยใช้เครื่องย่อยเอกสาร (ใช้บริการบริษัทฯ ภายนอกฯ ที่รับทำลายเอกสารโดยเฉพาะ ซึ่งได้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และการรักษาความลับของเอกสารที่รับไปเพื่อการทำลาย)
                         - ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในลักษณะไฟล์งาน โปรแกรมสำเร็จรูป หรือฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ สหกรณ์ฯ จะทำลายข้อมูล โดยการล้างข้อมูลออกจากระบบการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ฯ

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้กำหนดให้มีการ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่ออนุมัติการทำลาย เป็นผู้อนุมัติการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามประกาศฉบับ

12. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
                         
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562  มีดังนี้
                         12.1 สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ โดยได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการเก็บรวบรวม บุคคลที่จะได้รับข้อมูล เหตุผลและระยะเวลาที่จัดเก็บ (Right to be informed)
                         12.2  สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสหกรณ์ฯ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ไม่ได้ให้ความยินยอม (Right to access)
                         12.3  สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากสหกรณ์ฯ โดยอัตโนมัติ และขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นด้วยวิธีการอัตโนมัติ (Right to data portability)
                         12.4  สิทธิคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (Right to object)
                         12.5  สิทธิขอให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ (Right to erasure)
                         12.6  สิทธิขอให้สหกรณ์ฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ (Right to restriction of processing)
                         12.7  สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง โดยขอให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (Right to rectification)
                         ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิที่จะยื่นคำขอใช้สิทธิร้องเรียนต่อสหกรณ์ฯ ซึ่งในบางกรณีสหกรณ์ฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิตามเหตุผลที่จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่เห็นด้วยกับเหตุผลตามที่สหกรณ์ฯ ชี้แจง
                         การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร และสหกรณ์ฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการหรือชี้แจงภายใน 30 วัน หรือไม่เกินตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยสหกรณ์ฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
                         ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้สหกรณ์ฯ ลบ ทำลาย กำจัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระงับการใช้ชั่วคราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคล ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้หรือการขอถอนความยินยอม อันอาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับสหกรณ์ฯ ในการดำเนินการตามสัญญาหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น สหกรณ์ฯ อาจขอสงวนสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามความประสงค์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรืออาจมีการคิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ13. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถและบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
                         
ในกรณีที่สหกรณ์ฯ ทราบอยู่ก่อนแล้วว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่สหกรณ์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นผู้เยาว์ หรือเป็นบุคคลที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย สหกรณ์ฯ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เยาว์จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ และจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถ จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล(แล้วแต่กรณี)   
                         ทั้งนี้ ในกรณีที่สหกรณ์ฯไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ แต่มาทราบในภายหลังว่าสหกรณ์ฯ ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ (ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมและผู้เยาว์ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย)หรือได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล(แล้วแต่กรณี) สหกรณ์ฯ จะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็ว และอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลดังกล่าวเฉพาะในกรณีที่สหกรณ์ฯสามารถอาศัยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้


14. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม
                         
สหกรณ์ฯ มีสิทธิในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่สหกรณ์ฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเคยให้ความยินยอมไว้แก่สหกรณ์ฯ เพื่อการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ประสงค์ที่จะให้สหกรณ์ฯ    เก็บรวมรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ฯ เพื่อขอถอนความยินยอมทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วน เมื่อใดก็ได้


15. การเปลี่ยนแปลงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
                         
สหกรณ์ฯ อาจมีการพิจารณาทบทวนประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง สหกรณ์ฯ จะมีการติดประกาศ และแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ หรือตามช่องทางที่จะได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามความเหมาะสมต่อไป

 16. รายละเอียดการติดต่อสหกรณ์
                         
กรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น และ/หรือคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศฯ ฉบับนี้ โปรดติดต่อสหกรณ์ฯ ได้ที่

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี  จำกัด

เลขที่ 55/99 ม. 3 ต.เสม็ด  อ.เมือง จ.ชลบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ 038-111092- 096

อีเมล  chtsc.coop@hotmail.com

ระหว่างเวลา  08.30 น. – 16.30  น.  วันอังคารถึงวันเสาร์ ยกเว้น วันหยุดทำการสหกรณ์

และวันหยุดตามประกาศสหกรณ์

 

                                    ประกาศ  ณ วันที่  1  มิถุนายน  2565

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2022 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search