คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61
Image
ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์
ประธานกรรมการดำเนินการ
Image
นายสิราวิชญ์  สำนักสกุล

กรรมการดำเนินการ/เหรัญญิก

Image
นายเต็ม  เสืออ่วม
รองประธานกรรมการ
Image
นายประทีป  ศรีรักษา
กรรมการดำเนินการ/เลขานุการ
Image
นายประกอบ  พอดี
กรรมการดำเนินการ
Image
นายภราดร  พวงดี
กรรมการดำเนินการ
Image
นายปิยะกฤษ ไชยมิ่ง
กรรมการดำเนินการ
Image
นายเอนก  ยังให้ผล
กรรมการดำเนินการ
Image
นางสาวอัญญา  หมื่นกล้าหาญ
กรรมการดำเนินการ
Image
นายศรชัย  เข้มแข็ง
กรรมการดำเนินการ
Image
นายวิชัย หาญพลาชัย
กรรมการดำเนินการ
Image
นายทรงวุฒิ  ผสมทรัพย์
กรรมการดำเนินการ
Image
นายโฆษิต  เสตะจิต
กรรมการดำเนินการ
Image
นายสำเริง  หมอนวัน
กรรมการดำเนินการ
Image
นายคงเดช  โชติจำลอง
กรรมการดำเนินการ

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2021 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search