บริการด้านเงินฝาก

1.เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสามัญ)

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี (ดอกเบี้ยรายวัน)
 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 500 บาท
 • ฝากหรือถอนเมื่อใดก็ได้
 • วงเงินฝากเป็นไปตามประกาศสหกรณ์
  (ปัจจุบันไม่จำกัดวงเงิน)
 • ดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีทุกวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี

       เอกสารที่ต้องใช้
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

2.เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ โครงการ 3 (สมาชิกสามัญ)

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี (ดอกเบี้ยรายวัน)
 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 500 บาท
 • ฝากหรือถอนเมื่อใดก็ได้
 • วงเงินฝากเป็นไปตามประกาศสหกรณ์
  (ปัจจุบันไม่จำกัดวงเงิน)
 • ดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีทุกวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี

       เอกสารที่ต้องใช้
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
     ** สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ถ้าปิดบัญชีก่อน 30 วัน สหกรณ์จะไม่คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากให้ ***

3.เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสะสมรายเดือน (สมาชิกสามัญ)

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.20 ต่อปี
 • หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆกัน ฝากขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000.-บาท
 • เงินเดือนคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
 • กำหนดการฝากเงินระยะเวลา 2 ปี (ครบ 24 เดือน)
 • เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป
 • หากสมาชิกมีความจำเป็นถอนก่อนกำหนดต้องทำการปิดบัญชีและรับดอกเบี้ยร้อยละ 2.00

      เอกสารที่ต้องใช้
 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด
    

 

4.เงินฝากโครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2566

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี
 • เฉพาะสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2566 โดยสมาชิกสามารถนำเงินที่พึงได้รับจริงหลังเกษียณอายุราชการมาฝากกับสหกรณ์ได้เพียงครั้งเดียว (เงินกบข.และเงินบำเหน็จดำรงชีพ)
 • วงเงินรับฝากไม่เกินรายละ 2 ล้านบาทถ้วน
 • กำหนดระยะเวลาฝาก 1 ปี
 • เปิดรับฝากตามโครงการ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566-วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
 • อัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์

เอกสารที่ต้องใช้
 • แบบขอเปิดบัญชีตามที่สหกรณ์กำหนด
 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • สำเนาเอกสารแสดงการได้รับเงินหลังเกษียณอายุราชการ
download

4.เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ (สมาชิกสมทบ)

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี (ดอกเบี้ยรายวัน)
 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 500 บาท
 • ฝากหรือถอนเมือใดก็ได้
 • ระยะเวลาฝาก 1 ปี (ครบกำหนดวันเปิดบัญชี)
 • การรับฝากเงินและกำหนดวงเงินฝากเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ (ปัจจุบันไม่จำกัดวงเงิน)
      เอกสารที่ต้องใช้
 • บัตรประชาชนตัวจริง
    

 

Image

แชร์หน้านี้

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
Image
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search