บริการด้านสินเชื่อ

1.กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

กู้ได้2เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (กู้ได้ไม่เกินค่าหุ้น)

กู้ได้ 2 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท3.เงินกู้สามัญ ATM

วงเงินกู้ ไม่เกิน 1,000,000 บาท

 การคำนวณวงเงินกู้

 • เป็นสมาชิก 3 เดือน ถึง 1 ปี ให้กู้ได้ ไม่เกิน   50,000 บาท
 • เป็นสมาชิก 1 ปี     ถึง 2 ปี ให้กู้ได้ ไม่เกิน  100,000 บาท
 • เป็นสมาชิก 2 ปี     ถึง 3 ปี ให้กู้ได้ ไม่เกิน  200,000 บาท
 • เป็นสมาชิก 3 ปี     ถึง 4 ปี ให้กู้ได้ ไม่เกิน  300,000 บาท
 • เป็นสมาชิก 4 ปี     ถึง 5 ปี ให้กู้ได้ ไม่เกิน  400,000 บาท
 • เป็นสมาชิก 5 ปี     ถึง 6 ปี ให้กู้ได้ ไม่เกิน  500,000 บาท
 • เป็นสมาชิก มากกว่า 6 ปี ให้กู้ได้    ไม่เกิน 1,000,000 บาท

5.เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ (เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

วงเงินกู้ ไม่เกิน 50,000 บาท (ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.65 เป็นต้นไป

 วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000.-บาท

2.เงินกู้สามัญ

วงเงินกู้ ไม่เกิน 4,500,000 บาท

 การคำนวณวงเงินกู้

 • เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป (หักค่าหุ้นมาแล้ว 4 งวด) ให้กู้ได้ไม่เกิน 110 เท่าของเงินได้รายเดือนรวมกับค่าหุ้น

4.เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก

วงเงินกู้ ไม่เกิน 4,500,000 บาท (คงยอด)

 การคำนวณวงเงินกู้

 • เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป (หักค่าหุ้นมาแล้ว 4 งวด) ให้กู้ได้ไม่เกิน 110 เท่าของเงินได้รายเดือนรวมค่าหุ้น

5.กู้เงินสามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน 

แบบฟอร์มคำขอกู้
Image
** หมายเหตุ **

 • คำนวณเงินกู้จากเงินเดือนเท่านั้นไม่รวมวิทยฐานะ
 • การกู้สามัญ สามัญเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือน (หักค่าหุ้นมาแล้ว 4 งวด) 
 • การกู้สามัญATMต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน (หักหุ้นมาแล้ว 4 งวด)
 • สำหรับสมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสัญญาเงินกู้ใหม่ กรณีเพิ่มวงเงินกู้จะต้องส่งเงินงวดชำระหนี้มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • คำขอกู้ของสมาชิกต้องผ่านความเห็นจากผู้บังคับบัญชา ระดับต่างๆที่ตนสังกัด ดังนี้
 • ผู้อำนวยการ หรือ ผู้รักษาการในตำแหน่งดังกล่าว หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 • สมาชิกที่ต้องการกู้เงินสามัญไม่เกินจำนวนหุ้นที่ตนมีอยู่กับสหกรณ์ ต้องไม่มีเงินกู้ของสหกรณ์ประเภทอื่น
 • เงินกู้ทุกประเภทรวมกัน ต้องไม่เกินวงเงินหกล้านบาทถ้วน (6,000,000.-บาท)
 • การกู้ทุกประเภทสมาชิกกรอกเอกสารคำขอกู้ให้ครบถ้วนและเซ็นเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น
 • ในสัญญาเงินกู้ และสัญญาค้ำทุกประเภทห้ามลงวันที่
 • วันที่ในเอกสารคำขอกู้จะเป็นวันที่ ที่อนุมัติเงินกู้เท่านั้น
 • พยานทุกจุด ต้องเซ็นมาให้เรียบร้อย
  (ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิกที่ไม่ประสงค์เซ็นเป็นพยาน)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 085-1411590,063-3872915

(ตั้งแต่วันที่ 1เม.ย.63เป็นต้นไป ผู้ค้ำฯไม่ต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ จนกว่าโรคระบาดจะคลี่คลาย)

การทำประกันชีวิตกลุ่มกับสหกรณ์

วิธีการคำนวณวงเงินทำประกัน

 1. รวมยอดเงินกู้ทุกประเภท
 2. หักเงินสมาชิกที่จะได้รับเมื่อถึงแก่กรรม ประกอบด้วย
  - ทุนเรือนหุ้น
  - เงินสงเคราะห์ศพ
  - เงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
  ฯลฯ
 3. เมื่อนำข้อ1 หัก ข้อ2 คงเหลือเท่าไรให้ทำประกันตามวงเงิน
 4. ค่าเบี้ยประกันทุนประกัน 100,000.-บาท เสียเบี้ยประกัน 490.-บาท (ปี2564)
  (คำนวณเบี้ยประกันตามวันคุ้มครอง)
 5. การทำประกันกลุ่มจะครบสัญญาในวันที่ 8 พฤษภาคม ของทุกปี
 6. การเก็บเบี้ยประกันจะเก็บประมาณเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนหรือกรกฎาคมของทุกปี

แชร์หน้านี้

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2023 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search