เกี่ยวกับสมาชิก

สมาชิก

สมาชิกสหกรณ์ มี 2 ประเภท

1. สมาชิกสามัญ

สิทธิและหน้าที่

สิทธิของสมาชิกสหกรณ์
1. เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
3. เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
4. ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
5. สิทธิอื่นๆที่กำหนดไว้ในข้อบังคับระเบียบของสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์
1. ปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือคำสั่งสหกรณ์ฯ
2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง

 คุณสมบัติของสมาชิก

1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

3. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

4. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

5. เป็นข้าราชการ, ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างประจำ หรือเป็นพนักงานของรัฐสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในเขต จังหวัดชลบุรีหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือ

6. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสำนักกองการศึกษา ฝ่ายการศึกษา

หรือในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดชลบุรี

7. ข้าราชการที่รับบำเหน็จ, ลูกจ้างประจำหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่เกษียณอายุและยังคงเป็นสมาชิกต่อเนื่อง

8. เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

2. สมาชิกสมทบ

 - สิทธิและหน้าที่
      สิทธิ : ซื้อหุ้นและฝากเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ  

                   ไม่มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆจากสหกรณ์ฯ

                   ไม่มีสิทธิ เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ, นับชื่อองค์ประชุมใหญ่
                    ออกเสียงหรือเป็นกรรมการ

    หน้าที่ : ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติ หรือคำสั่งสหกรณ์ฯ

                         เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

                         ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสหกรณ์

                         สอดส่องดูแลกิจการสหกรณ์

                         ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญ
                         รุ่งเรืองและมั่นคง

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ

1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

2. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

3. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยิมเงิน

4. เป็นบิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรของสมาชิกสามัญหรือ

5. พนักงานราชการ

6. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะที่คณะกรรมการเห็นสมควร

7. เป็นผู้มีความประสงค์จะทำธุรกิจหรือใช้บริการจากสหกรณ์

เอกสารรับสมัครสมาชิกสมทบ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย

5. กรณีคู่สมรสสมาชิกสามัญสมัคร (สำเนาใบสำคัญการสมรส)

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
Image
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search