แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มขอพักชำระหนี้ (COVID 19)

ข้อ1 * แบบฟอร์มหนังสือขอพักชำระหนี้เงินต้นและขยายงวดชำระหนี้เงินกู้
(กรณีผู้กู้สะดวกให้ผู้ค้ำประกันสามารถลงนามในเอกสารให้ผู้กู้ได้)
** ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

ข้อ 2 ** บันทึกยินยอมผู้ค้ำประกัน พักชำระหนี้เงินต้นและขยายเวลาชำระหนี้เงินกู้
(กรณีผู้ค้ำประกันไม่สามารถเดินทางมาลงนามให้ผู้กู้ได้)
 ** ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

**หมายเหตุ
** กรณีที่ผู้ค้ำสามารถเดินทางมาลงนามให้ผู้กู้ได้ ใช้แบบฟอร์มใน ข้อ 1 (อย่างเดียว)
** กรณีที่ผู้ค้ำประกันไม่สามารถมาลงนามให้ผู้กู้ได้ ผู้กู้ใช้แบบฟอร์มในข้อ 1 
   ผู้ค้ำประกัน ใช้แบบฟอร์มในข้อ 2 แล้วส่งไปรษณีย์มายังสหกรณ์ฯ

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
ขั้นตอนการทำหนังสือยินยอมหักผ่านธาคารกรุงไทย ผ่านกรุงไทย NEXT
แบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
แบบคำร้องขอรับคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก
1.ใบสมัครสมาชิก/ลาออก
1.1 ใบสมัครสมาชิกสามัญ
     **กรุณา(พิมพ์ 2 ด้านหน้าหลัง)
      ** สำหรับเอกสารหน้าว่างห้ามลบออก สหกรณ์ใส่เพื่อให้สมาชิกพิมพ์เป็นคู่หน้าหลัง
 1.2 ใบสมัครสมาชิกสมทบ 
       **กรุณา (พิมพ์ 2 ด้านหน้าหลัง)
 1.3 ใบลาออก
สามารถติดต่อสอบถามก่อนดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ 038-111092-6 หรือ 0957172677 เพื่อความถูกต้อง
Image
Image

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2023 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search