จรรยบรรณสมาชิก

จรรยาบรรณสมาชิก 6 ประการ
สำหรับสมาชิกสหกรณ์

1
มุ่งมั่นและอุทิศ เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์ก้าวหน้าโดยยึดมั่นอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
2
ปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด
3
สอดส่องดูแลและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
4
ร่วมทำธุรกิจของสหกรณ์ ในฐานะเจ้าของสหกรณ์
5
ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง
6
มุ่งมั่นดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
Image
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search