การบริการสมาชิก

การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ฯถึงสมาชิก

1
สหกรณ์จัดทำเว็บไซต์ เพื่อให้สมาชิกได้ใช้บริการ (http://www.chtsc.com)
2
จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ วาสารงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสหกรณ์
3
ประชาสัมพันธ์งาน ผ่าน Social media facebook สหกรณ์ และโปรแกรม Line ID : @krucoopchon
Image
4
จัดพบปะประชุมกลุ่มย่อยกับสมาชิกสหกรณ์
5
จัดส่ง SMS ข้อมูลผ่านยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของสมาชิกสหกรณ์

การดำเนินการบริการสมาชิก

6
ตรวจสอบลายมือชื่อสมาชิกจากคอมพิวเตอร์ตามตัวอย่างลายมือชื่อที่สมาชิกให้ไว้ เพื่อเป็นการตรวจสอบหลักฐานการกู้และการค้ำประกัน
7
การฝากเงิน การถอนเงิน สามารถฝาก-ถอนได้ทุกวันทำการ เวลา 08.30-15.30 น.
8
สมาชิกสามารถลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ทุกวันทำการ กรณีที่มีเงินค่าหุ้นมากกว่าหนี้เงินกู้สหกรณ์จะจ่ายเงินให้ในวันที่สมาชิกขอลาออก (การลาออกนั้นต้องไม่ติดภาระการค้ำประกัน หากติดค้ำประกันต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน)
9
การยื่นเรื่องขอรับเงินสวัสดิการต่างๆ สมาชิกสามารถปฎิบัติได้ดังนี้

                          - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์

                          - ส่งเอกสารกับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ทุกวันพุธ

                             เขต 3 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.30-16.00 น. *

                             และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานรวบรวมนำส่งสหกรณ์ ส่งเอกสารโดยตรง  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

                          - สหกรณ์เปิดทำการ วันอังคาร - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

                             เมื่อสหกรณ์ฯ ตรวจหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว สหกรณ์ฯจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับสมาชิก

                            (สมาชิกแนบเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย) หรือรับเป็นเงินสด ได้ที่สหกรณ์ฯ

10
สหกรณ์หาแหล่งเงินทุนจากภายนอกมาให้บริการกับสมาชิก
11
จัดการประชุมสัมมนาสมาชิก เพื่อชี้แจง พบปะ และเสริมสร้างความเข้าใจ

การรับโอนสมาชิก

                                 สหกรณ์ได้กำหนดระเบียบว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ไว้ในกรณีที่สมาชิกโอนมาจากสหกรณ์อื่น
                   สหกรณ์จะไม่นับอายุการเป็นสมาชิกและคิดเงินปันผลเฉลี่ยคืนต่อเนื่องให้ และสมาชิกที่โอนไป

                   อยู่ในระหว่างการโอนจะไม่มีสิทธิได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์ และสมาชิกที่โอนในระหว่างปี สหกรณ์ฯจะไม่คิด

                   เงินปันผลเฉลี่ยคืนให้เช่นกัน

                      สมาชิกสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่สหกรณ์เปิดบัญชีไว้บริการ โดยไม่ต้องนำเงินสดมาที่สหกรณ์ ดังนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
  กรุงไทย
สามแยกอ่างศิลา
376-0-33289-7
  กรุงเทพ
ชลบุรี
265-0-69080-9
  ออมสิน
ชลบุรี
0-5014140853-9
  ธนชาต
บางปลาสร้อย
599-2-18645-9
  ธกส.
ชลบุรี
01053-2-57496-0

เมื่อสมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์แล้วกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยว่าโอนมาเพื่อวัตถุประสงค์ใดมิฉะนั้นท่านจะเสียสิทธิในการคำนวณดอกเบี้ย

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
Image
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search