สมาคมฌาปนกิจฯ (กอง 3)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชลบุรี (กอง 3)

คณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชลบุรี ชุดที่ 10  ประจำปี 2567

1. นายวสันต์ นาวเหนียว                      นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
2. นายวิชาญ เตี่ยไพบูลย์                    อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ คนที่ 1
3. นายสนธยา นาคปฐม                       อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ คนที่ 2
4. นางสาวสันทนา เกิดปลื้มปิติ        นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
5. นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ        เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯฯ
6. นายวิฑูรย์ หนูขาว                            กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
7. นายมนูญ เชื้อชาติ                           กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
8. นายประทีป ปรีชา                             กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
9. นายมนัส คงวัฒนะ                           กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
10. นายสมนึก ทองแก้ว                      กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
11. นายเสรี ศรีนวล                               กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
12. นายวัชระ บุบผามาศ                     กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
13.นายทิวา พุทธรักษา                       กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
14. นายอรรถ ปานะเจริญ                    กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
15. นางสาวมุจลินท์ สุกเฟื่อง            เลขานุการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ที่ปรึกษาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชลบุรี

1. นายประเวศ คำหงส์                      ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2. นายสุเทพ ชิตยวงษ์                     ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
3. นายเต็ม เสืออ่วม                           ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผู้ตรวจสอบกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชลบุรี

1. นางสาวศิริขวัญ ดาวเรือง      ผู้ตรวจสอบกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

การรับสมัคร

- สมาชิกอายุไม่เกิน 55 ปี
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 
- ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันของรัฐบาล
- ค่าสมัคร 100.-บาท ค่าบำรุงปีละ 50.-บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 300.-บาท
- สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรสสมัคร อายุไม่เกิน 55 ปี)
- สำหรับบุตรอายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่สมัคร
- สำเนาบัตรประชาชนพยาน
  เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม เก็บเงินสงเคราะห์ศพรายละ 50.-บาท

ปัจจุบันเมื่อสมาชิกเสียชีวิตสมาคมฯจ่ายเงินสงเคราะห์ประมาณ รายละ 245,400.00 บาท
หัก ค่าใช้จ่าย 4 % จำนวน 9,816.00.-บาท คงเหลือเงินรับ 235,584.00 บาท
ตั้งแต่แรกจนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เดือนมิถุนายน 2567 มีสมาชิกจำนวน 4,900 คน
                                                 เข้าใหม่  5 ราย
                                                 ลาออก   8 ราย
                                                 ถึงแก่กรรม 4 ราย
                                                 พ้นสภาพ  - ราย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ สาขาบางปลาสร้อย
ยอด 1,311.69 บาท

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ สาขาแยกอ่างศิลา
ยอด 6,226.63 บาท

บัญชีเงินฝากสหกรณ์โครงการ 3
ยอด 612,306.86 บาท

บัญชีเงินฝากสหกรณ์โครงการ 3 (เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า) 

ยอด 1,471,200.00 บาท


รวม  2,131,022.50 บาท

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
Image
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search