สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
Image

กอง 1

Image

กอง 2

Image

กอง 3

Image

กอง 4

Image

ครูไทย

Image

ชุมนุมฯ

สิทธิประโยชน์ที่ผู้รับโอนประโยชน์พึงได้รับ

1. เงินทุนเรือนหุ้น
2. เงินสงเคราะห์ศพสมาชิกตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก
3. เงินค่าจัดการศพ
4. เงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยครูชลบุรี จำกัด (กอง 1)
5. เงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูชลบุรี (กอง 2) (กรณีสมัคร)
6. เงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชลบุรี (กอง 3) (กรณีสมัคร)
7. เงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ชลบุรี (กอง4) (กรณีสมัคร)
8. เงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครูไทย (กรณีสมัคร)
9. เงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ชุมนุม (กรณีสมัคร)
10. เงินประกันชีวิต (กรณีที่ทำประกัน)

**หมายเหตุ**

กรณีที่สมาชิกมีหนี้กับสหกรณ์ จะนำเงินหักชำระหนี้ก่อนที่เหลือ

จึงมอบให้กับผู้รับโอนประโยชน์

Image

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
Image
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search