ประวัติสหกรณ์

Image

2504

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2504 คณะข้าราชการครูจำนวนหนึ่ง นำโดยนายยรรยง วงศ์สวรรค์ ตำแหน่งทางราชการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
ได้มีการประชุมเพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ฯ ในตอนนั้นมีผู้เข้าชื่อปรากฏคามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม จำนวน 111 คน และมีคณะผู้ก่อตั้งสหกรณ์ 10 คน
ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญติสหกรณ์เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2504 ใช้ชื่อว่า "สหกรณ์ครูชลบุรี จำกัดสินใช้" เลขทะเบียนสหกรณ์ 62/11005
เริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2504 มีสมาชิก 354 คน ทุนดำเนินงาน 10,540.-บาท มีคณะกรรมการชุดที่ 1 จำนวน 12 คน
ใช้แผนกศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีเป็นที่ทำการสหกรณ์

2512 - 2558

จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2512
เป็น "สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด"
อาคารและที่ดิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด มีที่ดินรวมทั้งสิ้น 2 แปลง คือ
แปลงที่ 1 ตึกแถว 3 ชั้น 4 คูหา (เนื้อที่ 76 ตารางวา) ที่ตั้งอาคาร สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด (หลังเก่า ปัจจุบันไม่เปิดให้บริการ)

เลขที่ 55/1-4 ถนนพาสเภตรา ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

จดทะเบียน ตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2504 เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.010234

โดยมีสมาชิกเริ่มแรก 354 คน ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2544

เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ 62/11005 และเลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.246544

Image
Image

2559

แปลงที่ 2 เนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (หลังปัจจุบัน)

ที่ตั้ง สำนักงานอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด แห่งใหม่ เพื่อเปิดให้บริการสมาชิกทุกท่าน

เลขที่ 55/99 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โดยทำการวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2556 

** เริ่มให้บริการสมาชิก ณ สำนักงานแห่งนี้เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 **

ความหมายของคำว่า "สหกรณ์"


ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

"สหกรณ์" หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันและได้จดทะเบียนตามพระราชบัญัตินี้

วัตถุประสงค์

1. ออมทรัพย์

2. รับเงินฝากจากสมาชิก

3. ให้เงินกู้แก่สมาชิกตามความจำเป็น

4. การช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

5. จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัว

6. จัดหาทุนเพิ่มขึ้น

7. ให้สมาชิกมีที่ดิน/บ้าน เป็นของตนเอง

8. ให้สหกรณ์อื่นกู้

9. ร่วมขบวนการสหกรณ์

วัตถุประสงค์หลัก

1. การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

2. การออมทรัพย์

3. การให้สวัสดิการ

อุดมการณ์สหกรณ์

อุดมการณ์สหกรณ์ คือ แนวความคิดที่เชื่อว่าหลักและวิธีการสหกรณ์ จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม

ให้มีความอยู่ดี กินดี มีสุขโดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

หลักการสหกรณ์

1. การเปิดรับสมาชิกทั่วไป และเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ

2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

3. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก

4. การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ

5. การศึกษา การฝึกอบรม และข่าวสาร

6. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์

7. ความเอื้ออาทรต่อชุมชน 

การบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์

1. ทุนของสหกรณ์

- ทุนเรือนหุ้น

- ทุนสำรอง

- ทุนสะสม

- กำไรสุทธิ

2. เงินรับฝาก

3. เงินกู้ยืม

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2023 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search