ประวัติสหกรณ์

Image

2504

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2504 คณะข้าราชการครูจำนวนหนึ่ง นำโดยนายยรรยง วงศ์สวรรค์ ตำแหน่งทางราชการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
ได้มีการประชุมเพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ฯ ในตอนนั้นมีผู้เข้าชื่อปรากฏคามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม จำนวน 111 คน และมีคณะผู้ก่อตั้งสหกรณ์ 10 คน
ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญติสหกรณ์เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2504 ใช้ชื่อว่า "สหกรณ์ครูชลบุรี จำกัดสินใช้" เลขทะเบียนสหกรณ์ 62/11005
เริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2504 มีสมาชิก 354 คน ทุนดำเนินงาน 10,540.-บาท มีคณะกรรมการชุดที่ 1 จำนวน 12 คน
ใช้แผนกศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีเป็นที่ทำการสหกรณ์

2512 - 2558

จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2512
เป็น "สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด"
อาคารและที่ดิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด มีที่ดินรวมทั้งสิ้น 2 แปลง คือ
แปลงที่ 1 ตึกแถว 3 ชั้น 4 คูหา (เนื้อที่ 76 ตารางวา) ที่ตั้งอาคาร สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด (หลังเก่า ปัจจุบันไม่เปิดให้บริการ)

เลขที่ 55/1-4 ถนนพาสเภตรา ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

จดทะเบียน ตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2504 เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.010234

โดยมีสมาชิกเริ่มแรก 354 คน ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2544

เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ 62/11005 และเลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.246544

Image
Image

2559

แปลงที่ 2 เนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (หลังปัจจุบัน)

ที่ตั้ง สำนักงานอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด แห่งใหม่ เพื่อเปิดให้บริการสมาชิกทุกท่าน

เลขที่ 55/99 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โดยทำการวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2556 

** เริ่มให้บริการสมาชิก ณ สำนักงานแห่งนี้เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 **

ความหมายของคำว่า "สหกรณ์"


ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

"สหกรณ์" หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันและได้จดทะเบียนตามพระราชบัญัตินี้

วัตถุประสงค์

1. ออมทรัพย์

2. รับเงินฝากจากสมาชิก

3. ให้เงินกู้แก่สมาชิกตามความจำเป็น

4. การช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

5. จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัว

6. จัดหาทุนเพิ่มขึ้น

7. ให้สมาชิกมีที่ดิน/บ้าน เป็นของตนเอง

8. ให้สหกรณ์อื่นกู้

9. ร่วมขบวนการสหกรณ์

วัตถุประสงค์หลัก

1. การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

2. การออมทรัพย์

3. การให้สวัสดิการ

อุดมการณ์สหกรณ์

อุดมการณ์สหกรณ์ คือ "ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์จะนำไปสู่การกินดี อยู่ดีมีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม"

หลักการสหกรณ์

1. การเปิดรับสมาชิกทั่วไป และเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ

2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

3. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก

4. การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ

5. การศึกษา การฝึกอบรม และข่าวสาร

6. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์

7. ความเอื้ออาทรต่อชุมชน 

การบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์

1. ทุนของสหกรณ์

- ทุนเรือนหุ้น

- ทุนสำรอง

- ทุนสะสม

- กำไรสุทธิ

2. เงินรับฝาก

3. เงินกู้ยืม

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
Image
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search