ฝ่ายจัดการ

ผู้จัดการ

Image
นายอุดม มัตโน 
ผู้จัดการ

รองผู้จัดการ

Image
นางสาวพัชรี  คำหงส์
รองผู้จัดการ

ผู้ช่วยผู้จัดการ

Image
นางอภิรดี  สุธีธรรมากุล
ผู้ช่วย
ผู้จัดการ
Image
นางสาวพัชรีย์  นรานุรักษ์
ผู้ช่วย
ผู้จัดการ
Image
นางสาวศิริวรรณ  เบ็ญจรัตน์
ผู้ช่วย
ผู้จัดการ

ผู้เชี่ยวชาญสหกรณ์

Image
นายพุฒิพร  อุ่นเจริญ
ผู้เชี่ยวชาญของสหกรณ์ด้านกฏหมายและนิติการ
Image
นางสาวนิภาวรรณ  กระแสร์ชล
ผู้ตรวจสอบและควบคุมภายในสหกรณ์

ฝ่ายสินเชื่อ

Image
นางสาวสุระพร  เจริญงามทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
Image
นางสนทยา  พรายงาม
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
Image
นางสาวณัฐณิชา  พลชัย
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
Image
นางพรนะภา  บุญสุข
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
Image
นางสาวชวพร  ประยูรเวช
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
Image
นางสาววิรัลฐิตา แจ้งเปล่า
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
Image
นางสาวณัฐกฤตา มีศิลป์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
Image
นางสาววิมล  แร่เพชร
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ การวิจัยและพัฒนา

Image
นางสาวรัชนีวรรณ  แก้วดวงเล็ก
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน งบประมาณ การวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายการเงินและสวัสดิการ

Image
นางสาวศุภวรรณ  ทองเชื้อ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและสวัสดิการ
Image
นางสาวสุพินดา  อ้นถาวร
เจ้าหน้าที่การเงินและสวัสดิการ
Image
น.ส.พลอยธัญญา  วัฒนเอกอนันต์
เจ้าหน้าที่การเงินและสวัสดิการ
Image
นางสาวชมพูนุช  นิ่มโชคชัยเจริญ
เจ้าหน้าที่การเงินและสวัสดิการ
Image
นางสาวสุพัตรา  อุดมวงษ์
เจ้าหน้าที่การเงินและสวัสดิการ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

Image
นายกันตวิชญ์  ขันบุญ
หัวหน้าฝ่ายฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
Image
นางสาวผกาวรรณ  บุญเพ็ง
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
Image
นายพิฆเนศ  ยอดขำ
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

ฝ่ายติดตามเร่งรัดหนี้สิน

Image
นางเครือวัลย์  จันทราพยอม
หัวหน้าฝ่ายติดตามเร่งรัดหนี้สิน

ฝ่ายประมวลผล

Image
นางสาวมุจลินท์ สุกเฟื่อง
หัวหน้าฝ่ายประมวลผล
Image
นางสาวแสงเดือน  เหลืองอ่อน
เจ้าหน้าที่ประมวลผล

ฝ่ายบัญชี

Image
นางสาวศิริขวัญ  ดาวเรือง
หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
Image
นายศิริพงษ์  เจริญงามทรัพย์
เจ้าหน้าที่บัญชี
Image
นางสาวจุฑามาส  สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่บัญชี

ฝ่ายบริหารสำนักงาน

Image
นางสาวสันทนา  เกิดปลื้มปิติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารสำนักงาน
Image
นายดุริยชน  ภูภักดี
เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงาน
Image
นางสาวสุทธิลักษณ์  โนพันธุ์
เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงาน

ฝ่ายอำนวยการ

Image
นางสาวณัฐฐาวรดา พรมสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Image
นางสาวปฐมาภร ปรีชา
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
Image
นางสาวธนพร  กิจประมงศรี
เจ้าหน้าที่อำนวยการ

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

Image
นางสาวพิชยะ  แน่นหนา
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
Image
นางสาวประวีณา  สุขเกษม
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
Image
นางสาวกาญจนา นุตตา
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
Image
นางโยชิตา ณ เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
Image
นางสาวชลลดา พามี
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
Image
นางสาววิภาพร  มีสุทธิ์
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

ลูกจ้างประจำ

Image
นายสมควร  จตุเทน
พนักงานขับรถ
Image
นายไพรัช  เปียประดับ
พนักงานทำสวน
Image
นางสาวพิจิตร  ศิริโรจน์
พนักงานทำความสะอาด
Image
นางรัตนา  เพ็งแข
พนักงานทำความสะอาด

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2021 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search