ฝ่ายจัดการ

ผู้จัดการ

Image

นายอุดม มัตโน 
ผู้จัดการ

รองผู้จัดการ

Image
นางสาวพัชรี  คำหงส์
รองผู้จัดการ

ผู้ช่วยผู้จัดการ

Image
นางอภิรดี  สุธีธรรมากุล
ผู้ช่วย
ผู้จัดการ คนที่ 1
Image
นางสาวศิริวรรณ  เบ็ญจรัตน์
ผู้ช่วย
ผู้จัดการ คนที่ 2

หัวหน้าฝ่าย

Image
นางสาวสันทนา เกิดปลื้มปิติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารสำนักงาน
Image
นายกันตวิชญ์ ขันบุญ
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
Image
นางสาวมุจลินท์ สุกเฟื่อง
หัวหน้าฝ่ายประมวลผล
Image
นางสาวศุภวรรณ ทองเชื้อ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและสวัสดิการ
Image
นางสาวสุระพร  เจริญงามทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
Image
นางสาวศิริขวัญ ดาวเรือง
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
Image
นางสาวณัฐฐาวรดา พรหมสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Image
นางสาวรัชนีวรรณ แก้วดวงเล็ก
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน งบประมาณ การวิจัยและพัฒนา
Image
นางสาวผกาวรรณ บุญเพ็ง
หัวหน้าฝ่ายบริการสมาชิกสัมพันธ์
Image
นางสาวณัฐณิชา พลชัย
หัวหน้าฝ่ายติดตามเร่งรัด
นิติกรรมสัญญา

เจ้าหน้าที่

Image
นางพรนะภา บุญสุข
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
Image
นางสาววิรัลฐิตา แจ้งเปล่า
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
Image
นางสาวชวพร  ประยูรเวช
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
Image
นางสาวณัฐกฤตา มีศิลป์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
Image
นางสาวประวีณา สุขเกษม
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
Image
นางสาวกาญจนา นุตตา
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
Image
นางสาวธฤษิดา ไทยถาวร
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
Image
นางสาวสุพินดา  อ้นถาวร
เจ้าหน้าที่การเงิน
Image
น.ส.พลอยธัญญา  วัฒนเอกอนันต์
เจ้าหน้าที่การเงินและสวัสดิการ
Image
นางสาวชมพูนุช  นิ่มโชคชัยเจริญ
เจ้าหน้าที่การเงิน
Image
นางสาวสุพัตรา  อุดมวงษ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางการเงิน
Image
นางสาวธนพร กิจประมงศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน
Image
นายศิริพงษ์  เจริญงามทรัพย์
เจ้าหน้าที่บัญชี
Image
นางสาวจุฑามาส  สาระพันธ์
เจ้าหน้าที่บัญชี
Image
นายพิฆเนศ ยอดขำ
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
Image
นายดุริยชน  ภูภักดี
เจ้าหน้าที่พัสดุ
Image
นางสาวสุทธิลักษณ์  โนพันธุ์
เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงาน
Image
นางโยชิตา ณ เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่อำนวยการ
Image
นางสาวอัญชิสา นิธิประเสริฐกุล
เจ้าหน้าที่อำนวยการ
Image
นางสาวปฐมาภร ปรีชา
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
Image
นางสาวพรนภา อุนะพำนัก
นักประชาสัมพันธ์
Image
นางสาวแสงเดือน  เหลืองอ่อน
เจ้าหน้าที่ประมวลผล
Image
นางสาววิมล แร่เพชร
เจ้าหน้าที่ติดตามเร่งรัดนิติกรรมสัญญา

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

Image
นางสาวพิชยะ  แน่นหนา
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
Image
นางสาวกมลชนก ทองนาค
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
Image
นางสาวศศิสุภางค์ เปรมประเสริฐ
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
Image
นางสาววิภาพร มีสุทธิ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯชุมุนุมฯ
Image
นางสาวชลลดา พามี
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯครูไทย

ลูกจ้างประจำ

Image
นายสมควร  จตุเทน
พนักงานขับรถ
Image
นายไพรัช  เปียประดับ
พนักงานทำสวน
Image
นางพิจิตร  ศิริโรจน์
พนักงานทำความสะอาด
Image
นางรัตนา  เพ็งแข
พนักงานทำความสะอาด

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2023 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search