บริการด้านเงินฝาก

1.เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี (ดอกเบี้ยรายวัน)
 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 500 บาท
 • ฝากหรือถอนเมื่อใดก็ได้

       เอกสารที่ต้องใช้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ โครงการ 3

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี (ดอกเบี้ยรายวัน)
 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 500 บาท
 • ส่งเสริมการออมโครงการ 3

       เอกสารที่ต้องใช้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
      สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการต้องฝากเงินกับสหกรณ์ฯ
     ไม่น้อยกว่า 30 วัน จึงจะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากให้

3.เงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายเดือน

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี
 • หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆกัน ฝากขั้นต่ำ 500 บาท
 • เงินเดือนคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
 • กำหนดการฝากเงินระยะเวลา 1 ปี (ครบ 12 เดือน)

      เอกสารที่ต้องใช้
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด
    

 

4.เงินฝากออมทรัพย์พิเศษโครงการเพิ่มสุขรายปี

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.20 ต่อปี
 • เฉพาะสมาชิกสามัญที่มีเงินฝากสหกรณ์อยู่เดิม (เงินฝากเดิมคือ เงินฝากที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.64) โยกจากเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษและ/หรือเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษโครงการ3
 • สมาชิก 1 ท่าน เปิดได้ 1 บัญชี
 • กำหนดการฝากเงินระยะเวลา 1 ปี 
      เอกสารที่ต้องใช้
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สมุดบัญชีเดิมที่ต้องการโยกบัญชี
    

 

Image

แชร์หน้านี้

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2022 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search