สมาคมฌาปนกิจฯชุมนุม (สส.ชสอ.)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

>> คลิกประกาศสมาชิกเสียชีวิตทั่วประเทศ (สส.ชสอ.)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุม สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

สรุปจำนวนเงินสงเคราะห์ศพที่จ่ายไปแล้ว
ตั้งแต่แรกตั้ง จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2554-พ.ศ.2566) รวมทั้งสิ้น จำนวนสมาชิก 246 ราย ** เป็นจำนวนเงิน 148,642,003.38 บาท **
รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ (คลิก)
รายงานสมาชิกเสียชีวิต ปี2565(คลิก)
รายงานสมาชิกเสียชีวิต ปี2566(คลิก)
รายงานสมาชิกเสียชีวิต ปี2567(คลิก)

ข้อมูลสมาคมฌาปนกิจฯชุมนุมฯ

มีสมาชิกทั่วประเทศ 335,812 ราย (ณ เดือนพฤษภาคม 2567)
มีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด 2,591 ราย ( ณ เดือนมิถุนายน 2567)
สมาชิกเสียชีวิตจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ศพละ 1.7867 บาท 
เสียชีวิตได้เงินสงเคราะห์ฯ ประมาณ 600,000 บาท (หักค่าใช้จ่าย 4%)
คงเหลือรับเงินสงเคราะห์ฯ ประมาณ 576,000 บาท
เงินค่าสมัคร 50.-บาทและค่าบำรุงฯ 50.-บาท
เงินสงเคราะห์ฯล่วงหน้า 2,200.-บาท รวมจ่าย 2,300.-บาท
รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ/สมทบ อายุไม่เกิน 55 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2512)
รับสมัครในเดือนกรกฎาคม 2567 (ในวันและเวลาทำการ)
ได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิก 1 กันยายน 2567

หลักฐานประกอบการสมัครใหม่
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงมีอายุไม่เกิน 30 วัน 1 ฉบับ (พร้อมแนบรายงานสุขภาพตนเอง)
4. สำเนาทะเบียนสมรส 1ฉบับ (กรณีสมาชิกสมทบคู่สมรส)
    สำหรับผู้ที่ขอใช้นางสาวหรือใช้นามสกุลเดิมต้องแนบแบบ ค.ร.2 ใช้ 1 ฉบับ
5. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
6. หลักฐานผู้รับโอนผลประโยชน์ สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
**กรณีเอกสารเป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกรายการ

หลักฐานประกอบการเสียชีวิต
1. สำเนาใบมรณบัตร 1 ฉบับ
2. สำเนาหนังสือรับรองการเสียชีวิตจากโรงพยาบาล (กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล) 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการของผู้เสียชีวิต 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต (ประทับตรา *ตาย*) 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนสมรสหรือหนังสือสำคัญการหย่าของผู้เสียชีวิต 1 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์ 1 ฉบับ
7. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ 1 ฉบับ
8. สำเนารายงานการสอบสวนการเสียชีวิต (กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ) 1 ฉบับ
9. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้รับผลประโยชน์ 1 ฉบับ
10. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
** กรณีเอกสารเป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกรายการ

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
Image
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search