สมาคมฌาปนกิจฯครูไทย (สสอค.)  

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)  

>> คลิก ประกาศสมาชิกเสียชีวิตทั่วประเทศ (สสอค.)

ข้อมูลสมาคมฌาปนกิจฯครูไทย (สสอค.) ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

สรุปจำนวนเงินสงเคราะห์ศพที่จ่ายไปแล้ว
ตั้งแต่แรกตั้ง จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2553-พ.ศ.2565) รวมทั้งสิ้น จำนวนสมาชิก 355 ราย ** เป็นจำนวนเงิน 214,218,951.24 **

** รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ (คลิก)
รายงานสมาชิกเสียชีวิต ปี 2565(คลิก)
รายงานสมาชิกเสียชีวิต ปี 2566(คลิก)

Line @สสอค. : ID @cwftc

ข้อมูลสมาคมฌาปนกิจฯครูไทย

มีสมาชิกทั่วประเทศ 315,764 ราย (ณ เดือนกรกฎาคม 2566)
มีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด 4,199 ราย (ณ เดือนสิงหาคม 2566 )
สมาชิกเสียชีวิตจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ศพละ 1.9001 บาท
ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ ประมาณ 600,000.-บาท (หักค่าใช้จ่าย 4%)
คงเหลือรับเงินสงเคราะห์ฯ ประมาณ 576,000.-บาท
รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ/สมทบ อายุไม่เกิน 55 ปี (ไม่เกิดก่อน ปีพ.ศ.2511)
เงินค่าสมัคร 40.-บาทและค่าบำรุงฯ 40.-บาท
เงินสงเคราะห์ฯล่วงหน้า 5,000.-บาท รวมจ่าย 5,080.-บาท
รับสมัครในเดือนกันยายน 2566 (ในวันและเวลาทำการ)
ได้รับสิทธิ์การเป็นสมาชิก 1 พฤศจิกายน 2566

หลักฐานประกอบการสมัครใหม่
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน 1ฉบับ (พร้อมแนบรายงานสุขภาพตนเอง)
4. สำเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ (กรณีสมาชิกสมทบคู่สมรส)
    สำหรับผู้ที่ขอใช้นางสาวหรือใช้นามสกุลเดิมต้องแนบแบบ ค.ร.2 ใช้ 1ฉบับ
5. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
6. หลักฐานผู้รับโอนผลประโยชน์ ใช้สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
**กรณีเอกสารเป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกรายการ

หลักฐานประกอบการเสียชีวิต
1. สำเนาใบมรณบัตร 1 ฉบับ
2. สำเนาหนังสือรับรองการเสียชีวิตจากโรงพยาบาล(กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล) 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรช้าราชการของผู้เสียชีวิต 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต (ประทับตรา *ตาย*) 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนสมรสหรือหนังสือสำคัญการหย่าของผู้เสียชีวิต 1 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์ 1 ฉบับ
7. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ 1 ฉบับ
8. สำเนารายงานสอบสวนการเสียชีวิต (กระณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ) 1 ฉบับ
9. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้รับผลประโยชน์ 1 ฉบับ
10. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
** กรณีเอกสารเป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกรายการ

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
Image
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2023 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search