การถือหุ้น

1. สมาชิกสามัญ

  • ส่งค่าหุ้นแรกเข้าในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 2 ของเงินได้รายเดือน
  • ข้าราชการบำนาญ, บำเหน็จ, ลูกจ้างประจำ, เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ที่เกษียณอายุและยังเป็นสมาชิกส่งค่าหุ้นไม่เกิน 2% ของเงินได้รายเดือนและ ต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท

  • สมาชิกส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 100 งวด และมีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 300,000 .-บาท มีสิทธิของดส่ง ยกเว้นกรณีที่สมาชิกมีหนี้มากกว่า 300,000 .-บาท ต้องส่งเงินค่าหุ้นต่อไปจนกว่าหนี้เท่ากับหุ้นจึงงดส่งได้

  • สำหรับสมาชิกบำนาญ, ข้าราชการที่รับบำเหน็จ, ลูกจ้างประจำ, เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯที่เกษียณอายุ กรณีมีหุ้นไม่น้อยกว่า 300,000.-บาท ไม่มีหนี้กับสหกรณ์หรือมีน้อยกว่าหุ้น ให้มีสิทธิ์งดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนงวดที่ส่ง

  • ในปีหนึ่งๆสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นมากกว่า 2 ครั้งไม่ได้

2. สมาชิกสมทบ (ชะลอการรับสมัครสมาชิกสมทบ)

  • ถือหุ้นอย่างน้อย 1,000.-บาท แต่ไม่เกิน 20,000 .-บาท (สามารถซื้อหุ้นได้เพียงครั้งเดียว)

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2021 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search