การถือหุ้น

1. สมาชิกสามัญ

  • สมาชิกสามารถส่งค่าหุ้นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินได้รายเดือนตามความสมัครของสมาชิกโดยส่งหนังสือแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นรายเดือนต่อคณะกรรมการดำเนินการ และการขอลดส่งค่าหุ้นรายเดือนต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท.- ต่อเดือน (เดิมสมาชิกส่งค่าหุ้นรายเดือนอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินได้รายเดือน)
  • ข้าราชการที่รับบำเหน็จ, ลูกจ้างประจำ, เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ที่เกษียณอายุและยังเป็นสมาชิกต่อเนื่องให้ชำระค่าหุ้นอัตรา 100.-บาทต่อเดือน 

  • สมาชิกส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 100 งวด และมีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 300,000 .-บาท มีสิทธิของดส่ง ยกเว้นกรณีที่สมาชิกมีหนี้มากกว่า 300,000 .-บาท ต้องส่งเงินค่าหุ้นต่อไปจนกว่าหนี้เท่ากับหุ้นจึงงดส่งได้

  • สำหรับสมาชิกบำนาญ, ข้าราชการที่รับบำเหน็จ, ลูกจ้างประจำ, เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯที่เกษียณอายุและยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ กรณีมีหุ้นไม่น้อยกว่า 300,000.-บาท ไม่มีหนี้กับสหกรณ์หรือมีน้อยกว่าหุ้น ให้มีสิทธิ์งดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนงวดที่ส่ง

  • ในปีหนึ่งๆสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นมากกว่า 2 ครั้งไม่ได้

2. สมาชิกสมทบ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

  • ถือหุ้นอย่างน้อย 100.-บาท แต่ไม่เกิน 20,000 .-บาท (สามารถซื้อหุ้นได้เพียงครั้งเดียว)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด ว่าด้วยค่าหุ้น พ.ศ. 2566

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
Image
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search