สมาคมฌาปนกิจฯ (กอง4)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ชลบุรี (กอง4)

คณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ชลบุรี ชุดที่ 4 ประจำปี 2567 

1. นายเต็ม เสืออ่วม                           นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
2. นายพรเลิศ เลามีชัยเจริญ          อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ   
3. นางสาวพัชรี ทวีโชตไพศาล        เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
4. นายพุฒิพร อุ่นเจริญ                   นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
5. นายศรชัย เข้มแข็ง                       กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
6. นายภราดร พวงดี                         กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
7. นางสาวรัชนีวรรณ แก้วดวงเล็ก      เลขานุการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

การรับสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันของรัฐบาล (อายุไม่เกิน 30 วัน)
- ค่าสมัคร 100.-บาท ค่าบำรุงปีละ 50.-บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 500.-บาท
- สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรสสมัคร)
    * สมาชิกและคู่สมรส อายุไม่เกิน 55 ปี นับถึงวันที่สมัคร
    * บุตรอายุ 20 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันที่สมัคร

ปัจจุบันเมื่อสมาชิกสมาคมฯเสียชีวิตจ่ายเงินสงเคราะห์ฯประมาณ รายละ 249,700.00 บาท
หักค่าใช้จ่าย 4 %  จำนวน 9,988.00 บาท คงเหลือรับเงิน 239,712.00 บาท

ตั้งแต่แรก จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
มีจำนวนสมาชิก 2,497 ราย

เดือนมิถุนายน 2567 สมาชิกเข้าใหม่ 53 ราย
                                     ลาออก 2 ราย
                                     ถึงแก่กรรม - ราย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกอ่างศิลา
ยอด 58,058.57 บาท

บัญชีเงินฝากสหกรณ์โครงการ 3
ยอด 337,042.92 บาท

บัญชีเงินฝากสหกรณ์โครงการ 3 (สงเคราะห์ล่วงหน้า)
ยอด 1,248,500.00 บาท

รวม 1,643,601.49 บาท

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
Image
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search