พรบ.และระเบียบสหกรณ์ฯ

ลำดับ

ระเบียบสหกรณ์ฯ
DOWNLOAD
1
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
2
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2553
3
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด พ.ศ.2564
4
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ค่าหุ้น พ.ศ.2565
5
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2557
6
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2554
7
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2557
8
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ.2564
9
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2565
10
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ พ.ศ.2548
11
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2544
12
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2552
13
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้เงินทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานหรือทุนอื่นๆเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ พ.ศ.2553
14
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2544
15
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2544
16
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์พ.ศ.2564
17
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ที่ปรึกษาสหกรณ์ พ.ศ.2564
18
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2564
19
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2559
20
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก พ.ศ.2563
21
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการสงเคราะห์เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส พ.ศ.2564
22
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการชดเชยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก พ.ศ.2564
23
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพบิดามารดาของสมาชิก พ.ศ.2563
24
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพคู่สมรสและบุตรของสมาชิก พ.ศ.2563
25
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย พ.ศ.2563
26
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2551
27
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการทุนการศึกษาสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2552
28
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการส่งเสริมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด พ.ศ.2548
29
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2544
30
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้รถยนต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด พ.ศ.2544
31
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การขอใช้ห้องประชุมสหกรณ์ พ.ศ.2544
32
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินยืม พ.ศ.2552
33
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2558
34
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การอยู่เวรรักษาสถานที่ พ.ศ.2559
35
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การประชุมเครือข่ายสื่อสารทาง Line สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด พ.ศ.2558
36
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินสวัสดิการชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้สมาชิก ที่เจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 พ.ศ.2564
37
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นสำหรับเงินกู้ทุกประเภท ตามความสมัครใจ พ.ศ.2564
38
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด  พ.ศ.2565
39
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิกพ.ศ.2564
40
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2022 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search