พรบ.และระเบียบสหกรณ์ฯ

ลำดับ

ระเบียบสหกรณ์ฯ
DOWNLOAD
1
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
2
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2553
3
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด พ.ศ.2564
4
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ค่าหุ้น พ.ศ.2565
5
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2557
6
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2554
7
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2557
8
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ.2565
9
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2544
10
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2552
11
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้เงินทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานหรือทุนอื่นๆเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ พ.ศ.2553
12
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2544
13
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์พ.ศ.2564
14
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ที่ปรึกษาสหกรณ์ พ.ศ.2564
15
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2564
16
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2559
17
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก พ.ศ.2565
18
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการสงเคราะห์เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส พ.ศ.2565
19
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการชดเชยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก พ.ศ.2565
20
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพบิดามารดาของสมาชิก พ.ศ.2565
21
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพคู่สมรสและบุตรของสมาชิก พ.ศ.2565
22
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย พ.ศ.2565
23
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการส่งเสริมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด พ.ศ.2548
24
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2544
25
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้รถยนต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด พ.ศ.2544
26
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การขอใช้ห้องประชุมสหกรณ์ พ.ศ.2544
27
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินยืม พ.ศ.2552
28
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2558
29
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การอยู่เวรรักษาสถานที่ พ.ศ.2559
30
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การประชุมเครือข่ายสื่อสารทาง Line สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด พ.ศ.2558
31
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินสวัสดิการชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้สมาชิก ที่เจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 พ.ศ.2564
32
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นสำหรับเงินกู้ทุกประเภท ตามความสมัครใจ พ.ศ.2564
33
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด  พ.ศ.2565
34
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิกพ.ศ.2564
35
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2023 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search