สมาคมฌาปนกิจฯ (กอง 2)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูชลบุรี  (กอง 2) 

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูชลบุรี ชุดที่ 12 ประจำปี 2567

 1. นายสุเทพ ชิตยวงษ์                       นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 2. นายสุรชาติ มานิตย์                        อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ คนที่ 1
 3. นายเอนก ยังให้ผล                         อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ คนที่ 2  
 4. นางสาวผกาวรรณ บุญเพ็ง         เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 5. นางสาวสุระพร เจริญงามทรัพย์ นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 6. นายทรงชัย วินิจสกุลไทย             กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 7. นางอภิรดี สุธีธรรมากุล                กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 8. นายสุรชาติ สุวรรณศรี                  กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 9. นายโฆษิต เสตะจิต                          กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 10. นายศิลป์ชัย สัมพันธ์พร                กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 11. นายวิวัฒน์ไชย ศรีวิพัฒน์             กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 12. นายประทีป ศรีรักษา                      กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 13. นายคงเดช โชติจำลอง                 กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 14. นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล              กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 15. นายวิชัย หาญพลาชัย                   กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 16. นางสาวณัฐณิชา พลชัย               กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
 17. นายทรงวุฒิ ผสมทรัพย์                เลขานุการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

ที่ปรึกษาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูชลบุรี

 1. นายประเวศ คำหงส์                    ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 2. นายวสันต์ นาวเหนียว                ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 3. นายเต็ม เสืออ่วม                         ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 4. นายอุดม มัตโน                             ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  

ผู้ตรวจสอบกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูชลบุรี

 1. นางวรรณี จิตเจือจุน                     ผู้ตรวจสอบกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

การรับสมัคร
      - สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด ทุกคน สมัครเป็นสมาชิกได้โดยไม่จำกัดอายุ
         ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2555 (หลังจากนั้น รับอายุไม่เกิน 55 ปี ยกเว้นสมาชิกสหกรณ์ฯ
         ที่กู้เงินจากสหกรณ์ฯ ให้คณะกรรมการสมาคมฯพิจารณารับสมัคร)
      - คู่สมรสอายุไม่เกิน 55 ปี สมัครได้
      - บุตรอายุ 20 ปีแต่ไม่เกิน 40 ปี สมัครได้ ตามที่คณะกรรมการกำหนด
      - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100.-บาท ค่าบำรุงปีละ 50.-บาท เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 300.-บาท
         เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม เก็บเงินสงเคราะห์ศพรายละ 50.-บาท เบื้องต้นสมาคมจ่ายเงินสงเคราะห์

ปัจจุบัน เมื่อสมาชิกเสียชีวิตสมาคมจ่ายเงินสงเคราะห์ประมาณ รายละ 247,100.00 บาท
หัก ค่าใช้จ่าย 4 % จำนวน 9,884.00.-บาท คงเหลือ 237,216.00 บาท

ตั้งแต่แรกตั้ง จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

มีจำนวนสมาชิก 4,942 คน
เดือนพฤษภาคม  สมาชิกเข้าใหม่    7 ราย
                                          ลาออก           1 ราย
                                          ถึงแก่กรรม  1 ราย

                                          พ้นสภาพ      - ราย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ สาขาบางปลาสร้อย
ยอด 1,705.58 บาท

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ สาขาแยกอ่างศิลา
ยอด 1,407.67 บาท

บัญชีเงินฝากสหกรณ์โครงการ 3
ยอด 1,712,969.42 บาท

บัญชีเงินฝากสหกรณ์โครงการ 3 (เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า)
ยอด 1,482,900.00 บาท

รวม 3,198,982.67 บาท

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
Image
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search