นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับสมาชิก 

 1. ขอบเขตและวัตถุประสงค์

                              ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสมาชิกฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของสมาชิกทุกคนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกทุกคนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด จะได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สหกรณ์ฯ จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น และใช้บังคับแก่การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกทุกคนของสหกรณ์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศให้ทราบและเข้าใจถึงวิธีเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การเก็บรักษา และการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

2. ความหมาย

                               “สหกรณ์ฯ” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

                              “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด พ.ศ. 2564 ของสหกรณ์ฯ

                              “ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data)” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ รวมแต่ไม่จำกัดถึงเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ซึ่งสหกรณ์ฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวต่อเมื่อสหกรณ์ฯ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือในกรณีที่สหกรณ์ฯ มีความจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาตไว้เท่านั้น

                              “การประมวลผลข้อมูล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ ของสหกรณ์ฯ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการลบข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

3. ข้อมูลที่จัดเก็บ

                              สหกรณ์ฯ โดย ฝ่ายการเงินและสวัสดิการ, ฝ่ายประมวลผล, ฝ่ายแผนงานงบประมาณการวิจัยและพัฒนา, ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายบริการสมาชิกสัมพันธ์, ฝ่ายติดตามเร่งรัดนิติกรรมสัญญา, ฝ่ายสินเชื่อ, ฝ่ายอำนวยการ, ฝ่ายบริหารสำนักงาน และ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม จะเป็นผู้จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดข้อมูลด้านล่างนี้ ทั้งนี้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจส่งผลกระทบให้สหกรณ์ฯ ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขการสมัครหรือเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้ โดยมีรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 

                              3.1 ข้อมูลสมาชิก ของฝ่ายการเงินและสวัสดิการ

                              - ข้อมูลตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ข้อมูลตามสำเนาทะเบียนบ้าน, ข้อมูลสำเนาบัตรข้าราชการ, ข้อมูลตามใบสลิปเงินเดือน, ข้อมูลตามสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร, ข้อมูลตามสำเนาใบสำคัญการสมรส, ข้อมูลตามสำเนาใบสำคัญการหย่า, ข้อมูลตามใบเปิดบัญชี, ข้อมูลตามตัวอย่างการ์ดลายมือชื่อ, ข้อมูลตามใบโอนเงิน, ข้อมูลตามใบฝาก-ถอนเงิน, ข้อมูลตามแบบขอรับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล, ข้อมูลตามใบรับรองแพทย์, ข้อมูลตามแบบขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดามารดาของสมาชิก, ข้อมูลตามใบมรณบัตร, ข้อมูลตามแบบขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพคู่สมรสและบุตรของสมาชิก, ข้อมูลตามแบบขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย, ข้อมูลตามแบบขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส, ข้อมูลตามแบบขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก, ข้อมูลตามแบบแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้รับเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนและอื่น ๆ, ข้อมูลตามใบแจ้งความจำนงขอออกสมุดเงินฝากสหกรณ์ใหม่ เช่น วันที่ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขทะเบียนสมาชิก เลขบัตรประชาชน สังกัด ลายมือชื่อสมาชิก เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรข้าราชการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เงินเดือน วันที่เป็นสมาชิก ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส ชื่อ-นามสกุลบิดา มารดา บุตร เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามบันทึกหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร, ข้อมูลตามบันทึกการจ่ายเงินกู้, ข้อมูลตามบันทึกใบเสร็จรับเงิน, ข้อมูลตามบันทึกใบลาออก, ข้อมูลที่บันทึกผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ข้อมูล DATA เช่น วันที่ ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก สังกัด รายการ เลขบัญชีธนาคาร ลายมือชื่อผู้จัดการหรือรองผู้จัดการ ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน เป็นต้น

                              - ข้อมูลจากการประมวลผลรายการจ่ายเงินกู้ จากฝ่ายประมวลผล, ข้อมูลจากการประมวลผลหนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ จากฝ่ายบริการสมาชิกสัมพันธ์, ข้อมูลจากการประมวลผลรายการรับ-จ่ายเงินรับฝาก จากระบบเงินฝาก, ข้อมูลจากการประมวลผลรายการจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนและอื่น ๆ จากฝ่ายสินเชื่อและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม, ข้อมูลจากการประมวลผลรายการถอนหุ้นของสมาชิก จากระบบหุ้นหนี้, ข้อมูลจากการประมวลผลรายการหักเก็บเงิน จากระบบจัดเก็บ เช่น วันที่ ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก สังกัด รายการ เป็นต้น

                              - รูปถ่าย ที่ใช้สำหรับการติดตามเอกสารต่าง ๆ รวมไปถึงรูปถ่ายที่ปรากฏอยู่บนสำเนาเอกสารต่าง ๆ

 

                              3.2 ข้อมูลที่จัดเก็บ ของฝ่ายประมวลผล

                              3.2.1 ข้อมูลที่บันทึกผ่านระบบงานสหกรณ์ (ระบบหุ้น-หนี้) โดยใช้ข้อมูล DATA

                              - บันทึกการสมัครสมาชิก บันทึกการเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น/หนี้รายเดือน บันทึกการย้ายสังกัด บันทึกแก้ไขข้อมูลสมาชิกจากคำขอกู้ บันทึกการจ่ายเงินกู้สามัญ โดยใช้ข้อมูล เช่น เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล สังกัด ตำแหน่ง มูลค่าหุ้นต่อเดือน เลขบัญชีธนาคาร เป็นต้น

                              3.2.2 ข้อมูลจากการประมวลผลการจ่ายเงินกู้ผ่านระบบงานสหกรณ์ (ระบบหุ้น-หนี้)

                              - ใบเสร็จรับเงินการหักชำระหนี้สัญญาเดิม ใบเสร็จรับเงินหักเงินประกันจากสัญญาเงินกู้ หนังสือสัญญากู้เงิน รายการจ่ายเงินกู้ประจำวัน (Report) เช่น เล่มที่-เลขที่ใบเสร็จรับเงิน วันที่รับเงิน ชื่อ–นามสกุล เลขทะเบียน ทุนเรือนหุ้น ดอกเบี้ยสะสม รายการ จำนวนเงิน เป็นต้น

                              3.2.3 ข้อมูลที่บันทึกผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ข้อมูล DATA

                              - บันทึกการโอนเงินกู้สามัญ (.xls) บันทึกการแปลงไฟล์โอนเงินกู้สามัญ (.txt) บันทึกการโอนเงินกู้สามัญ Krungthai Corporate Online เช่น Receiving Bank Code (รหัสสาขาธนาคาร) Receiving A/C No. (เลขบัญชีธนาคาร) Receiver Name (ชื่อ-นามสกุลผู้กู้) Transfer Amount (จำนวนเงินโอน) เป็นต้น

                              - บันทึกการทำประกันของสมาชิก ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (.xls) เช่น เลขกรมธรรม์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ–นามสกุล เลขทะเบียน วันที่คุ้มครอง ทุนประกัน เบี้ยประกัน เป็นต้น

                              3.2.4 ข้อมูลที่บันทึกตามแบบฟอร์มที่กำหนด

                              - ข้อมูลการขอรายการเคลื่อนไหวหุ้น/หนี้ ของสมาชิก ข้อมูลขอเปลี่ยนแปลงทุนประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้ของสมาชิก เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วัตถุประสงค์ที่ขอ ลายมือชื่อผู้ขอ ความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงทุนประกันชีวิตกลุ่ม เป็นต้น

                              - ข้อมูลใบเรียกร้องสินไหมมรณกรรมประกันชีวิตกลุ่มของสมาชิก เช่น ชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกัน วันที่เสียชีวิต สถานที่เสียชีวิต สาเหตุของการเสียชีวิต เลขที่กรมธรรม์ วันที่เข้าเป็นสมาชิก วันที่สิ้นสุดการเป็นสมาชิก เลขทะเบียน จำนวนเงินเอาประกัน ประวัติการรักษาก่อนเสียชีวิต เป็นต้น

 

                              3.3 ข้อมูลที่จัดเก็บ ของ ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ การวิจัยและพัฒนา

                              - ข้อมูลแบบรายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมการอบรม หลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น เช่น ชื่อ – นามสกุล เลขทะเบียน หน่วยงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เช่น ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เป็นต้น

                              - ข้อมูลประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ชื่อ – นามสกุล เป็นต้น

  

                              3.4 ข้อมูลสมาชิก ของฝ่ายบัญชี

                              - ข้อมูลจากการประมวลผลรายการจ่ายเงินกู้ จากระบบหุ้นหนี้ และระบบบัญชีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น ลำดับที่ วันที่จ่าย ชื่อ นามสกุล ผู้กู้ เลขที่สัญญา เลขทะเบียนสมาชิก หน่วยงาน งวดที่จ่าย เงินกู้ที่จ่าย หักกลบ(เงินต้น,ดอกเบี้ย,เบี้ยประกัน,ค่าหุ้น,อื่น ๆ) จ่ายสุทธิ การโอน เช็ค เงินสด การชำระ ชื่อผู้เสนอ (หัวหน้าฝ่ายการเงิน,ผู้ช่วยผู้จัดการ,รองผู้จัดการ,ผู้จัดการ) ชื่อผู้อนุมัติจ่าย(ประธานฯ) เป็นต้น

                              - ข้อมูลสำเนาใบเสร็จรับชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิก จากฝ่ายการเงินและสวัสดิการ เช่น เล่มที่ เลขที่ วันที่ ได้รับเงินจาก ทุนเรือนหุ้น สมาชิกทะเบียนเลขที่ ดอกเบี้ยสะสม รายการ งวดที่ เงินต้น ดอกเบี้ย จำนวนเงิน เงินต้นคงเหลือ เป็นต้น

                              - ข้อมูลจากการประมวลผลรายการรับจ่ายเงินรับฝากของสมาชิก จากระบบเงินฝาก และระบบบัญชีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น วันที่ ลำดับ เลขที่สมาชิก ชื่อบัญชี รหัส ถอน ฝาก ดอกเบี้ย เงินคงเหลือ(บาท) รหัสพนักงาน เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามใบฝากเงิน จากฝ่ายการเงินและสวัสดิการ เช่น ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี วันที่ ชื่อบัญชี เลขทะเบียน หน่วยงาน สังกัด จำนวนเงิน ลายมือชื่อผู้ฝากเงิน โทรศัพท์ ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามใบถอนเงิน จากฝ่ายการเงินและสวัสดิการ เช่น ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี วันที่ ชื่อบัญชี เลขทะเบียน หน่วยงาน สังกัด บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ วันออกบัตร บัตรหมดอายุ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์โปรดระบุชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี (ธนาคาร) เลขที่บัญชี (ธนาคาร) ลายมือชื่อผู้ถอนเงิน โทรศัพท์ ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

                              - ข้อมูลสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เช่น เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด ที่อยู่ วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ เป็นต้น

                              - ข้อมูลจากการประมวลผลการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก(เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก) จากฝ่ายการเงินและสวัสดิการ เช่น วันที่จ่าย ชื่อ นามสกุล อายุ ตำแหน่ง หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรค (การรักษา) จำนวนเงินที่จ่าย โอน เงินสด การชำระ ผู้เสนอ(หัวหน้าฝ่ายการเงิน,ผู้ช่วยผู้จัดการ,รองผู้จัดการ) ผู้อนุมัติจ่าย (ผู้จัดการ) เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามรายงานลูกหนี้เงินให้กู้ยืมรายใหญ่ จากระบบหุ้นหนี้ และระบบบัญชีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น ลำดับ เลขประจำตัวประชาชน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุลผู้กู้ ประเภทบุคคล (สามัญ,สมทบ) ประเภทเงินกู้ วันที่ให้กู้ วันที่ครบกำหนดชำระ อัตราดอกเบี้ย(%) ยอดเงินกู้คงเหลือ (บาท) เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามรายงานเจ้าหนี้เงินกู้ยืมและผู้ฝากเงินรายใหญ่ จากระบบเงินฝาก และระบบบัญชีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น ลำดับ เลขประจำตัวบัตรประชาชน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุลผู้ฝากเงิน/ผู้ให้เงินกู้ยืม ประเภทบุคคล (สามัญ,สมทบ) ประเภทการกู้ยืม/รับฝากเงิน วันที่กู้ยืมเงิน/รับเงินฝาก/ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน วันที่ครบกำหนด(ถ้ามี) อัตราดอกเบี้ย(%) ยอดเงินกู้ยืม/เงินรับฝากคงเหลือ (บาท) เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามรายงานประมวลผลเงินรับฝากของสมาชิก จากระบบเงินฝาก และระบบบัญชีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี วัน เดือน ปี เปิดบัญชี จำนวนเงินคงเหลือ เลขทะเบียนสมาชิก หน่วยงาน เลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามรายงานประมวลผลเงินให้กู้แก่สมาชิก จากระบบหุ้นหนี้ และระบบบัญชีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น เลขทะเบียนสมาชิก ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน เลขประจำตัวประชาชน อายุ เลขที่สัญญา วัน เดือน ปี ที่กู้เงิน เงินต้น เงินคงเหลือ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามรายงานประมวลผลทุนเรือนหุ้นจากระบบหุ้นหนี้ และระบบบัญชีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น เลขทะเบียนสมาชิก ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน อายุ จำนวนเงิน เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามรายงานรายการในทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น จากระบบหุ้นหนี้ และระบบบัญชีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น ลำดับ เลข 13 หลักของสหกรณ์ ปีบัญชี เลขประจำตัวประชาชน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล จำนวนหุ้น มูลค่าต่อหุ้น (บาท) วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็น สมาชิก ประเภทสมาชิก วัน เดือน ปี ที่ออกจากสมาชิก ที่อยู่ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามกระดาษทำการจัดชั้นลูกหนี้เงินกู้ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขทะเบียน เลขที่สัญญา เงินต้น ดอกเบี้ย เงินคงเหลือ เป็นต้น

 

                              3.5 ข้อมูลสมาชิก ของฝ่ายบริการสมาชิกสัมพันธ์

                              3.5.1 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขของสมาชิก

                              - ข้อมูลตามแบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก เบอร์โทรศัพท์ ลายมือชื่อสมาชิก เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ วันออกบัตร วันหมดอายุ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาใบสำคัญการสมรส เช่น ชื่อ-นามสกุลของสมาชิก และคู่สมรส เลขที่ใบสำคัญการสมรส วันที่สมรส เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาใบสำคัญการหย่า เช่น ชื่อ-สกุล ผู้ขอจดทะเบียนหย่า สำนักทะเบียน จังหวัด เลขทะเบียน วันเดือนปี นายทะเบียน เป็นต้น                                                        - ข้อมูลตามสำเนาทะเบียนหย่า เช่น ชื่อ-สกุล ผู้ขอจดทะเบียนหย่า เลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิด สำนักทะเบียนที่จดทะเบียนสมรส เลขทะเบียนสมรส วันเดือนปีสมรส ลายมือชื่อผู้ร้องขอจดทะเบียนหย่า ลายมือชื่อพยานหย่า เลขทะเบียนหย่า วันเดือนปีที่หย่า ลายมือชื่อนายทะเบียน เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาใบมรณบัตร เช่น ชื่อ-นามสกุลผู้ถึงแก่กรรม(คู่สมรส) วันที่ที่ถึงแก่กรรมเลขประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือรับรองการตาย เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาหนังสือขอใช้คำนำหน้า เช่น ชื่อนามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ คำนำหน้า ลายมือชื่อนายทะเบียน เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสลิปเงินเดือน ชื่อ-นามสกุล สังกัด รายรับ รายการจ่าย จำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชี เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามคำสั่งแต่งตั้ง เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง เงินเดือน สังกัด โรงเรียน เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามแบบคำขอกู้ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตัวอย่างการ์ดลายมือชื่อ เช่นชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก หน่วยงาน ลายมือชื่อสมาชิก ลายมือพยาน เลขประจำตัวประชาชน เลขบัตรประจำตัวข้าราชการ วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ เป็นต้น

                              - ข้อมูลหนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียน อายุ ตำแหน่ง โรงเรียน อำเภอ สังกัด เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อัตราเงินเดือน วันเดือนปีเกิด เพศ วันที่รับตำแหน่ง เลขบัญชีธนาคาร ชื่อ-นามสกุลผู้รับโอนประโยชน์ ที่อยู่ผู้รับโอนประโยชน์ เบอร์โทรศัพท์ผู้รับโอนประโยชน์ เลขประจำตัวประชาชนผู้รับโอนประโยชน์ ลายมือชื่อสมาชิก ลายมือชื่อพยาน เป็นต้น

                              - ข้อมูลบันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงหนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ เช่น ชื่อ-นามสกุลสมาชิก เลขทะเบียนสมาชิก ลายมือชื่อสมาชิก เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสมาชิก เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ วันออกบัตร วันหมดอายุ เป็นต้น

                              - รูปถ่ายของสมาชิกตามคำยินยอมในบันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงหนังสือเจตนาการตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์

                              - รูปถ่าย ที่ใช้สำหรับการติดตามเอกสารต่างๆ รวมไปถึงรูปถ่ายที่ปรากฏอยู่บนสำเนาเอกสารต่างๆ

                              - ข้อมูลหนังสือข้อมูลทางการเงินและสิทธิประโยชน์สมาชิกประจำปี

                              - ข้อมูลตามหนังสือข้อมูลทางการเงินและสิทธิประโยชน์สมาชิก ประจำปี เช่น ชื่อ-นามสกุล รายการหนี้ สิทธิประโยชน์ รายการเงินฝาก การค้ำประกันให้กับบุคคลอื่น ลายมือชื่อผู้จัดการสหกรณ์ เป็นต้น

                              ข้อมูลบริการ ONLINE

                              - ข้อมูลตามที่สมาชิกส่งผ่านช่องทางการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

(E-mail / Line official / Facebook Fanpage สหกรณ์ฯ ) เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสลิปเงินเดือนเงินเดือนของผู้กู้ ชื่อ-นามสกุล สังกัด รายรับ รายการจ่าย จำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชี เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกผู้ค้ำประกัน เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือน ปีเกิด ที่อยู่ วันออกบัตร วันหมดอายุ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสลิปการโอนเงิน เช่น ชื่อ-นามสกุลสมาชิกหรือผู้โอนเงิน รหัสอ้างอิง QR Code เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามบันทึกข้อความขอชำระหนี้ เช่น ชื่อ-นามสกุลสมาชิกผู้กู้ เลขทะเบียนสมาชิก ตำแหน่งโรงเรียน สังกัด ลายมือชื่อผู้กู้ ลายมือชื่อผู้บังคับบัญชา เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามบันทึกข้อความชี้แจงข้อมูลเครดิตบูโร เช่น ชื่อ-นามสกุลสมาชิกผู้กู้ เลขทะเบียนสมาชิก ตำแหน่งโรงเรียน สังกัด ลายมือชื่อผู้กู้ ลายมือชื่อผู้บังคับบัญชา เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามตามรายงานข้อมูลเครดิต จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เช่น ชื่อ-นามสกุลผู้กู้รหัสผ่าน เลขประจำตัวประชาชน เพศ สถานะสมรส วันเดือ นปีเกิด สถานะบัญชี จำนวนบัญชี ข้อมูลบัญชีสินเชื่อ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร เช่น สำนักงาน รหัสสาขา บัญชีเลขที่ สาขาธนาคาร ชื่อบัญชี ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของธนาคาร เป็นต้น

                              การรับข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์ทางช่องทางการติดต่อของสหกรณ์ทุกช่องทาง ข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับสหกรณ์ ข้อมูลโซเซียลมีเดีย ข้อมูลที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ อิเลกทรอนิกส์ที่สมาชิกใช้บริการเพื่อให้ข้อมูลส่วนตัวกับสหกรณ์ที่สมาชิกต้องการแจ้งให้ทราบ

                              ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมสหกรณ์

                              - ข้อมูลตามภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ เช่น ชื่อ-นามสกุลสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการ กิจกรรมโครงวิชาชีพระยะสั้น กิจกรรมการเลือกตั้งประจำปี กิจกรรมการให้สวัสดิการต่างๆแก่สมาชิกหรือผู้รับโอนประโยชน์ กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เป็นต้น

 

                              3.6 ข้อมูลที่จัดเก็บ ของฝ่ายติดตามเร่งรัดนิติกรรมสัญญา

                              3.6.1 ข้อมูลการโอนย้ายสมาชิก

                              - ข้อมูลตามหนังสือการโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ เช่น ชื่อสหกรณ์ ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก สังกัดเดิม/สังกัดใหม่ ที่อยู่ ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ภาระค้ำประกัน เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เป็นต้น

                              - ข้อมูลรายละเอียดการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง/โรงเรียน สังกัดเดิม สังกัดใหม่ อัตราเงินเดือน เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาหน้าเล่มบัญชีธนาคาร เช่น สำนักงาน รหัสสาขา เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชี ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของธนาคาร เป็นต้น

                              - ข้อมูลการยินยอมการโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก สังกัดเดิม/สังกัดใหม่ สัญญาเงินกู้ จำนวนเงินที่อนุมัติ รายชื่อผู้ค้ำประกัน ลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เป็นต้น   

                              - ข้อมูลตามหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัญชีเงินฝาก สาขา ลายมือชื่อสมาชิก ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ลายมือชื่อผู้จัดการสหกรณ์ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามข้อมูลคำขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลและหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อชำระค่าสินค้า/ค่าบริการ/ค่าสาธารณูปโภค เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ เลขทะเบียนสมาชิก สำนักงาน รหัสสาขา เลขที่บัญชี ลายมือชื่อสมาชิก ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของธนาคาร เป็นต้น

                              3.6.2 ข้อมูลการติดตามหนี้สิน การยกเลิกใบเสร็จ และการดำเนินคดีทางกฎหมาย

                              - ข้อมูลตามหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน เช่น ชื่อต้นสังกัด ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน สังกัด เลขที่สัญญา จำนวนเงิน เป็นต้น

                              - ข้อมูลหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินให้สหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง สังกัด ที่อยู่ เลขทะเบียนสมาชิก ลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม ความเห็น/คำรับรองของผู้บังคับบัญชา เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามหนังสือกู้สำหรับเงินกู้ เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก จำนวนเงินที่อนุมัติ จำนวนงวด เลขประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัญชีเงินฝาก สาขา ลายมือชื่อสมาชิก ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ลายมือชื่อผู้จัดการสหกรณ์ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามข้อมูลคำขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลและหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อชำระค่าสินค้า/ค่าบริการ/ค่าสาธารณูปโภค เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เลขจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ เลขทะเบียนสมาชิก สำนักงาน รหัสสาขา เลขที่บัญชี ลายมือชื่อสมาชิก ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของธนาคาร เป็นต้น

                              - ข้อมูลในบอกกล่าวการผิดชำระหนี้ เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขที่สัญญา จำนวนเงินที่อนุมัติ จำนวนเงินที่ผิดนัดชำระ ลายมือชื่อผู้จัดการ เป็นต้น

                              - ข้อมูลการยกเลิกใบเสร็จ เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขที่สัญญา จำนวนเงิน ลายมือชื่อหัวหน้าฝ่าย ลายมือชื่อผู้ช่วยผู้จัดการ ลายมือชื่อผู้จัดการ ลายมือชื่อคณะกรรมการ เป็นต้น

                      - ข้อมูลตามคำขอกู้ / สัญญากู้เงิน เช่น ชื่อ-นามสกุล ผู้กู้ เลขทะเบียนสมาชิก เงินเดือน ทุนเรือนหุ้น ตำแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์ จำนวนเงินที่อนุมัติ จำนวนงวด ชื่อคู่สมรส ชื่อพยาน ความเห็น/คำรับรองของผู้บังคับบัญชา จำนวนงวด เป็นต้น

                      - ข้อมูลตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้กู้ คู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เป็นต้น

                      - ข้อมูลตามสำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้กู้ คู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน เช่น ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เลขประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อข้าราชการ เป็นต้น

                       - ข้อมูลตามสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ คู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน เช่น หมายเลขรหัสประจำบ้าน ที่อยู่ ชื่อ-นามสกุล บิดาและมารดา รายละเอียดข้อมูลของบิดาและมารดา เป็นต้น

                       - ข้อมูลตามสำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้ คู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน เช่น ชื่อ-นามสกุลของคู่สมรส เป็นต้น

                       - ข้อมูลตามสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุลของบิดาและมารดา เป็นต้น

                       - ข้อมูลตามสำเนาทะเบียนหย่า ของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน เช่น ชื่อ-นามสกุลของคู่หย่า เลขที่ทะเบียนหย่า วันเดือนปีที่หย่า เป็นต้น

                       - ข้อมูลตามใบมรณบัตร เช่น ชื่อ-นามสกุลผู้ถึงแก่กรรม วันที่ที่ถึงแก่กรรม เลขประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือรับรองการตาย สถานที่ เป็นต้น

 

                          3.7 ข้อมูลที่จัดเก็บ ของ ฝ่ายสินเชื่อ

                               3.7.1 ข้อมูลของผู้สมัครสมาชิก และหนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับโอนประโยชน์

                               - ข้อมูลตัวอย่างการ์ดลายมือชื่อ เช่น วันที่ ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก หน่วยงาน ลายมือชื่อสมาชิก ลายมือชื่อพยาน เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวข้าราชการ วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ รูปถ่าย เป็นต้น

                               - ข้อมูลตามใบสมัครสมาชิก เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง โรงเรียน สังกัด เงินรายได้ อัตราค่าส่งหุ้นรายเดือน คำรับรองผู้บังคับบัญชาโรงเรียน/หน่วยงานต้นสังกัด รูปถ่าย เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามทะเบียนสมาชิก เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ เลขทะเบียนสมาชิก ที่อยู่ ตำแหน่ง สังกัด ชื่อ-นามสกุลผู้รับโอนประโยชน์ ลายมือชื่อสมาชิก ลายมือชื่อพยาน เป็นต้น

                             - ข้อมูลหนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก อายุ ตำแหน่ง โรงเรียน อำเภอ สังกัด เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อัตราเงินเดือน วันเดือนปีเกิด เพศ วันที่รับตำแหน่ง สถานะสมรส เลขบัญชีธนาคาร ชื่อ-นามสกุลผู้รับโอนประโยชน์ ที่อยู่ผู้รับโอนประโยชน์ เบอร์โทรศัพท์ผู้รับโอนประโยชน์ เลขประจำตัวประชาชนผู้รับโอนประโยชน์ ลายมือชื่อสมาชิก ลายมือชื่อพยาน เป็นต้น

                            - ข้อมูลตามหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัญชีเงินฝาก สาขา ลายมือชื่อสมาชิก ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ลายมือชื่อผู้จัดการสหกรณ์ เป็นต้น

                           - ข้อมูลตามคำขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูล และหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อชำระค่าสินค้า/ค่าบริการ/ค่าสาธารณูปโภค เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัญชี ลายมือชื่อสมาชิก ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของธนาคาร เป็นต้น

                          - ข้อมูลตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ เป็นต้น

                          - ข้อมูลตามสำเนาบัตรข้าราชการ เช่น ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เลขประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อข้าราชการ เป็นต้น

                          - ข้อมูลตามสำเนาทะเบียนบ้าน เช่น เลขรหัสประจำบ้าน ที่อยู่ ชื่อ-นามสกุลบิดาและมารดา รายละเอียดข้อมูลของบิดาและมารดา เป็นต้น

                          - ข้อมูลตามใบสลิปเงินเดือน เช่น ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด รายรับ รายการหัก รวมเงินได้ เป็นต้น

                          - ข้อมูลตามสำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้ คู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน เช่น ชื่อ-นามสกุลของคู่สมรส เลขที่ทะเบียนสมรส วันเดือนปีที่สมรส เป็นต้น

                         - ข้อมูลตามสำเนาทะเบียนหย่า ของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน เช่น ชื่อ-นามสกุลของคู่หย่า เลขที่ทะเบียนหย่า วันเดือนปีที่หย่า เป็นต้น  

                          - ข้อมูลตามใบมรณบัตร เช่น ชื่อ-นามสกุลผู้ถึงแก่กรรม วันที่ที่ถึงแก่กรรม เลขประชาชน เลขที่หนังสือรับรองการตาย สาเหตุการตาย สถานที่ เป็นต้น

                          - ข้อมูลตามสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน

                         - ชื่อ-นามสกุลของบิดาและมารดา เลขที่คำขอ เป็นต้น

                         - ข้อมูลตามสำเนาหน้าเล่มบัญชีธนาคาร เช่น สำนักงาน รหัสสาขา เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชี ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของธนาคาร เป็นต้น

                         - ข้อมูลตามสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (กพ.7) เช่น ชื่อ- นามสกุล ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด วันบรรจุ วันครบเกษียณอายุ ชื่อ-นามสกุล บิดาและมารดา ประวัติการศึกษา ตำแหน่ง วิทยฐานะ อันดับ/ระดับ อัตราเงินเดือน เป็นต้น

                      3.7.2 ข้อมูลสมาชิกขอลาออก

                        - ข้อมูลตามใบลาออกสมาชิก เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก โรงเรียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ลายมือชื่อสมาชิก ลายมือชื่อหัวหน้าฝ่าย ลายมือชื่อผู้ช่วยผู้จัดการ ลายมือชื่อผู้จัดการสหกรณ์ ลายมือชื่อคณะกรรมการฯ เป็นต้น

                       - ข้อมูลตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ เป็นต้น

                      - ข้อมูลตามสำเนาบัตรข้าราชการ เช่น ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เลขประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อข้าราชการ เป็นต้น

                      -ข้อมูลตามสำเนาหน้าเล่มบัญชีธนาคาร เช่น สำนักงาน รหัสสาขา เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชี ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของธนาคาร เป็นต้น

                      3.7.3 ข้อมูลสมาชิกผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

                              - ข้อมูลตามคำขอกู้ / สัญญาเงินกู้ และสัญญาค้ำประกันเงินกู้ เช่น ชื่อ-นามสกุลผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน เลขทะเบียนสมาชิก เลขประชาชน เงินเดือน วิทยฐานะ ตำแหน่ง โรงเรียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์ ทุนเรือนหุ้น จำนวนเงินกู้ จำนวนงวด ลายมือชื่อคู่สมรส ลายมือชื่อพยาน ความเห็น/คำรับรองของการเงิน และผู้บังคับบัญชาโรงเรียน/หน่วยงานต้นสังกัด จำนวนเงินที่อนุมัติ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้กู้ คู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้กู้ คู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน เช่น ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เลขประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อข้าราชการ เป็นต้น

- ข้อมูลตามสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ คู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน เช่น เลขรหัสประจำบ้าน ที่อยู่ ชื่อ-นามสกุลบิดาและมารดา รายละเอียดข้อมูลของบิดาและมารดา เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้ คู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน เช่น ชื่อ-นามสกุลของคู่สมรส เลขที่ทะเบียนสมรส วันเดือนปีที่สมรส เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาทะเบียนหย่า ของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน เช่น ชื่อ-นามสกุลของคู่หย่า เลขที่ทะเบียนหย่า วันเดือนปีที่หย่า เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามใบมรณบัตร เช่น ชื่อ-นามสกุลผู้ถึงแก่กรรม วันที่ที่ถึงแก่กรรม เลขประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือรับรองการตาย สาเหตุการตาย สถานที่ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุลของบิดาและมารดา เลขที่คำขอ เป็นต้น

-ข้อมูลตามสำเนาหน้าเล่มบัญชีธนาคาร เช่น สำนักงาน รหัสสาขา เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชี ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของธนาคาร เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามใบสลิปเงินเดือน เช่น ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด รายรับ รายการหัก รวมเงินได้ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามรายงานข้อมูลเครดิต จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ สรุปข้อมูลบัญชีสินเชื่อ เป็นต้น

                              3.7.4 ข้อมูลสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน

                              - ข้อมูลตามหนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก โรงเรียน สังกัด เลขที่สัญญาเงินกู้ จำนวนเงินที่อนุมัติ ชื่อผู้ค้ำประกันเดิม ชื่อผู้ค้ำประกันใหม่ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ เช่น ชื่อ-นามสกุลผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน ทะเบียนสมาชิก เลขประชาชน เงินเดือน วิทยฐานะ ตำแหน่ง โรงเรียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์ จำนวนเงินกู้ ลายมือชื่อคู่สมรส ลายมือชื่อพยาน จำนวนเงินที่อนุมัติ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้กู้ คู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้กู้ คู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน เช่น ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เลขประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อข้าราชการ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ คู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน เช่น เลขรหัสประจำบ้าน ที่อยู่ ชื่อ-นามสกุลบิดาและมารดา รายละเอียดข้อมูลของบิดาและมารดา เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้ คู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน เช่น ชื่อ-นามสกุลของคู่สมรส เลขที่ทะเบียนสมรส วันเดือนปีที่สมรส เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาทะเบียนหย่า ของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน เช่น ชื่อ-นามสกุลของคู่หย่า เลขที่ทะเบียนหย่า วันเดือนปีที่หย่า เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามใบมรณบัตร เช่น ชื่อ-นามสกุลผู้ถึงแก่กรรม วันที่ที่ถึงแก่กรรม เลขประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือรับรองการตาย สาเหตุการตาย สถานที่ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุลของบิดาและมารดา เลขที่คำขอ เป็นต้น

                              3.7.5 ข้อมูลสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงอัตราส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน

                              - ข้อมูลตามหนังสือขอเปลี่ยนแปลงอัตราส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก โรงเรียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์ ลายมือชื่อสมาชิก ความเห็นและลายมือชื่อผู้บังคับบัญชาโรงเรียน/หน่วยงานต้นสังกัด ลายมือชื่อคณะกรรมการฯ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามใบสลิปเงินเดือน เช่น ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด รายรับ รายการหัก รวมเงินได้ เป็นต้น

                              3.7.6 ข้อมูลสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงอัตราส่งเงินงวดชำระหนี้

                              - ข้อมูลตามหนังสือขอเปลี่ยนแปลงอัตราส่งเงินงวดชำระหนี้ เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก โรงเรียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์ เลขที่สัญญาเงินกู้ ลายมือชื่อสมาชิก ความเห็นและลายมือชื่อผู้บังคับบัญชาโรงเรียน/หน่วยงานต้นสังกัด ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ลายมือชื่อผู้จัดการสหกรณ์ ลายมือชื่อคณะกรรมการฯ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้กู้ คู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้กู้ คู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน เช่น ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เลขประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อข้าราชการ เป็นต้น

                              3.7.7 ข้อมูลสมาชิกขอยกเลิกสัญญาเงินกู้สามัญ ATM

                              - ข้อมูลตามหนังสือขอยกเลิกสัญญาเงินกู้สามัญ ATM เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก เลขประจำตัวประชาชน สังกัด เบอร์โทรศัพท์ เลขที่สัญญาเงินกู้ ลายมือชื่อสมาชิก เป็นต้น

                              3.7.8 ข้อมูลแบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

                              - ข้อมูลตามแบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ลายมือชื่อสมาชิก เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือนปีเกิด ที่อยู่ วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามคำสั่งแต่งตั้ง เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง เงินเดือน โรงเรียน สังกัด เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามคำสั่งย้าย เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง เงินเดือน โรงเรียน สังกัด เป็นต้น

                              3.7.9 ข้อมูลสมาชิกขอพักชำระหนี้เงินต้นและขยายงวดชำระหนี้เงินกู้ มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

                              - ข้อมูลตามแบบหนังสือขอพักชำระหนี้เงินต้นและขยายงวดชำระหนี้เงินกู้ฯ เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ เลขทะเบียนสมาชิก ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ลายมือชื่อสมาชิก เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน เช่น ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เลขประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อข้าราชการ เป็นต้น

 

                              3.8 ข้อมูลที่จัดเก็บ ของฝ่ายบริหารสำนักงาน

                              - ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียน ตำแหน่ง สังกัด บัตรประชาชน ข้อมูลหุ้น ข้อมูลหนี้ ข้อมูลเงินฝาก

 

                              3.9 ข้อมูลที่จัดเก็บ ของฝ่าย อำนวยการ

                              3.9.1ข้อมูลของผู้สมัครสมาชิก หนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับโอนประโยชน์

                              - ข้อมูลตามใบสมัครสมาชิก เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง โรงเรียน สังกัด เงินรายได้ อัตราค่าส่งหุ้นรายเดือน คำรับรองผู้บังคับบัญชาโรงเรียน/หน่วยงานต้นสังกัด รูปถ่าย เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามทะเบียนสมาชิก เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ เลขทะเบียนสมาชิก ที่อยู่ ตำแหน่ง สังกัด ชื่อ-นามสกุลผู้รับโอนประโยชน์ ลายมือชื่อสมาชิก ลายมือชื่อพยาน เป็นต้น

                              - ข้อมูลหนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียน อายุ ตำแหน่ง โรงเรียน อำเภอ สังกัด เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อัตราเงินเดือน วันเดือนปีเกิด เพศ วันที่รับตำแหน่ง สถานะ เลขบัญชีธนาคาร ชื่อ-นามสกุล (ผู้รับโอนประโยชน์) ที่อยู่ (ผู้รับโอนประโยชน์) เบอร์โทรศัพท์ (ผู้รับโอนประโยชน์) เลขบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้รับโอนประโยชน์) ลายมือชื่อสมาชิก ลายมือชื่อพยาน เป็นต้น

                              - ข้อมูลตัวอย่างลายมือชื่อ เช่น วันที่ ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก หน่วยงาน ลายมือชื่อสมาชิก ลายมือชื่อพยาน เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวข้าราชการ วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ รูปถ่าย เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัญชีเงินฝาก สาขา ลายมือชื่อสมาชิก ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ลายมือชื่อผู้จัดการสหกรณ์ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามคำขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูล และหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อชำระค่าสินค้า/ค่าบริการ/ค่าสาธารณูปโภค เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัญชี ลายมือชื่อสมาชิก ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของธนาคาร เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาบัตรข้าราชการ เช่น ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เลขประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อข้าราชการ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาทะเบียนบ้าน เช่น เลขรหัสประจำบ้าน ที่อยู่ ชื่อ-นามสกุลบิดาและมารดา รายละเอียดข้อมูลของบิดาและมารดา เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามใบสลิปเงินเดือน เช่น ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด รายรับ รายการหัก รวมเงินได้ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้ คู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน เช่น ชื่อ-นามสกุลของคู่สมรส เลขที่ทะเบียนสมรส วันเดือนปีที่สมรส เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาทะเบียนหย่า ของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน เช่น ชื่อ-นามสกุลของคู่หย่า เลขที่ทะเบียนหย่า วันเดือนปีที่หย่า เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามใบมรณบัตร เช่น ชื่อ-นามสกุลผู้ถึงแก่กรรม วันที่ที่ถึงแก่กรรม เลขบัตรประชาชน เลขที่หนังสือรับรองการตาย สาเหตุการตาย สถานที่ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุลของบิดาและมารดา เลขที่คำขอ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาหน้าเล่มบัญชีธนาคาร เช่น สำนักงาน รหัสสาขา เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชี ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของธนาคาร เป็นต้น

- ข้อมูลตามสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (กพ.7) เช่น ชื่อ- นามสกุล ที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด วันบรรจุ วันครบเกษียณอายุ ชื่อ-นามสกุล บิดาและมารดา ประวัติการศึกษา ตำแหน่ง วิทยฐานะ อันดับ/ระดับ อัตราเงินเดือน เป็นต้น

                              3.9.2 ข้อมูลสมาชิกขอลาออก

                              - ข้อมูลตามใบลาออกสมาชิก เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก โรงเรียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ลายมือชื่อสมาชิก ลายมือชื่อหัวหน้าฝ่าย ลายมือชื่อผู้ช่วยผู้จัดการ ลายมือชื่อผู้จัดการสหกรณ์ ลายมือชื่อคณะกรรมการฯ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาประจำตัวประชาชน เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาบัตรข้าราชการ เช่น ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เลขประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อข้าราชการ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาหน้าเล่มบัญชีธนาคาร เช่น สำนักงาน รหัสสาขา เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชี ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของธนาคาร เป็นต้น

                              3.9.3ข้อมูลสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงอัตราส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน

                              - ข้อมูลตามหนังสือขอเปลี่ยนแปลงอัตราส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก โรงเรียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์ ลายมือชื่อสมาชิก ความเห็นและลายมือชื่อผู้บังคับบัญชาโรงเรียน/หน่วยงานต้นสังกัด ลายมือชื่อคณะกรรมการฯ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามใบสลิปเงินเดือน เช่น ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด รายรับ รายการหัก รวมเงินได้ เป็นต้น

                              3.9.4 ข้อมูลสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงอัตราส่งเงินงวดชำระหนี้

                              - ข้อมูลตามหนังสือขอเปลี่ยนแปลงอัตราส่งเงินงวดชำระหนี้ เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก โรงเรียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์ เลขที่สัญญาเงินกู้ ลายมือชื่อสมาชิก ความเห็นและลายมือชื่อผู้บังคับบัญชาโรงเรียน/หน่วยงานต้นสังกัด ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ลายมือชื่อผู้จัดการสหกรณ์ ลายมือชื่อคณะกรรมการฯ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้กู้ คู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามสำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้กู้ คู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน เช่น ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เลขประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อข้าราชการ เป็นต้น

                              3.9.5 ข้อมูลรายงานกิจการสหกรณ์ประจำปี

                              - ข้อมูลตามใบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี เช่น ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน/โรงเรียน ลงลายมือชื่อ ภาพถ่าย วีดีโอ บันทึกเสียง เป็นต้น

                              3.9.6 ข้อมูลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

                              - ข้อมูลตามใบขอเปลี่ยนแปลงหน่วยการลงคะแนนสรรหา เช่น ชื่อ – นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก สังกัด/หน่วยงาน ที่อยู่ ลงลายมือชื่อสมาชิก ลงลายมือชื่อผู้จัดการ ลงลายมือชื่อประธาน เป็นต้น

- ข้อมูลตามใบแจ้งหน่วยการลงคะแนนสรรหา เช่น ชื่อ – นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก รหัสสังกัด ที่อยู่ เป็นต้น

                              - ข้อมูลตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าลงคะแนนสรรหา เช่น ลำดับ เลขทะเบียนสมาชิก ชื่อ – นามสกุล ลงลายมือชื่อ เลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

                              โดยทั่วไปแล้วสหกรณ์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลสวนบุคคล อันได้แก่

                              - ผู้ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก และ สมาชิก

                              - คู่สมรสของสมาชิก

                              - ผู้รับผลประโยชน์ ของสมาชิก

                              - ผู้ค้ำประกัน และคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน

 

                              ในบางกรณีสหกรณ์ฯ อาจได้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มาจากแหล่งอื่น ทั้งนี้สหกรณ์ฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ได้กำหนดเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นไว้ อันอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

                              4.1 ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจาก บุคคล หรือหน่วยงาน อื่นใดที่สหกรณ์มีนิติสัมพันธ์ด้วย

                              4.2 ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจากบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

                              4.3 ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ฯ สถาบันการเงิน บริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอก (เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ข้อมูลเครดิต เป็นต้น)

                              4.4 ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจากบริษัทประกัน และ/หรือ บุคคลอื่นใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกรมธรรม์ประกันภัย หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

                              ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่สหกรณ์ฯ ในการทำธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ หรือในกรณีอื่นใด เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วย

                              ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้จัดให้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไว้ ในรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่

                              - รูปแบบเอกสาร เช่น ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ใบทะเบียนสมาชิก หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ หนังสือแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห์ ใบสลิปเงินเดือน คำขอกู้เงินหรือสัญญากู้เงิน สัญญาค้ำประกันเงินกู้ บันทึกการจ่ายเงินกู้ รายการจ่ายเงินกู้ เป็นต้น

                              - รูปแบบสำเนาเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนาใบสำคัญการหย่า สำเนาใบมรณบัตร เป็นต้น

                              - รูปแบบการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น การบันทึกการสมัครสมาชิกผ่านระบบงานสหกรณ์โดยใช้ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกการจ่ายเงินกู้ผ่านระบบงานสหกรณ์โดยใช้ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ การประมวลผลรายการจ่ายเงินกู้ จากระบบสินเชื่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บันทึกข้อความจากผู้จัดการ เสนอถึงประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด เป็นต้น

                              สหกรณ์ฯ โดยฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ การวิจัยและพัฒนา ฝ่ายติดตามเร่งรัดนิติกรรมสัญญา ฝ่ายประมวลผล ฝ่ายบริหารสำนักงาน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายการเงินและสวัสดิการ ฝ่ายบัญชี และฝ่ายบริการสมาชิกสัมพันธ์ จะเป็นผู้จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้รับข้อมูลมาจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนการทำงานของสหกรณ์ฯ และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น

5. การรักษาความปลอดภัย

                              สหกรณ์ฯ มีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายในสหกรณ์ฯ และกำหนดการใช้ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายอย่างเข้มงวด ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัย อันได้แก่

                              - การใช้กุญแจปิดล๊อคห้องหรือตู้จัดเก็บเอกสาร

                              - การเก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ของสหกรณ์ฯ โดยใช้ชื่อและรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์

                              ซึ่งมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้ สหกรณ์ฯ ได้กำหนดให้ ผู้จัดการ, รองผู้จัดการ,ผู้ช่วยผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายของสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นบุคลากรของสหกรณ์ฯ เป็นผู้ควบคุมดูแลและเป็นผู้อนุมัติการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการป้องกันข้อมูลที่เหมาะสม รวมถึงการกำหนดให้มีการดูแลรักษาข้อมูล และมีมาตรการที่เหมาะสมในการใช้ การส่งต่อ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น

                              โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดเก็บนี้ จะมีวิธีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของ แฟ้มเอกสาร ไฟล์ข้อมูล หรือข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น

6. ผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

                              สหกรณ์ฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศฉบับนี้ เพื่อนำไปใช้ในกิจการงานของสหกรณ์ฯ เช่น การให้บริการด้านการรับฝากเงิน การให้กู้เงิน การซื้อหุ้น การขอรับสวัสดิการ การให้บริการ online เป็นต้น โดยมีผู้ใช้ข้อมูล และ วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

                              6.1 ฝ่ายการเงินและสวัสดิการ มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ

                              - จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

                              - เป็นหลักฐานในการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการรับ-จ่ายเงิน

                              - การลงรายการบันทึกบัญชี

                              - การรับ-จ่ายเงินของสมาชิก

                              - ประกอบการเสนอขออนุมัติ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณา

                              - ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                              6.2 ฝ่ายประมวลผล มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ

                              - การบันทึกข้อมูลสมาชิกเข้าสู่ระบบงาน และตรวจสอบความถูกต้อง เช่น การสมัครสมาชิก

                              - การเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นรายเดือน การเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดชำระหนี้และงดต้น การย้ายสังกัด ของสมาชิก การรับโอนสมาชิก เป็นต้น

                              - การบันทึกข้อมูลการอนุมัติจ่ายเงินกู้เข้าสู่ระบบงาน

                              - เป็นหลักฐานสำหรับการหักชำระหนี้สัญญาเดิม และหลักฐานการชำระค่าเบี้ยประกันหักจากเงินกู้

                              - ตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายเงินกู้สามัญ

                              - การจัดทำข้อมูลเพื่อจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิก ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online

                              - เป็นหลักฐานในการขอรายการเคลื่อนไหวหุ้น/หนี้ ของสมาชิก

                              - การนำส่งข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องการทำประกันรายวันเพื่อคุ้มครองสมาชิก ให้บริษัทประกันใน รูปแบบไฟล์ข้อมูล

                              - ใช้ตรวจสอบความถูกต้องและเป็นหลักฐานในการทำประกันชีวิตกลุ่มตามที่บริษัทกำหนด

                              - การนำส่งข้อมูลเรียกร้องสินไหมทดแทนของสมาชิกถึงแก่กรรม ตามแบบฟอร์มและเอกสารประกอบที่ บริษัทประกันกำหนด

                              6.3 ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ การวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ

                              - ส่งข้อมูลแบบรายชื่อสมาชิกและสำเนาบัตรประชาชนของโครงการพัฒนาวิชาชีพแก่สมาชิก ให้ฝ่ายการเงินและสวัสดิการ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน

                              -ส่งข้อมูลรายชื่อสมาชิกของโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ให้ฝ่ายการเงินและสวัสดิการ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน

                              6.4 ฝ่ายบัญชี มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ

                              - การลงรายการบันทึกบัญชี

                              - เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี

                              - ตรวจสอบข้อมูล

                              - รายงานกิจการสหกรณ์

                              - รายงานข้อมูลการทางการเงิน

                              6.5 ฝ่ายบริการสมาชิกสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ

                              - เพื่อให้ข้อมูลสมาชิกเป็นปัจจุบัน

                              - เพื่อส่งจดหมายข่าว

                              - เพื่อส่งข้อความ (SMS) แจ้งสมาชิก

                              - เพื่อติดต่อชี้แจงที่มาของเรื่องที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและยืนยันตัวตน

                              - เพื่อส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายในสหกรณ์ ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

                              - เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมของสหกรณ์

                              -เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมต่อสมาชิกและสหกรณ์ฯ

 

                              6.6 ฝ่ายติดตามเร่งรัดนิติกรรมสัญญา มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ

                              - เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการโอนย้าย และใช้ส่งข้อมูลถึงสหกรณ์ปลายทาง ต้นสังกัด ที่สมาชิกย้ายไปดำรงตำแหน่ง

                              - เพื่อใช้ในการติดตามหนี้สิน และหักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อในกรณีที่ต้นสังกัดไม่สามารถหัก เงินได้ ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายในสหกรณ์ ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

                              - เพื่อใช้บันทึกข้อความรายละเอียดการยกเลิกใบเสร็จแต่ละเดือนเพื่อส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายในสหกรณ์ ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

                              - เพื่อใช้เป็นข้อมูลในดำเนินคดีทางกฎหมาย

                              6.7 ฝ่ายสินเชื่อ มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

                              - เพื่อประกอบการสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์

                              - เพื่อประกอบการลาออก

                              - เพื่อประกอบการพิจารณาเงินกู้

                              - เพื่อประกอบการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน

                              - เพื่อประกอบการเปลี่ยนแปลงอัตราส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน

                              - เพื่อประกอบการเปลี่ยนแปลงอัตราส่งเงินงวดชำระหนี้

                              - เพื่อประกอบการยกเลิกสัญญาเงินกู้ ATM

                              - เพื่อประกอบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ขอสำเนาสัญญาเงินกู้ อื่นๆ

                              - เพื่อประกอบการพักชำระหนี้เงินต้นและขยายงวดชำระหนี้เงินกู้ มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

                              - เพื่อส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                              6.8 ฝ่ายบริหารสำนักงาน มีวัตถุประสงค์ในใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

                              - ใช้เพื่อ ใช้ในการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก- เช่น มอบของที่ระลึก ,งานแสดงมุฑิตาจิต เป็นต้น

                              - ใช้เป็นข้อมูลในการออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก

                              - ใช้เป็นข้อมูลในการออกหนังสือรับรองหุ้น

                              - ใช้เป็นข้อมูลในการออกหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก

                              - ใช้เป็นข้อมูลในการออกหนังสือรับรองการเป็นหนี้

                              6.9 ฝ่ายอำนวยการ มีวัตถุประสงค์ในใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

                              - เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และนำเสนอผู้จัดการลงลายมือชื่อเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ

                              - เพื่อเป็นข้อมูลการขอลาออกของสมาชิกสหกรณ์ และนำเสนอผู้จัดการเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ

                              - เพื่อเป็นข้อมูลเปลี่ยนแปลงอัตราส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก และนำเสนอผู้จัดการเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ

                              - เพื่อเป็นข้อมูลเปลี่ยนแปลงอัตราส่งเงินงวดชำระหนี้ และนำเสนอผู้จัดการเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ

                              - เพื่อจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้สมาชิก ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและพิจารณาข้อมูลผลการดำเนินงานของสหกรณ์

                              - เพื่อจัดการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พิจารณาอนุมัติ

                               6.10 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์ในใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

                              - เพื่อทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริการงานสหกรณ์

                              - เพื่อจัดทำระบบแจ้งเตือน ความเคลื่อนไหวทางธุรกรรม ให้กับสมาชิก

                              - เพื่อให้บริการสมาชิก ทางอิเลคทรอนิกส์

7. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

                              สหกรณ์ฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการดำเนินการทั้งหลายตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งไว้ในข้อที่ 6. ซึ่งสหกรณ์ฯ จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ฐานในการประมวลผลข้อมูล โดยอาจจะอาศัยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งหรือหลายเหตุผลประกอบกันก็ได้ ดังต่อไปนี้

                              7.1 ประมวลผลตามฐานของสัญญา เพื่อให้สหกรณ์ฯ สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายอันมีขึ้นระหว่างสหกรณ์ฯ กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สหกรณ์ฯ กำหนด หรือดำเนินการอื่นใดตามวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นตามสัญญา เช่น การเปิดบัญชีเงินฝาก การทำสัญญากู้ เป็นต้น ซึ่งสหกรณ์ฯ อาจทำการประมวลผลเอง หรือประมวลผลร่วมกับบุคคลภายนอกเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์

                              7.2 ประมวลผลตามฐานประโยชน์อันชอบธรรม เพื่อให้สหกรณ์ฯ บริหารจัดการภายในสหกรณ์ ตรวจสอบ จัดทำ รายงาน ดูแลรักษาระบบความปลอดภัยรวมถึงจัดการความเสี่ยง อันเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสหกรณ์ฯ เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การสำรวจความผูกพันของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีต่อสหกรณ์ การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ เป็นต้น

                              7.3 ประมวลผลตามฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย สหกรณ์ฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไปประมวลผลและดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร ตามประมวลรัษฎากร หรือ สำนักงานประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เป็นต้น

                              7.4 ประมวลผลตามความยินยอม สหกรณ์ฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการภายในสหกรณ์ฯ หรือการพิจารณารับสมัคร คัดเลือก เพื่อเป็นสมาชิกของสหกรณ์ เป็นต้น

                              การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น ซึ่งบางกรณีสหกรณ์ฯ อาจพิจารณาให้สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศนี้ ไปประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ โดยไม่ขัด หรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิม แต่ในกรณีที่สหกรณ์ฯ จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิม สหกรณ์ฯ จะขอความยินยอมใหม่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้น

                              ทั้งนี้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีความประสงค์จะถอนความยินยอมในการประมวลผลดังกล่าว สามารถติดต่อ และแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ได้ อนึ่ง การถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการสมาชิกของสหกรณ์ฯ อันหมายรวมถึง การพิจารณารับสมัคร และ/หรือ สิทธิ์ในสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม

8. การส่งต่อหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

                              สหกรณ์ฯ อาจส่งต่อข้อมูล หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับบุคคลภายในสหกรณ์ฯ ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการปฏิบัติงาน และอาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็น เพื่อการประมวลผลข้อมูลในหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาหรือตามกฎหมาย หรือตามที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสหกรณ์ฯ อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก ดังกรณีต่อไปนี้

                              8.1 หน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การยื่นภาษี การประกันชีวิตหรือสุขภาพ โดยส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าว ให้แก่กรมสรรพากร หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่มีข้อตกลงดำเนินการร่วมกัน เป็นต้น

                              8.2 หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐบาล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฎหมาย

                              8.3 เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามสัญญาหรือตามกฎของสหกรณ์ฯ หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

9. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

                              9.1 ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดเก็บไว้นั้น สหกรณ์ฯ จะมีระยะเวลาเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก และจัดเก็บต่อไปอีก 10 ปีหลังวันที่พ้นสภาพการเป็นสมาชิก เว้นแต่

                              - เป็นเอกสารเกี่ยวกับสัญญาเงินกู้ จะมีระยะเวลาจัดเก็บต่อไปอีก 10 ปี หลังจากสิ้นสุดอายุสัญญาเงินกู้

                              - ใบเสร็จรับชำระเงิน จะมีระยะเวลาจัดเก็บต่อไปอีก 10 ปี หลังจากวันชำระหนี้

                              - เอกสารรายการจ่ายเงินกู้ จะมีระยะเวลาจัดเก็บต่อไปอีก 10 ปี หลังจากวันจ่ายเงินกู้

                              - เอกสารการลงบันทึกบัญชีของฝ่ายบัญชี มีระยะเวลาจัดเก็บต่อไปอีก 10 ปี หลังจากวันที่สมาชิกได้รับเงินกู้

                              - ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกบันทึกไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบงานสหกรณ์ฯ จะจัดเก็บไว้โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา

                              9.2 กรณีของผู้สมัครสมาชิก ที่ไม่ผ่านการอนุมัติ สหกรณ์ฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัครให้แก่สหกรณ์ฯ

                              9.3 สหกรณ์ฯ จะพิจารณากำหนดระยะเวลาของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตาม ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ หรือมีการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม และจำเป็นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทและวัตถุประสงค์ ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด

                              9.4 สหกรณ์ฯ อาจพิจารณาระยะเวลาของการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามอายุความ หรือระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด (เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายการบัญชี กฎหมายภาษีอากร กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่สหกรณ์ฯ ต้องปฏิบัติ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย)

10. แหล่งจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

                              สหกรณ์ฯ มีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในสหกรณ์ และการบังคับใช้นโยบายอย่างเข้มงวดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดความปลอดภัย โดยกำหนดแหล่งจัดเก็บข้อมูลไว้ดังต่อไปนี้

                              - ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร จะถูกจัดเก็บไว้ในห้องหรือตู้เก็บเอกสารที่มีการล๊อคกุญแจ

                              - ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปของไฟล์ประมวลผล หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดชื่อผู้ใช้เฉพาะ และรหัสการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอกหรือการโจรกรรมข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์

                              ทั้งนี้สหกรณ์ฯ ได้กำหนดให้บุคลากรของสหกรณ์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายการจัดเก็บ และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเข้มงวด รวมถึงการจัดให้มีการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการที่เหมาะสมสำหรับ การใช้ การส่งต่อ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บไว้

11. วิธีการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดเก็บไว้

                              เมื่อครบกำหนดการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้แล้ว สหกรณ์ฯ ได้กำหนดวิธีการทำลายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตาม ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

                              - ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเอกสาร สหกรณ์ฯ จะทำลาย โดยใช้เครื่องย่อยเอกสาร (ใช้บริการบริษัทฯ ภายนอกฯ ที่รับทำลายเอกสารโดยเฉพาะ ซึ่งได้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และการรักษาความลับของเอกสารที่รับไปเพื่อการทำลาย)

                              - ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในลักษณะไฟล์งาน โปรแกรมสำเร็จรูป หรือฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ สหกรณ์ฯ จะทำลายข้อมูล โดยการล้างข้อมูลออกจากระบบการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ฯ

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้กำหนดให้มีการ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่ออนุมัติการทำลาย เป็นผู้อนุมัติการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามประกาศฉบับนี้

 

12. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

                              สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีดังนี้

                              12.1 สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ โดยได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการเก็บรวบรวม บุคคลที่จะได้รับข้อมูล เหตุผลและระยะเวลาที่จัดเก็บ (Right to be informed)

                              12.2 สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสหกรณ์ฯ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ไม่ได้ให้ความยินยอม (Right to access)

                              12.3 สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากสหกรณ์ฯ โดยอัตโนมัติ และขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นด้วยวิธีการอัตโนมัติ (Right to data portability)

                              12.4 สิทธิคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (Right to object)

                              12.5 สิทธิขอให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ (Right to erasure)

                              12.6 สิทธิขอให้สหกรณ์ฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ (Right to restriction of processing)

                              12.7 สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง โดยขอให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (Right to rectification)

                              ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิที่จะยื่นคำขอใช้สิทธิร้องเรียนต่อสหกรณ์ฯ ซึ่งในบางกรณี สหกรณ์ฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิตามเหตุผลที่จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่เห็นด้วยกับเหตุผลตามที่สหกรณ์ฯ ชี้แจง

                              การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร และสหกรณ์ฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการหรือชี้แจงภายใน 30 วัน หรือไม่เกินตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยสหกรณ์ฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

                              ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้สหกรณ์ฯ ลบ ทำลาย กำจัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระงับการใช้ชั่วคราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคล ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือการขอถอนความยินยอม อันอาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับสหกรณ์ฯ ในการดำเนินการตามสัญญาหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น สหกรณ์ฯ อาจขอสงวนสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามความประสงค์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรืออาจมีการคิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ

13. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถและบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ

                              ในกรณีที่สหกรณ์ฯ ทราบอยู่ก่อนแล้วว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่สหกรณ์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นผู้เยาว์ หรือเป็นบุคคลที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย สหกรณ์ฯ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เยาว์จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ และจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถ จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล(แล้วแต่กรณี)

                              ทั้งนี้ ในกรณีที่สหกรณ์ฯ ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ แต่มาทราบในภายหลังว่าสหกรณ์ฯ ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ (ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมและผู้เยาว์ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย) หรือได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล(แล้วแต่กรณี) สหกรณ์ฯ จะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็ว และอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลดังกล่าว เฉพาะในกรณีที่ สหกรณ์ฯ สามารถอาศัยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้

14. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม

                              สหกรณ์ฯ มีสิทธิในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่สหกรณ์ฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเคยให้ความยินยอมไว้แก่สหกรณ์ฯ เพื่อการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ประสงค์ที่จะให้สหกรณ์ฯ เก็บรวมรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ฯ เพื่อขอถอนความยินยอมทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วน เมื่อใดก็ได้

15. การเปลี่ยนแปลงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

                              สหกรณ์ฯ อาจมีการพิจารณาทบทวนประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง สหกรณ์ฯ จะมีการติดประกาศ และแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ หรือตามช่องทางที่จะได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามความเหมาะสมต่อไป

16. รายละเอียดการติดต่อสหกรณ์

                              กรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น และ/หรือคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศฯ ฉบับนี้ โปรดติดต่อสหกรณ์ฯ ได้ที่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด เลขที่ 55/99 ม. 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ 038-111092- 096

อีเมล์ chtsc.coop@hotmail.com ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา วันอังคาร ถึง วันเสาร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดสหกรณ์


                                                                                                                        ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
Image
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search